Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της ανάδοχης οικογένειας

Κάτω Χώρες
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια είναι η αρχή με την οποία πρέπει να υπάρξει συνεννόηση και η οποία πρέπει να δώσει την προηγούμενη έγκρισή της πριν από τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού στο έδαφός σας;

Για την τοποθέτηση παιδιού από άλλο κράτος μέλος στις Κάτω Χώρες απαιτείται η έγκριση της κεντρικής αρχής. Για τον σκοπό αυτό, η κεντρική αρχή αναθέτει σε πάροχο υπηρεσιών ανάδοχης φροντίδας την εξέταση της καταλληλότητας των ανάδοχων γονέων στους οποίους πρόκειται να τοποθετηθεί το παιδί.

2 Περιγράψτε σύντομα τη διαδικασία συνεννόησης και λήψης της έγκρισης (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εγγράφων, των προθεσμιών, των λεπτομερειών της διαδικασίας και των άλλων σχετικών λεπτομερειών) για τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιών στο έδαφός σας.

Εάν το δικαστήριο ή άλλη αρχή άλλου κράτους μέλους εξετάζει το ενδεχόμενο τοποθέτησης παιδιού στις Κάτω Χώρες, πρέπει να αποσταλεί αιτιολογημένο αίτημα στην κεντρική αρχή. Το αίτημα αυτό πρέπει να περιλαμβάνει έκθεση σχετικά με το παιδί. Στη συνέχεια, η κεντρική αρχή αναθέτει σε πάροχο υπηρεσιών ανάδοχης φροντίδας την εξέταση της καταλληλότητας των ανάδοχων γονέων στους οποίους πρόκειται να τοποθετηθεί το παιδί. Κατόπιν αιτήματος της κεντρικής αρχής, το Συμβούλιο Προστασίας των Παιδιών (Raad voor de Kinderbescherming) εξετάζει αν μπορεί να εκδοθεί δήλωση μη διατύπωσης αντιρρήσεων.

3 Έχει αποφασίσει το κράτος μέλος σας ότι δεν απαιτείται έγκριση για τις διασυνοριακές τοποθετήσεις παιδιών εντός του εδάφους σας όταν το παιδί πρόκειται να τοποθετηθεί σε ορισμένες κατηγορίες στενών συγγενών; Αν ναι, ποιες είναι οι εν λόγω κατηγορίες στενών συγγενών;

Όχι, δεν υπάρχουν εξαιρέσεις από την απαίτηση προηγούμενης έγκρισης. Κάθε τοποθέτηση σε πρόσωπο που δεν είναι γονέας του παιδιού πρέπει να ακολουθεί τη διαδικασία έγκρισης.

4 Ισχύουν στο κράτος μέλος σας συμφωνίες ή ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της διαδικασίας διαβούλευσης για τη λήψη έγκρισης για τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιών;

Όχι.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/05/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.