Διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της ανάδοχης οικογένειας

Ελλάδα
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια είναι η αρχή με την οποία πρέπει να υπάρξει συνεννόηση και η οποία πρέπει να δώσει την προηγούμενη έγκρισή της πριν από τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού στο έδαφός σας;

Όσον αφορά στη λήψη των αιτημάτων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τοποθέτηση ανηλίκων σε ίδρυμα, δομή παιδικής προστασίας  ή ανάδοχη οικογένεια στη χώρα μας, αρμόδια Αρχή είναι το Τμήμα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που έχει οριστεί ως Κεντρική Αρχή. Όσον αφορά στην έγκριση των αιτημάτων τοποθέτησης ανηλίκων στη χώρα μας, αυτή αποφασίζεται από τον Εισαγγελέα του Τμήματος Ανηλίκων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και τον αναπληρωτή του.

2 Περιγράψτε σύντομα τη διαδικασία συνεννόησης και λήψης της έγκρισης (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εγγράφων, των προθεσμιών, των λεπτομερειών της διαδικασίας και των άλλων σχετικών λεπτομερειών) για τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιών στο έδαφός σας.

Μαζί με το αίτημα έγκρισης τοποθέτησης ανηλίκου, η αιτούσα Αρχή πρέπει να αποστείλει στην Κεντρική Αρχή της Ελλάδας τα ακόλουθα έγγραφα και στοιχεία, τα οποία απαιτείται να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα:

α) Ονοματεπώνυμα και εθνικότητα γονέων, ονοματεπώνυμο, ημερομηνία, τόπος γέννησης και τόπος κατοικίας του ανηλίκου, καθώς και αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, εφόσον υπάρχει.

β) Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία, τόπος γέννησης και τόπος κατοικίας του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια του ανηλίκου, αριθμός τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση αυτού, αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, εφόσον υπάρχει, καθώς και δήλωση συναίνεσής του για την τοποθέτηση. Αν δεν επισυνάπτεται δήλωση συναίνεσης, αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο αυτή δεν απαιτείται.

γ) Πιστοποιητικό ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο της αρμόδιας αρχής από το οποίο προκύπτει η ποινική κατάσταση του ανηλίκου. Αν δεν υφίσταται τέτοιο πιστοποιητικό ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, σχετική βεβαίωση αρμόδιας αρχής.

δ) Αναλυτική έκθεση κοινωνικού λειτουργού ή επιμελητή ανηλίκων ή άλλου υπαλλήλου αρμόδιας υπηρεσίας του τόπου της τελευταίας κατοικίας ή διαμονής του ανηλίκου πριν την τοποθέτηση, για την κατάσταση και την προσωπικότητα του ανηλίκου, την αναγκαιότητα και τους λόγους της τοποθέτησης, καθώς και την προτεινόμενη διάρκεια αυτής (ημερομηνία έναρξης - λήξης).

ε) Πιστοποιητικό υγειονομικής (ιατροφαρμακευτικής) κάλυψης του ανηλίκου από δημόσιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης και πιστοποιητικό της κατάστασης της υγείας του, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί μέσα στο τελευταίο τρίμηνο πριν την αποστολή του και να αναφέρει ιδίως την εμβολιαστική κάλυψη του ανηλίκου, αν χρήζει και ποιας φαρμακευτικής περίθαλψης, αν πάσχει και από ποιο μεταδοτικό νόσημα, καθώς και αν έχει νοσηλευθεί για οποιαδήποτε αιτία.

στ) Προτάσεις για την επικοινωνία του ανηλίκου με γονείς ή άλλα οικεία πρόσωπα και τα πλήρη στοιχεία αυτών.

ζ) Πλήρη τεκμηρίωση από αρμόδια υπηρεσία του τόπου της τελευταίας κατοικίας του ανηλίκου για τις ειδικές εκπαιδευτικές του ανάγκες, εφόσον υπάρχουν.

