Διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της ανάδοχης οικογένειας

Λεττονία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια είναι η αρχή με την οποία πρέπει να υπάρξει συνεννόηση και η οποία πρέπει να δώσει την προηγούμενη έγκρισή της πριν από τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού στο έδαφός σας;

Προτού ληφθεί απόφαση για διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού, πρέπει να ζητηθεί η γνώμη του οικογενειακού δικαστηρίου (bāriņtiesa) που είναι κατά τόπον αρμόδιο για την περιφέρεια στην οποία πρόκειται να τοποθετηθεί το παιδί και να ληφθεί η έγκρισή του.

2 Περιγράψτε σύντομα τη διαδικασία συνεννόησης και λήψης της έγκρισης (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εγγράφων, των προθεσμιών, των λεπτομερειών της διαδικασίας και των άλλων σχετικών λεπτομερειών) για τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιών στο έδαφός σας.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Λετονίας είναι το κεντρικό σημείο επαφής για την επεξεργασία των αιτήσεων τοποθέτησης και τη διαβίβασή τους στην αρμόδια αρχή της Λετονίας, η οποία θα χορηγήσει την έγκρισή της για την τοποθέτηση.

Κατάλογος απαιτούμενων εγγράφων:

1. Πληροφορίες σχετικά με το νομικό καθεστώς του παιδιού και αντίγραφα όλων των σχετικών δικαστικών αποφάσεων, με μετάφρασή τους στα λετονικά·

2. Πληροφορίες σχετικά με τους λόγους απομάκρυνσης του παιδιού από την οικογένειά του, με μετάφρασή τους στα λετονικά·

3. Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού·

4. Πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες του παιδιού (κατάσταση υγείας, εκπαίδευση, συναισθηματικές ανάγκες και γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία με το παιδί), με μετάφρασή τους στα λετονικά·

5. Πιστοποιητικό σχολικής φοίτησης ή προσχολικής εκπαίδευσης και ιατρικοί φάκελοι του παιδιού (ιατρικές εξετάσεις, εμβολιασμοί και διαγνώσεις), με μετάφρασή τους στα λετονικά·

6. Πληροφορίες σχετικά με το πρόσωπο ή την οικογένεια στην οποία πρόκειται να τοποθετηθεί το παιδί.

7. Αν η τοποθέτηση πραγματοποιείται για ορισμένο χρονικό διάστημα με σκοπό την κοινωνική αποκατάσταση ή προσαρμογή, επιπροσθέτως της συγκατάθεσης του νόμιμου κηδεμόνα στην τοποθέτηση και σύνοψης της υπόθεσης (ιστορικό της υπόθεσης, τρέχουσα κοινωνική και οικογενειακή κατάσταση, περιγραφή προβλημάτων και πόρων, συμπεράσματα και προβλέψεις του κοινωνικού λειτουργού, επιτευχθέντες στόχοι και σύντομη αξιολόγηση), πρέπει να αποδεικνύεται ότι τα έξοδα αναλαμβάνει η αιτούσα χώρα.

8. Εάν το πρόσωπο υπό τη φροντίδα του οποίου πρόκειται να τοποθετηθεί το παιδί δεν έχει το καθεστώς ανάδοχης οικογένειας, επιτρόπου ή οικογένειας υποδοχής χορηγηθέν από τη λετονική αρμόδια αρχή, το αιτούν κράτος μέλος πρέπει να υποβάλει αξιολόγηση της καταλληλότητας του προσώπου να αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού, καθώς και δήλωση που να επιβεβαιώνει ότι το πρόσωπο δεν τελεί υπό παρακολούθηση από τις αρχές επιβολής του νόμου για πιθανές προσβολές των δικαιωμάτων των παιδιών ή αξιόποινες πράξεις, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ικανότητά του να φροντίσει το παιδί.

9. Πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις για την επικοινωνία με τους γονείς, άλλους συγγενείς ή άλλα πρόσωπα με τα οποία το παιδί έχει στενή σχέση, ή τους λόγους για τους οποίους δεν προβλέπεται τέτοια επικοινωνία.

10. Η αρμόδια αρχή της Λετονίας επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες σε περίπτωση ανάγκης.

* Όταν η αλλοδαπή αρχή δεν έχει ορίσει συγκεκριμένο άτομο στη Λετονία για την τοποθέτηση του παιδιού, αλλά το παιδί έχει στενούς δεσμούς με τη Λετονία, το οικογενειακό δικαστήριο θα βοηθήσει στην εξεύρεση κατάλληλου επιτρόπου ή κατάλληλης ανάδοχης οικογένειας στη Λετονία.

3 Έχει αποφασίσει το κράτος μέλος σας ότι δεν απαιτείται έγκριση για τις διασυνοριακές τοποθετήσεις παιδιών εντός του εδάφους σας όταν το παιδί πρόκειται να τοποθετηθεί σε ορισμένες κατηγορίες στενών συγγενών; Αν ναι, ποιες είναι οι εν λόγω κατηγορίες στενών συγγενών;

Κατά κανόνα, εντός του κανονιστικού πλαισίου της Λετονίας απαιτείται έγκριση για την τοποθέτηση παιδιού υπό τη φροντίδα οποιουδήποτε εκ των συγγενών του ή προσώπων με τα οποία το παιδί έχει στενή σχέση. Ωστόσο, προβλέπεται εξαίρεση όσον αφορά τη διάρκεια της τοποθέτησης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 451 του νόμου περί της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών, οι γονείς μπορούν να τοποθετούν το παιδί υπό τη φροντίδα τρίτου προσώπου στη Λετονία για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Σε μια τέτοια περίπτωση, ένας από τους γονείς πρέπει να συντάξει πληρεξούσιο, στο οποίο ορίζεται ο βαθμός στον οποίο οι γονείς παρέχουν στο τρίτο πρόσωπο την εξουσία να εκπροσωπεί το υπέρτερο συμφέρον του παιδιού τους.

Η προϋπόθεση αυτή ισχύει μόνο για τα παιδιά που τελούν υπό τη γονική μέριμνα και για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το παιδί τοποθετείται υπό τη φροντίδα τρίτου προσώπου για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες.

4 Ισχύουν στο κράτος μέλος σας συμφωνίες ή ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της διαδικασίας διαβούλευσης για τη λήψη έγκρισης για τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιών;

Δεν ισχύουν συμφωνίες ή ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της διαδικασίας διαβούλευσης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.