Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πορτογαλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά
Swipe to change

Διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της ανάδοχης οικογένειας

Πορτογαλία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια είναι η αρχή με την οποία πρέπει να υπάρξει συνεννόηση και η οποία πρέπει να δώσει την προηγούμενη έγκρισή της πριν από τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού στο έδαφός σας;

Η κεντρική αρχή της Πορτογαλίας για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1111 του Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:

Direcção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (Γενική Διεύθυνση Επανένταξης και Σωφρονιστικών Υπηρεσιών)

GJC - Gabinete Jurídico e Contencioso (Γραφείο Νομικών Υπηρεσιών και Αμφισβητούμενης Δικαιοδοσίας)

Travessa da Cruz do Torel, n.º 1

1150-122 Lisboa

Τηλέφωνο: (+351) 218 812 200

Φαξ: (+351) 218 853 653

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gjc@dgrsp.mj.pt

Ιστότοπος

2 Περιγράψτε σύντομα τη διαδικασία συνεννόησης και λήψης της έγκρισης (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εγγράφων, των προθεσμιών, των λεπτομερειών της διαδικασίας και των άλλων σχετικών λεπτομερειών) για τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιών στο έδαφός σας.

Η ροή της διαδικασίας τοποθέτησης νέων στην Πορτογαλία έχει ως εξής:

Φάση 1 — Εκ των προτέρων έγκριση του μέτρου τοποθέτησης από την κεντρική αρχή της Πορτογαλίας

  • Προηγούμενη αίτηση έγκρισης υποβαλλόμενη από την κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους·
  • Εξέταση των εγγράφων που απεστάλησαν και αξιολόγηση σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για την τοποθέτηση·
  • Έκδοση από την κεντρική αρχή θετικής ή απορριπτικής απόφασης εκ των προτέρων έγκρισης·
  • Ενδεικτική προθεσμία: ανάλογα με την πολυπλοκότητα της υπόθεσης, 1 έως 3 μήνες από την παραλαβή όλων των εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν προς υποστήριξη της αίτησης.

Στάδιο 2 — Κήρυξη εκτελεστότητας από το δικαστήριο

  • Αίτηση αναγνώρισης και κήρυξη της εκτελεστότητας ενώπιον του δικαστηρίου (τμήμα οικογενειακών υποθέσεων και ανηλίκων του τόπου κατοικίας της ανάδοχης οικογένειας ή του τόπου όπου βρίσκεται το ίδρυμα) από την ανάδοχη οικογένεια, το ίδρυμα πλαίσιο ή το ίδρυμα στο οποίο τοποθετήθηκε το παιδί· Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφα που να βεβαιώνουν την προηγούμενη συγκατάθεση της κεντρικής αρχής, καθώς και από τα δικαιολογητικά για την εφαρμογή του μέτρου τοποθέτησης, τη διάρκειά του, το σχέδιο παρέμβασης, και δήλωση σχετικά με την οικονομική κατάσταση της ανάδοχης οικογένειας·

Εναλλακτικά:

Αποστολή στην κεντρική αρχή της δικαστικής ή άλλης απόφασης τοποθέτησης που έχει εκδοθεί από διοικητική ή δικαστική αρχή της χώρας προέλευσης, η οποία συνοδεύεται από επιπλέον δικαιολογητικά για την εφαρμογή του μέτρου τοποθέτησης, τη διάρκειά του, το σχέδιο παρέμβασης και δήλωση σχετικά με την οικονομική κατάσταση της ανάδοχης οικογένειας·

Στη συνέχεια, η αίτηση κήρυξης της εκτελεστότητας του μέτρου διαβιβάζεται από την κεντρική αρχή στις υπηρεσίες της αρμόδιας εισαγγελίας ώστε να καταχωριστεί εκεί προς υπεράσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού·

  • Απόφαση του δικαστηρίου, η οποία, στην περίπτωση κήρυξης της εκτελεστότητας, μπορεί να ορίζει το πορτογαλικό ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων (Instituto da Segurança Social, I.P.) ως το αρμόδιο όργανο για την παρακολούθηση της εφαρμογής του μέτρου στην εθνική επικράτεια.

Φάση 3 — Εφαρμογή του μέτρου τοποθέτησης στην Πορτογαλία

  • Μόλις εκδοθεί η απόφαση κήρυξης της εκτελεστότητας, το παιδί ή ο νέος μπορεί να έρθει στην Πορτογαλία και να αρχίσει η συμμόρφωση με το μέτρο.
  • Σε περίπτωση που η αίτηση κήρυξης της εκτελεστότητας έχει αποσταλεί μέσω της κεντρικής αρχής και, σε κάθε περίπτωση, όταν το δικαστήριο της κοινοποιήσει την απόφαση, η κεντρική αρχή διαβιβάζει την απόφαση του δικαστηρίου στην αντίστοιχη αλλοδαπή αρχή.
  • Το πορτογαλικό ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων παρακολουθεί το μέτρο και συντάσσει περιοδικές εκθέσεις ως προς την εκτέλεση του μέτρου οι οποίες αποστέλλονται στο δικαστήριο και στην κεντρική αρχή, εφόσον το διατάξει το δικαστήριο.
  • Κάθε παράταση του μέτρου υπόκειται στην εκ των προτέρων έγκριση της κεντρικής αρχής και στη συνέχεια έπεται η υπόλοιπη διαδικασία.

Ενημερωτικά, τα έγγραφα που ζητούνται από την κεντρική αρχή πριν από την έγκριση της τοποθέτησης του παιδιού σε ανάδοχη οικογένεια ή σε ίδρυμα στην Πορτογαλία είναι διαθέσιμα στην αγγλική γλώσσα σ’ αυτόν τον σύνδεσμο.

3 Έχει αποφασίσει το κράτος μέλος σας ότι δεν απαιτείται έγκριση για τις διασυνοριακές τοποθετήσεις παιδιών εντός του εδάφους σας όταν το παιδί πρόκειται να τοποθετηθεί σε ορισμένες κατηγορίες στενών συγγενών; Αν ναι, ποιες είναι οι εν λόγω κατηγορίες στενών συγγενών;

Η προηγούμενη συναίνεση και διαβούλευση δεν είναι απαραίτητες εάν το παιδί έχει ανατεθεί σε πρόσωπο με το οποίο έχει οικογενειακό δεσμό — π.χ. παππούδες, θείους, μεγαλύτερα αδέλφια. Σ’ αυτήν την περίπτωση, αρκεί απλώς η προηγούμενη ενημέρωση της κεντρικής αρχής της Πορτογαλίας από την αρχή που αποφασίζει για την τοποθέτηση.

4 Ισχύουν στο κράτος μέλος σας συμφωνίες ή ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της διαδικασίας διαβούλευσης για τη λήψη έγκρισης για τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιών;

Στην Πορτογαλία εφαρμόζεται η διαδικασία της ερώτησης 2, με σκοπό τη διευκόλυνση της διαδικασίας διαβούλευσης για τη λήψη έγκρισης για τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιών.

Συναφής νομοθεσία:

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1111 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2019

 

Σημείωση:

Οι πληροφορίες στο παρόν δελτίο δεν δεσμεύουν το σημείο επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ούτε τα δικαστήρια ή άλλες οντότητες και αρχές. Δεν υποκαθιστούν το ισχύον κείμενο του νόμου. Οι εν λόγω πληροφορίες υπόκεινται σε τακτική επικαιροποίηση και σε εξελισσόμενη ερμηνεία τους από τη νομολογία.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/09/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.