Διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της ανάδοχης οικογένειας

Σλοβακία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια είναι η αρχή με την οποία πρέπει να υπάρξει συνεννόηση και η οποία πρέπει να δώσει την προηγούμενη έγκρισή της πριν από τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού στο έδαφός σας;

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (Κέντρο Διεθνούς Νομικής Προστασίας Παιδιών και Νέων)

Spitalska 8

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Τηλ.: +421 2 20 45 82 00

+421 2 20 45 82 01

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@cipc.gov.sk

Ιστότοπος: http://www.cipc.gov.sk

Γλώσσες: Σλοβακικά, τσεχικά και αγγλικά

2 Περιγράψτε σύντομα τη διαδικασία συνεννόησης και λήψης της έγκρισης (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εγγράφων, των προθεσμιών, των λεπτομερειών της διαδικασίας και των άλλων σχετικών λεπτομερειών) για τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιών στο έδαφός σας.

Η κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους παρέχει στην κεντρική αρχή της Σλοβακικής Δημοκρατίας τα ακόλουθα:

  1. έκθεση σχετικά με το παιδί, η οποία περιέχει:

— στοιχεία ταυτοποίησης του παιδιού, των γονέων και των συγγενών, και του τόπου στον οποίο βρίσκονται

— τους λόγους για την παρέμβαση των κοινωνικών υπηρεσιών και σύνοψη των ληφθέντων μέτρων,

— πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα σωματική, ψυχολογική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού,

— πληροφορίες σχετικά με ειδικές ανάγκες του παιδιού, συμπεριλαμβανομένης ιατρικής έκθεσης εάν το παιδί πάσχει από ιατρική πάθηση,

— τη γνώμη του παιδιού και των γονέων,

— πληροφορίες σχετικά με την επικοινωνία μεταξύ του παιδιού και των γονέων και των συγγενών του,

  1. τους λόγους της προτεινόμενης τοποθέτησης ή παροχής φροντίδας,
  2. την αναμενόμενη διάρκεια της τοποθέτησης,
  3. ρυθμίσεις για την επικοινωνία με τους γονείς, άλλους συγγενείς ή άλλα πρόσωπα με τα οποία το παιδί έχει στενή σχέση, ή τους λόγους για τους οποίους η επικοινωνία αυτή δεν εξετάζεται υπό το πρίσμα του άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
  4. κάθε σκοπούμενη εποπτεία του μέτρου,
  5. πληροφορίες σχετικά με κάθε σκοπούμενη χρηματοδότηση,
  6. κάθε άλλη σχετική πληροφορία.

Η κεντρική αρχή της Σλοβακικής Δημοκρατίας διαβιβάζει την αίτηση, μαζί με τα παραρτήματά της, στο Κέντρο Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικογένειας (Ustredie práce, sociálnych vecí a rodiny), με το ερώτημα αν μπορεί να χορηγηθεί η απαιτούμενη συγκατάθεση.

Κατά κανόνα, η συγκατάθεση θα πρέπει να χορηγείται εάν:

  • η τοποθέτηση είναι προς το συμφέρον του παιδιού,
  • το παιδί εξετάστηκε στο πλαίσιο διαδικασίας στο εξωτερικό, εκτός εάν αυτό δεν ενδείκνυται λόγω της ηλικίας ή του βαθμού ωριμότητάς του,
  • η αρμόδια αρχή ή το φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί το παιδί έχει συναινέσει και δεν υπάρχουν λόγοι κατά της εν λόγω τοποθέτησης.

Κατά την τοποθέτηση παιδιού σε κέντρο για παιδιά και οικογένειες, το ειδικό καθήκον του Κέντρου είναι να επιλέξει κατάλληλο κέντρο παιδικής φροντίδας στη Σλοβακία και να εξασφαλίσει θέση για το παιδί στην εν λόγω εγκατάσταση.

Το Κέντρο Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικογένειας διαβιβάζει τη σύστασή του για χορήγηση ή όχι της συγκατάθεσης στο Κέντρο Διεθνούς Νομικής Προστασίας Παιδιών και Νέων, το οποίο χορηγεί ή όχι τη συγκατάθεσή του βάσει των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν. Η απόφαση, συνοδευόμενη από αιτιολόγηση, αποστέλλεται στην αιτούσα κεντρική αρχή, στο κέντρο για παιδιά και οικογένειες στο οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί το παιδί ή στο φυσικό πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να ανατεθεί το παιδί. Η απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.

3 Έχει αποφασίσει το κράτος μέλος σας ότι δεν απαιτείται έγκριση για τις διασυνοριακές τοποθετήσεις παιδιών εντός του εδάφους σας όταν το παιδί πρόκειται να τοποθετηθεί σε ορισμένες κατηγορίες στενών συγγενών; Αν ναι, ποιες είναι οι εν λόγω κατηγορίες στενών συγγενών;

Ναι, σε περίπτωση τοποθέτησης σε παππού/γιαγιά, σε αδελφό/αδελφή του ανηλίκου ή αδελφό/αδελφή του γονέα του ανηλίκου (βλ. σχόλιο της Σλοβακίας σχετικά με το άρθρο 82 παράγραφος 2).

4 Ισχύουν στο κράτος μέλος σας συμφωνίες ή ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της διαδικασίας διαβούλευσης για τη λήψη έγκρισης για τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιών;

Όχι.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.