Lapse paigutamine teise riiki, sealhulgas kasuperekonda

Austria
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Millise ametiasutusega tuleb konsulteerida ja saada tema eelnev nõusolek enne lapse piiriülest paigutamist teie riiki?

Siseriikliku õiguse alusel on võimalikud eri stsenaariumid.

a) Teise riiki kolimine. Kui kahel isikul on ühine hooldusõigus, peavad nad põhimõtteliselt määrama ka alaealise elukoha vastastikuse kokkuleppe alusel. Seda vastastikuse kokkuleppe põhimõtet kohaldatakse piiranguteta, st ka juhul, kui alaealine kolib Austria piires ning eeskätt juhul, kui kolimisega kaasneb suur elumuutus. Peale selle peab vanemal, kes soovib kolida välismaale, olema selleks teise vanema nõusolek või luba kohtult, eelkõige seoses elukoha üleviimisega välismaale. Kohus peab arvesse võtma nii alaealise heaolu kui ka vanemate huve.

Kui alaealise peamiseks hooldajaks on kohtu otsuse või kokkuleppe alusel määratud üks vanem, on sel vanemal kooskõlas Austria tsiviilseadustiku (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ABGB) paragrahvi 162 lõike 2 sõnastusega ainuõigus määrata elukoht. Sellest tulenevalt ei ole Austria piires kolimiseks nõusolekut vaja.

Võttes aga arvesse selliste kohtuasjadega seotud senist kohtupraktikat – eeskätt juhul, kui alaealise kolimine on oluline sündmus –, peab peamiseks hooldajaks olev vanem teavitama ka teist vanemat ning arvestama alaealise heaoluga. Peale selle ei tohiks elukoha muutmine oluliselt mõjutada teise vanema võimalust oma hooldusõigust teostada. See piirang kehtib eeskätt juhul, kui kolitakse välismaale.

Sama kehtib hooldusõigust omavate kasuvanemate puhul. Selliseid juhtumeid esineb aga tegelikkuses harva, sest hooldusõigus jääb enamasti laste ja noorte hoolekandeteenistusele (Kinder- und Jugendhilfeträger).

b) Paigutamine hooldeasutusse või kasuperekonda. Alaealise paigutamiseks hooldeasutusse või kasuperekonda hooldusõigust omava(te) isiku(te) (enamasti vanemate) nõusolekul tuleb üksnes järgida laste ja noorte kaitseks kohaldatavaid seadusi ning selleks ei ole vaja kohtumäärust. Alaealise paigutamiseks hooldeasutusse või kasuperekonda hooldusõigust omava(te) isiku(te) nõusolekuta on igal juhul vajalik kohtulik kontroll ning seda käsitatakse erakorralise meetmena ABGB paragrahvi 211 alusel.

c) Paigutamine teise liikmesriiki. Kui kohus või pädev asutus (Brüsseli IIb määruse artikli 2 punkti 2 esimese lause tähenduses) kaalub alaealise (st alla 18 aasta vanune isik määruse Brüsseli IIb määruse artikli 2 punkti 2 alapunkti 6 tähenduses) paigutamist teise liikmesriiki, peab ta esmalt taotlema selle teise liikmesriigi pädeva asutuse nõusolekut kooskõlas Brüsseli IIb määruse artikli 82 lõikega 1. Otsus paigutamiseks tehakse või paigutamine korraldatakse alles pärast seda, kui taotluse saanud liikmesriigi pädev asutus on paigutamisega nõustunud (Brüsseli IIb määruse artikli 82 lõige 5). Eelneva nõusoleku nõue tuleneb eespool nimetatud ELi õigusnormidest.

Seega peab taotleva liikmesriigi keskasutus üldjuhul edastama taotluse nõusoleku saamiseks taotluse saajaks oleva selle liikmesriigi keskasutusele, kuhu laps soovitakse paigutada (Brüsseli IIb määruse artikli 82 lõige 1). Nõusoleku saamise korda igal üksikjuhtumil reguleerib asjaomase liikmesriigi siseriiklik õigus.

Kui tegemist ei ole juhtumiga, mille korral ei ole vaja nõusolekut (vt punkt 3) või ei ole sõlmitud teistsuguseid halduskokkuleppeid (vt punkt 4), tuleb nõusoleku saamise taotlused edastada keskasutuse kaudu laste ja noorte hoolekandeteenistusele (vt punkt 2).

Austrias on üheksa liidumaad, kus laste ja noorte hoolekandeteenistused tegutsevad mitmesuguste asutuste juures, nt liidumaa valitsusamet (Amt der Landesregierung), kohaliku omavalitsuse asutus (Magistrat), ringkonna ametiasutused (Bezirkshauptmannschaft). Piiriülese paigutamise korral annab nõusoleku laste ja noorte hoolekandeteenistus selles piirkonnas, kuhu alaealine paigutatakse.

