Διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της ανάδοχης οικογένειας

Σουηδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Ποια είναι η αρχή με την οποία πρέπει να υπάρξει συνεννόηση και η οποία πρέπει να δώσει την προηγούμενη έγκρισή της πριν από τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού στο έδαφός σας;

Η άδεια για την τοποθέτηση παιδιού στη Σουηδία, σύμφωνα με τον κανονισμό Βρυξέλλες ΙΙ, εξετάζεται από το Συμβούλιο Κοινωνικής Πρόνοιας του δήμου στον οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί το παιδί.

2 Περιγράψτε σύντομα τη διαδικασία συνεννόησης και λήψης της έγκρισης (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων εγγράφων, των προθεσμιών, των λεπτομερειών της διαδικασίας και των άλλων σχετικών λεπτομερειών) για τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιών στο έδαφός σας.

Το Συμβούλιο Κοινωνικής Πρόνοιας μπορεί να χορηγήσει έγκριση σε αρχή του εξωτερικού για την τοποθέτηση παιδιού στη Σουηδία μόνον εάν:

  1. είναι προτιμότερο το παιδί να τοποθετηθεί στη Σουηδία, ιδίως υπό το πρίσμα των δεσμών του με τη Σουηδία,
  2. η στάση του παιδιού έναντι της τοποθέτησης, στον βαθμό που είναι δυνατόν να εκτιμηθεί, έχει επιβεβαιωθεί,
  3. ο κηδεμόνας του παιδιού και, εάν το παιδί είναι ηλικίας 15 ετών και άνω, το παιδί συναινούν στην τοποθέτηση,
  4. το Συμβούλιο Κοινωνικής Πρόνοιας διερεύνησε τις περιστάσεις του συγκεκριμένου σπιτιού και τις συνθήκες φροντίδας στο σπίτι,
  5. το τέκνο διαθέτει άδεια διαμονής, εφόσον είναι αναγκαία, και
  6. η τοποθέτηση βασίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1111 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2019, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και για τη διεθνή απαγωγή παιδιών (κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙ) ή στη Σύμβαση της Χάγης, της 19ης Οκτωβρίου 1996, για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία σε θέματα γονικής μέριμνας και μέτρων προστασίας των παιδιών.

Οι πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα που απαιτούνται σε κατ’ ιδίαν περιπτώσεις παρέχονται από τον οικείο δήμο. Επικοινωνήστε με την κεντρική αρχή της Σουηδίας για περισσότερες πληροφορίες.

3 Έχει αποφασίσει το κράτος μέλος σας ότι δεν απαιτείται έγκριση για τις διασυνοριακές τοποθετήσεις παιδιών εντός του εδάφους σας όταν το παιδί πρόκειται να τοποθετηθεί σε ορισμένες κατηγορίες στενών συγγενών; Αν ναι, ποιες είναι οι εν λόγω κατηγορίες στενών συγγενών;

Όχι, ο κανόνας αυτός δεν έχει εφαρμογή.

4 Ισχύουν στο κράτος μέλος σας συμφωνίες ή ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της διαδικασίας διαβούλευσης για τη λήψη έγκρισης για τη διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιών;

Όχι.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/05/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.