Διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της ανάδοχης οικογένειας

Λουξεµβούργο
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια είναι η αρχή με την οποία πρέπει να υπάρξει συνεννόηση και η οποία πρέπει να δώσει την προηγούμενη έγκρισή της πριν από τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού στο έδαφός σας;

Η κεντρική αρχή που ορίζεται βάσει του άρθρου 103 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1111 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2019, είναι επίσης η αρμόδια αρχή για την προηγούμενη έγκριση της τοποθέτησης παιδιού στο Λουξεμβούργο:

Le Procureur Général d’Etat (Γενικός Εισαγγελέας του Κράτους)

Cité judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Τηλέφωνο: (+352) 47 59 81 – 2335

Φαξ: (+352) 47 05 50

Ηλεκτρονική διεύθυνση: parquet.general@justice.etat.lu

2 Περιγράψτε σύντομα τη διαδικασία συνεννόησης και λήψης της έγκρισης (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εγγράφων, των προθεσμιών, των λεπτομερειών της διαδικασίας και των άλλων σχετικών λεπτομερειών) για τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιών στο έδαφός σας.

Εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 82 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1111 του Συμβουλίου, της 25 Ιουνίου 2019.

Η κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους μέλους πρέπει να διαβιβάσει στην κεντρική αρχή του Λουξεμβούργου αίτημα έγκρισης, η οποία περιλαμβάνει έκθεση σχετικά με το παιδί και τους λόγους της προτεινόμενης τοποθέτησης στο Λουξεμβούργο, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που θεωρεί σημαντική, όπως η αναμενόμενη διάρκεια της τοποθέτησης.

Το αίτημα και τα τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από μετάφραση στα γαλλικά, τα γερμανικά ή τα αγγλικά.

3 Έχει αποφασίσει το κράτος μέλος σας ότι δεν απαιτείται έγκριση για τις διασυνοριακές τοποθετήσεις παιδιών εντός του εδάφους σας όταν το παιδί πρόκειται να τοποθετηθεί σε ορισμένες κατηγορίες στενών συγγενών; Αν ναι, ποιες είναι οι εν λόγω κατηγορίες στενών συγγενών;

Όχι.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1111, η τοποθέτηση παιδιού στο Λουξεμβούργο σε ανάδοχη οικογένεια ή αξιόπιστο πρόσωπο ακολουθεί το ίδιο καθεστώς και απαιτεί προηγούμενη διαβούλευση και έγκριση από την κεντρική αρχή του Λουξεμβούργου.

4 Ισχύουν στο κράτος μέλος σας συμφωνίες ή ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της διαδικασίας διαβούλευσης για τη λήψη έγκρισης για τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιών;

Όχι.

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.