Διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της ανάδοχης οικογένειας

Ουγγαρία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια είναι η αρχή με την οποία πρέπει να υπάρξει συνεννόηση και η οποία πρέπει να δώσει την προηγούμενη έγκρισή της πριν από τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού στο έδαφός σας;

Η αρχή επιτροπείας που είναι αρμόδια για τον τόπο διαμονής του υποψήφιου επιτρόπου στην Ουγγαρία αποφασίζει εάν, βάσει προκαταρκτικής εξέτασης, μπορεί να δοθεί έγκριση για τον διορισμό του εν λόγω προσώπου ως επιτρόπου.

2 Περιγράψτε σύντομα τη διαδικασία συνεννόησης και λήψης της έγκρισης (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εγγράφων, των προθεσμιών, των λεπτομερειών της διαδικασίας και των άλλων σχετικών λεπτομερειών) για τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιών στο έδαφός σας.

Για την τοποθέτηση παιδιού με συνήθη διαμονή στο εξωτερικό υπό τη φροντίδα επιτρόπου στην Ουγγαρία, η αρχή επιτροπείας που είναι αρμόδια για τον τόπο διαμονής του υποψήφιου επιτρόπου εξετάζει, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Εσωτερικών (Belügyminisztérium) και έρευνας από την κεντρική αρχή επιτροπείας του αιτούντος αλλοδαπού κράτους, κατά πόσον μπορεί να χορηγηθεί έγκριση για τον διορισμό του εν λόγω προσώπου ως επιτρόπου.

Κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Εσωτερικών ως ουγγρικής κεντρικής αρχής, η αρχή επιτροπείας λαμβάνει τα μέτρα που προβλέπονται στον νόμο για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του υποψήφιου επιτρόπου. Διενεργεί ή λαμβάνει έλεγχο ιστορικού σχετικά με την κατοικία του υποψήφιου επιτρόπου. Εξετάζει κατά πόσον το εν λόγω πρόσωπο δικαιούται νομίμως να ενεργεί ως επίτροπος. Με βάση την εκτίμηση του εισοδήματος του υποψήφιου επιτρόπου, καθορίζει αν η φροντίδα του παιδιού στην Ουγγαρία συνεπάγεται σημαντική επιβάρυνση για τις κοινωνικές υπηρεσίες. Εάν είναι αναγκαίο, ζητεί πληροφορίες από τις υπηρεσίες οικογενειακής και παιδικής πρόνοιας σχετικά με οποιοδήποτε χαρακτηριστικό των γονικών δεξιοτήτων του εν λόγω προσώπου, το οποίο θα καθιστούσε ανάρμοστο τον διορισμό του ως επιτρόπου. Η αρχή επιτροπείας καλεί σε συνέντευξη τον επίτροπο σχετικά με τα μελλοντικά σχέδιά του και, κατά περίπτωση, αξιολογεί κατά πόσον το παιδί θα έχει πρόσβαση σε νηπιαγωγείο και σχολική εκπαίδευση. Εάν το παιδί τοποθετείται υπό τη φροντίδα συγγενών, συνιστάται επίσης να αξιολογείται η σχέση τους με το παιδί και κατά πόσον ο εν λόγω συγγενής έχει φροντίσει προηγουμένως για το παιδί. Η αρχή επιτροπείας χρησιμοποιεί τις ανωτέρω πληροφορίες για να καθορίσει αν μπορεί να χορηγηθεί έγκριση. Μόλις ληφθεί η απόφαση έγκρισης, διαβιβάζεται στην αλλοδαπή κεντρική αρχή με τη βοήθεια της ουγγρικής κεντρικής αρχής.

3 Έχει αποφασίσει το κράτος μέλος σας ότι δεν απαιτείται έγκριση για τις διασυνοριακές τοποθετήσεις παιδιών εντός του εδάφους σας όταν το παιδί πρόκειται να τοποθετηθεί σε ορισμένες κατηγορίες στενών συγγενών; Αν ναι, ποιες είναι οι εν λόγω κατηγορίες στενών συγγενών;

Δεδομένου ότι η Ουγγαρία δεν έχει προβεί σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 82 παράγραφος 2 του κανονισμού, η έγκριση για την τοποθέτηση παιδιού στην Ουγγαρία απαιτείται πάντοτε όταν το παιδί δεν έχει τοποθετηθεί υπό τη φροντίδα του γονέα.

4 Ισχύουν στο κράτος μέλος σας συμφωνίες ή ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της διαδικασίας διαβούλευσης για τη λήψη έγκρισης για τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιών;

Όχι, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.