Διασυνοριακή τοποθέτηση παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της ανάδοχης οικογένειας

Ένα παιδί μπορεί να χρειαστεί νέα οικογένεια είτε επειδή είναι ορφανό είτε επειδή οι γονείς του κρίνονται ακατάλληλοι να το φροντίσουν.

Κάθε είδος τοποθέτησης παιδιού υπό τη φροντίδα προσώπου άλλου από τους γονείς του, είτε σε ανάδοχη οικογένεια υπό τη φροντίδα ενός ή περισσοτέρων ατόμων είτε σε ίδρυμα, για παράδειγμα σε ορφανοτροφείο ή σε στέγη ανηλίκων, σε άλλη χώρα της ΕΕ εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙβ. Επίσης, εδώ περιλαμβάνονται και οι «τοποθετήσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα» που αποφασίζονται από δικαστήριο ή ρυθμίζονται από αρμόδια αρχή με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων ή του παιδιού ή κατόπιν δικού τους αιτήματος λόγω αποκλίνουσας συμπεριφοράς του παιδιού.

Όταν δικαστήριο ή αρχή προτίθεται να τοποθετήσει παιδί σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, θα πρέπει να λάβει την έγκριση των αρχών της εν λόγω χώρας, προτού αποφασίσει ή ρυθμίσει την τοποθέτηση. Για να καθοριστεί πότε είναι αναγκαίο να διενεργείται διαβούλευση, ο κανονισμός παραπέμπει στο εθνικό δίκαιο:

  • δεν απαιτείται όταν το παιδί πρόκειται να τοποθετηθεί υπό τη φροντίδα γονέα
  • η εθνική νομοθεσία και διαδικασία κάθε χώρας της ΕΕ μπορεί να ορίζουν ότι στο έδαφός της δεν απαιτείται η έγκριση τοποθετήσεων για ορισμένες κατηγορίες στενών συγγενών πέραν των γονέων.

Το αίτημα έγκρισης θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον έκθεση σχετικά με το παιδί καθώς και τους λόγους της προτεινόμενης τοποθέτησης ή παροχής φροντίδας, την αναμενόμενη διάρκεια της τοποθέτησης, πληροφορίες για οποιαδήποτε εξεταζόμενη χρηματοδότηση. Θα πρέπει να συμπληρώνεται από οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορεί να κριθεί χρήσιμη από το κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα, όπως οποιαδήποτε προβλεπόμενη επίβλεψη του μέτρου, ρυθμίσεις για την επαφή με τους γονείς, άλλους συγγενείς ή άλλα πρόσωπα με τα οποία το παιδί έχει στενή σχέση, ή οι λόγοι για τους οποίους δεν εξετάζεται η επαφή αυτή.

Η εθνική νομοθεσία και διαδικασία κάθε χώρας της ΕΕ διέπει τη διαδικασία για την έγκριση της τοποθέτησης.

Ο πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙβ διατίθεται στην ακόλουθη σελίδα: Εκδόσεις του ΕΔΔ

Επιλέξτε τη σημαία της αντίστοιχης χώρας για να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες για τη χώρα αυτή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/04/2024

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.