Διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της ανάδοχης οικογένειας

Πολωνία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια είναι η αρχή με την οποία πρέπει να υπάρξει συνεννόηση και η οποία πρέπει να δώσει την προηγούμενη έγκρισή της πριν από τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού στο έδαφός σας;

Πρέπει να υποβληθεί αίτηση στην κεντρική αρχή για τη λήψη έγκρισης· στη συνέχεια η αρχή διαβιβάζει την αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο.

Για την τοποθέτηση παιδιού βάσει απόφασης που έχει εκδοθεί από δικαστήριο ή άλλη αρχή στην αλλοδαπή, η έγκριση χορηγείται από το αρμόδιο δικαστήριο επιτροπείας του τόπου όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση, εφόσον αποδειχθεί ότι:

  • η τοποθέτηση εξυπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, και ότι το παιδί
  • έχει ουσιώδη σύνδεσμο με την Πολωνία ή
  • είναι Πολωνός πολίτης.

Σε περίπτωση που το δικαστήριο ή άλλη αρχή στην αλλοδαπή έχει προτείνει υποψηφίους για να επιτελέσουν τη λειτουργία της ανάδοχης οικογένειας ή για να αναλάβουν τη διαχείριση οικογενειακού τύπου εστίας φιλοξενίας παιδιών ή ιδρύματος ειδικής εκπαίδευσης και φροντίδας, περιφερειακού κέντρου φροντίδας και θεραπείας ή κέντρου παρέμβασης ενόψει υιοθεσίας, στο οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί το παιδί, το δικαστήριο επιτροπείας μπορεί να εγκρίνει την τοποθέτηση του παιδιού αφού λάβει τη γνώμη του προέδρου της περιφερειακής εκτελεστικής επιτροπής (starosta). Σε περίπτωση που το δικαστήριο ή άλλη αρχή στην αλλοδαπή δεν έχει προτείνει υποψηφίους για τη λειτουργία της ανάδοχης οικογένειας ή για τη διαχείριση οικογενειακού τύπου εστίας φιλοξενίας παιδιών ή ιδρύματος ειδικής εκπαίδευσης και φροντίδας, περιφερειακού κέντρου φροντίδας και θεραπείας ή κέντρου παρέμβασης ενόψει υιοθεσίας, το δικαστήριο επιτροπείας μπορεί να εγκρίνει την τοποθέτηση του παιδιού αφού λάβει τη γνώμη του προέδρου της πρωτεύουσας Βαρσοβίας.

2 Περιγράψτε σύντομα τη διαδικασία συνεννόησης και λήψης της έγκρισης (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εγγράφων, των προθεσμιών, των λεπτομερειών της διαδικασίας και των άλλων σχετικών λεπτομερειών) για τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιών στο έδαφός σας.

Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα απαραίτητα έγγραφα και γνώμες, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το παιδί, ιδίως όσον αφορά την οικογενειακή του κατάσταση, την κατάσταση της υγείας του και τις ειδικές του ανάγκες. Εάν η έκθεση του δικαστηρίου ή άλλης αρχής στην αλλοδαπή δεν αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο το παιδί θα μεταφερθεί στην Πολωνία και τον τρόπο με τον οποίο θα καλυφθούν τα σχετικά έξοδα και, εάν η τοποθέτηση είναι προσωρινή, τον τρόπο επιστροφής του παιδιού και τον τρόπο με τον οποίο θα καλυφθούν τα έξοδα επιστροφής, το δικαστήριο επιτροπείας ζητεί τις πληροφορίες αυτές.

Το δικαστήριο αποφαίνεται επί της αίτησης με απόφαση που εκδίδεται εντός ενός μήνα από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης.

Η τοποθέτηση παιδιού σε ανάδοχη οικογένεια ή σε οικογενειακού τύπου εστία φιλοξενίας παιδιών πραγματοποιείται αφού ληφθεί η συγκατάθεση των ανάδοχων γονέων ή του προσώπου που διαχειρίζεται την οικογενειακού τύπου εστία.

3 Έχει αποφασίσει το κράτος μέλος σας ότι δεν απαιτείται έγκριση για τις διασυνοριακές τοποθετήσεις παιδιών εντός του εδάφους σας όταν το παιδί πρόκειται να τοποθετηθεί σε ορισμένες κατηγορίες στενών συγγενών; Αν ναι, ποιες είναι οι εν λόγω κατηγορίες στενών συγγενών;

Όσον αφορά τους στενούς συγγενείς που αναφέρονται στο άρθρο 82 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1111 του Συμβουλίου, η Πολωνία δεν έχει καταργήσει την απαίτηση προηγούμενης έγκρισης για την τοποθέτηση παιδιού υπό τη φροντίδα συγκεκριμένων κατηγοριών συγγενών, διατηρώντας έτσι το ισχύον νομικό καθεστώς και την απαλλαγή από την υποχρέωση εξασφάλισης της έγκρισης της αρμόδιας κεντρικής αρχής για την τοποθέτηση παιδιού σε άλλο κράτος μέλος μόνον όταν το παιδί πρόκειται να τοποθετηθεί υπό τη φροντίδα των γονέων.

4 Ισχύουν στο κράτος μέλος σας συμφωνίες ή ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της διαδικασίας διαβούλευσης για τη λήψη έγκρισης για τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιών;

Στην Πολωνία δεν υπάρχουν συμφωνίες ή ρυθμίσεις για την απλούστευση της διαδικασίας διαβούλευσης για τη λήψη έγκρισης για τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιών.

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/12/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.