Διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της ανάδοχης οικογένειας

Σλοβενία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια είναι η αρχή με την οποία πρέπει να υπάρξει συνεννόηση και η οποία πρέπει να δώσει την προηγούμενη έγκρισή της πριν από τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού στο έδαφός σας;

Οι διαδικασίες που αφορούν την προηγούμενη διαβούλευση και έγκριση πριν από τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού διεξάγονται σύμφωνα με το άρθρο 82 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1111 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2019, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και για τη διεθνή απαγωγή παιδιών (αναδιατύπωση) σε συνδυασμό με το άρθρο 33 της σύμβασης της Χάγης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και τα μέτρα προστασίας των παιδιών.

Δεν απαιτείται έγκριση της αρμόδιας αρχής αν το παιδί τελεί υπό την επιμέλεια ενός εκ των γονέων.

Όταν η τοποθέτηση παιδιού πραγματοποιείται στο έδαφος της Σλοβενίας, η κεντρική αρχή παρέχει την εκ των προτέρων έγκρισή της μετά από θετική γνωμοδότηση του κέντρου κοινωνικών υπηρεσιών.

2 Περιγράψτε σύντομα τη διαδικασία συνεννόησης και λήψης της έγκρισης (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εγγράφων, των προθεσμιών, των λεπτομερειών της διαδικασίας και των άλλων σχετικών λεπτομερειών) για τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιών στο έδαφός σας.

Η αρμόδια κεντρική αρχή για τη διαβίβαση της έγκρισης σύμφωνα με το άρθρο 82 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1111 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2019, γ για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και για τη διεθνή απαγωγή παιδιών (αναδιατύπωση) είναι:

Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities

Štukljeva cesta 44

1000 Ljubljana

gp.mddsz@gov.si

Η κεντρική αρχή διαβιβάζει τις αιτήσεις στο κέντρο κοινωνικών υπηρεσιών για επεξεργασία και γνωμοδότηση.

Η κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους πρέπει να υποβάλει τα ακόλουθα έγγραφα για τους σκοπούς της διαβούλευσης και της έγκρισης:

 • πληροφορίες σχετικά με το παιδί, την οικογενειακή κατάσταση και τους νόμιμους εκπροσώπους·
 • πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατάσταση του ανηλίκου, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής των προσωπικών και οικογενειακών περιστάσεων του ανηλίκου·
 • τους λόγους για την τοποθέτηση του παιδιού στο εξωτερικό·
 • την ημερομηνία και την προβλεπόμενη διάρκεια της τοποθέτησης·
 • τα προσωπικά στοιχεία των προσώπων που έχουν οριστεί ως ανάδοχοι φροντιστές ή πληροφορίες σχετικά με το προτεινόμενο ίδρυμα ή τα πρόσωπα που φιλοξενούν το παιδί·
 • τα στοιχεία τοποθέτησης, εάν βρίσκονται σε ίδρυμα (έξοδος, έλεγχος, κατάλυμα)·
 • έγκριση ιατρού ή φροντιστή·
 • απόδειξη ασφάλισης υγείας·
 • δέσμευση της αιτούσας αρχής να καλύψει τα έξοδα τοποθέτησης·
 • ρυθμίσεις παρακολούθησης των καταλυμάτων·
 • ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με την αρμόδια αρχή του αιτούντος κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας.

Τα έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται πριν από την τοποθέτηση σύμφωνα με τον κανονισμό 2019/1111.

3 Έχει αποφασίσει το κράτος μέλος σας ότι δεν απαιτείται έγκριση για τις διασυνοριακές τοποθετήσεις παιδιών εντός του εδάφους σας όταν το παιδί πρόκειται να τοποθετηθεί σε ορισμένες κατηγορίες στενών συγγενών; Αν ναι, ποιες είναι οι εν λόγω κατηγορίες στενών συγγενών;

Απαιτείται πάντοτε έγκριση.

4 Ισχύουν στο κράτος μέλος σας συμφωνίες ή ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της διαδικασίας διαβούλευσης για τη λήψη έγκρισης για τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιών;

Δεν υπάρχουν τέτοιες συμφωνίες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.