Lapse paigutamine teise riiki, sealhulgas kasuperekonda

Laps võib vajada uut perekonda kas seetõttu, et ta on jäänud orvuks, või seetõttu, et tema vanemad ei ole võimelised tema eest hoolitsema.

Lapse paigutamine teise ELi liikmesriiki kellegi teise kui lapsevanema juurde – kasuperekonda ühe või mitme isiku juurde või hooldeasutusse (näiteks orbudekodusse või lastekodusse) – kuulub Brüsseli IIa määruse kohaldamisalasse. See hõlmab ka „paigutamist haridusasutusse“, mille on pärast lapse probleemset käitumist määranud kohus või korraldanud pädev asutus vanemate või lapse nõusolekul või taotlusel.

Kohus või asutus, kes kavatseb paigutada lapse teise ELi liikmesriiki, peab enne sellise otsuse tegemist või paigutamise korraldamist saama nõusoleku selle riigi asutustelt. Konsulteerimise vajaduse kindlaksmääramiseks viidatakse määruses riigisisesele õigusele:

  • see ei ole vajalik, kui laps soovitakse paigutada vanema juurde;
  • iga ELi liikmesriik võib riigisiseses õiguses ja menetluskorras ette näha, et nende nõusolek ei ole nõutav, kui laps paigutatakse nende oma territooriumil teatavate kategooriate lähisugulaste juurde lisaks vanematele.

Nõusoleku taotlus peaks sisaldama vähemalt aruannet lapse kohta ning põhjuseid, miks ta soovitakse asutuse- või perepõhisele hooldusele paigutada, paigutamise eeldatavat kestust, teavet igasuguse kavandatava rahastamise kohta. Lisaks tuleb esitada muud teavet, mida taotluse saanud liikmesriik võib pidada asjakohaseks, näiteks meetme kavandatavat järelevalvet, seda, kuidas on korraldatud kontaktid lapse vanematega, teiste sugulastega või teiste isikutega, kellega laps on lähedaselt seotud, või põhjuseid, miks selliseid kontakte ei kaaluta.

Paigutamiseks nõusoleku saamise menetlus on reguleeritud iga ELi liikmesriigi enda riigisisese õiguse ja menetluskorraga.

Brüsseli IIb määruse kohaldamise praktiline juhend on kättesaadav järgmisel veebilehel: Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku väljaanded.

Üksikasjaliku teabe saamiseks konkreetse riigi kohta klõpsake selle riigi lipul.

Viimati uuendatud: 03/04/2024

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.