η) Έγγραφη δήλωση του φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου ή άλλου αρμόδιου φορέα για την ανάληψη της υποχρέωσης περί καλύψεως όλων των εξόδων τοποθέτησης και παραμονής του ανηλίκου. Η δήλωση αυτή συνιστά ρητή αναγνώριση χρέους και πρέπει να περιέχει τα πλήρη στοιχεία του δηλούντος, τη διεύθυνση κατοικίας του, καθώς και τον αριθμό φορολογικού του μητρώου ή τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης, εφόσον αυτά προβλέπονται στην οικεία νομοθεσία του κράτους - μέλους στο οποίο ο αιτών έχει την κατοικία του ή, αν πρόκειται περί νομικού προσώπου, την έδρα του.

θ) Αποφάσεις δικαστηρίων ή άλλων αρχών που αφορούν στον ανήλικο, αν υφίστανται.

ι) Σε περίπτωση που προτείνεται τοποθέτηση σε συγκεκριμένη ανάδοχη οικογένεια, πρέπει να παρέχονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση των ενήλικων μελών αυτής, καθώς και ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, όπου αυτοί υπάρχουν.

Η Κεντρική Αρχή της Ελλάδας είναι αρμόδια για την ενημέρωση της αιτούσας Αρχής σε περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις ως προς τα παραπάνω έγγραφα και στοιχεία. Στη συνέχεια, το αίτημα έγκρισης τοποθέτησης και τα συνοδευτικά έγγραφα αποστέλλονται στον Εισαγγελέα του Τμήματος Ανηλίκων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Ο Εισαγγελέας ορίζει έναν Επιμελητή της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων Αθηνών, ο οποίος συλλέγει πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα, κατά περίπτωση, στα ιδρύματα ή στις δομές παιδικής προστασίας, καθώς και αν αυτά διαθέτουν τις απαιτούμενες εγκρίσεις και εποπτεύονται από τις ελληνικές Αρχές. Στην έκθεση που ο Επιμελητής Ανηλίκων υποβάλλει στον Εισαγγελέα του Τμήματος Ανηλίκων, εκτός από τις ανωτέρω πληροφορίες, περιλαμβάνει και πρόταση περί του καταλληλότερου ιδρύματος ή δομής παιδικής προστασίας για την τοποθέτηση του εκάστοτε ανηλίκου. Ανάλογη έκθεση υποβάλλεται από τον Επιμελητή Ανηλίκων και στις περιπτώσεις που το αίτημα που έχει υποβληθεί από την αλλοδαπή Αρχή αφορά στην τοποθέτηση ανηλίκου σε ανάδοχη οικογένεια στην Ελλάδα.

Ο Εισαγγελέας του Τμήματος Ανηλίκων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών εγκρίνει ή απορρίπτει το αίτημα τοποθέτησης ανηλίκου μέσα σε διάστημα δύο μηνών από την αποστολή σε αυτόν του αιτήματος και των συνοδευτικών εγγράφων από το Τμήμα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

3 Έχει αποφασίσει το κράτος μέλος σας ότι δεν απαιτείται έγκριση για τις διασυνοριακές τοποθετήσεις παιδιών εντός του εδάφους σας όταν το παιδί πρόκειται να τοποθετηθεί σε ορισμένες κατηγορίες στενών συγγενών; Αν ναι, ποιες είναι οι εν λόγω κατηγορίες στενών συγγενών;

Δεν προβλέπεται εξαίρεση ως προς την απαιτούμενη έγκριση για τη διασυνοριακή τοποθέτηση ανηλίκου σε περίπτωση τοποθέτησής του σε στενούς συγγενείς.

4 Ισχύουν στο κράτος μέλος σας συμφωνίες ή ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της διαδικασίας διαβούλευσης για τη λήψη έγκρισης για τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιών;

Δεν ισχύουν τέτοιες συμφωνίες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/09/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.