Liidumaa

Aadress

Kontaktisik:

Burgenlandi liidumaa

Amt der Burgenländischen Landesregierung (Burgenlandi liidumaa valitsuse büroo)

Abteilung 6 – Soziales und Gesundheit (osakond 6 – sotsiaal- ja tervishoiuküsimused)

Kinder- und Jugendhilfe (laste ja noorte hoolekandeteenistus)

Europaplatz 1

7000 Eisenstadt, Austria

post.a6@bgld.gv.at

Daniel Novak

daniel.novak@bgld.gv.at

Kärnteni liidumaa

Amt der Kärntner Landesregierung (Kärnteni liidumaa valitsuse büroo)

Abteilung 4 – Soziale Sicherheit (4. osakond – sotsiaalkindlustus)

Mießtaler Straße 1

9021 Klagenfurt, Austria

abt4.kjh@ktn.gv.at

Alam-Austria liidumaa

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (Alam-Austria liidumaa valitsuse büroo)

Gruppe Gesundheit und Soziales (tervishoiu- ja sotsiaalküsimuste töörühm)

Abteilung Jugendwohlfahrt (noorte hoolekande asutus)

Landhausplatz 1

3109 St. Pölten

post.gs6@noel.gv.at

Dr Peter Rozsa

peter.rozsa@noel.gv.at

Ülem-Austria liidumaa

Amt der Oberösterreichischen Landesregierung

(Ülem-Austria liidumaa valitsuse büroo)

Direktion Gesellschaft, Soziales und Gesundheit (sotsiaal- ja tervishoiuküsimuste osakond)

Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (laste ja noorte hoolekande osakond)

Bahnhofplatz 1

4021 Linz, Austria

kjh.post@ooe.gv.at

Astrid Mitter-Stöhr

astrid.mitter-stoehr@ooe.gv.at

Salzburgi liidumaa

Amt der Salzburger Landesregierung (Salzburgi liidumaa valitsuse büroo)

Kinder- und Jugendhilfe (laste ja noorte hoolekandeteenistus)

Fischer-von-Erlach-Straße 47

Postfach 527

5010 Salzburg, Austria

soziales@salzburg.gv.at

Renate Heil renate.heil@salzburg.gv.at

Steiermargi liidumaa

Amt der Steiermärkischen Landesregierung (Steiermargi liidumaa valitsuse büroo)

Kinder- und Jugendhilfe (laste ja noorte hoolekandeteenistus)

Hofgasse 12

8010 Graz

kinderundjugendhilfe@stmk.gv.at

Andrea Rotmajer

andrea.rotmajer@stmk.gv.at

Tirooli liidumaa

Amt der Tiroler Landesregierung (Tirooli liidumaa valitsuse büroo)

Abteilung Kinder und Jugendhilfe (laste ja noorte hoolekande osakond)

Leopoldstrasse 3

6020 Innsbruck

kiju@tirol.gv.at

Reinhard Stocker-Waldhuber

reinhard.stocker@tirol.gv.at

Vorarlbergi liidumaa

Amt der Vorarlberger Landesregierung (Vorarlbergi liidumaa valitsuse büroo)

Amt für Jugend und Familie (noorsoo- ja perekonnaküsimuste osakond)

Landhaus

Römerstraße 15

6901 Bregenz, Austria

jugend.familie@vorarlberg.at

Viin

MA 11 Amt für Jugend und Familie (noorsoo- ja perekonnaamet)

Rüdengasse 11

1030 Viin

gr@ma11.wien.gv.at

Mag. Josef Hiebl

josef.hiebl@wien.gv.at

2 Kirjeldage lühidalt lapse piiriülese paigutamise suhtes kohaldatavat konsulteerimise ja nõusoleku saamise korda (sealhulgas märkige nõutavad dokumendid, tähtajad, menetluse üksikasjad ja muud olulised andmed) oma riigis.

Konsultatsioonimenetluse taotlus tuleb edastada pädevale laste ja noorte hoolekandeteenistusele keskasutuse, st föderaalse justiitsministeeriumi kaudu. Keskasutus edastab taotluse selle liidumaa hoolekandeteenistusele, kuhu alaealine soovitakse paigutada (vt punkt 1). Kõik andmed ja tõendavad dokumendid peavad olema tõlgitud saksa keelde.

Brüsseli IIb määruse artikli 82 kohaselt peab taotlus sisaldama aruannet alaealise kohta, põhjendust, miks ta soovitakse asutuse- või perepõhisele hooldusele paigutada, teavet igasuguse kavandatava rahastamise kohta ja muud teavet, mida peetakse asjakohaseks.

Laste ja noorte hoolekandeteenistused peavad asjakohaseks järgmist teavet:

 • andmed alaealise, tema pereliikmete (vanemad, õed-vennad jne) ja hooldusõigust omava isiku kohta;
 • põhjendus, miks paigutamine on alaealise parimates huvides, nt alaealisel on Austriaga eriline seos;
 • paigutamise kuupäev ja kavandatav kestus;
 • andmed hooldeasutuse/kasuperekonna kohta (aadress, kontaktandmed), kuhu alaealine paigutatakse;
 • hooldeasutuse või kasuvanema(te) nõusolek;
 • taotluse esitanud liikmesriigi pädeva asutuse kõik andmed, sh kontaktandmed;
 • taotluse esitanud asutuse poolne siduv kokkulepe kulude katmiseks;
 • ravikindlustuse või sotsiaalkindlustuskaitse tõend.

Pädevad laste ja noorte hoolekandeteenistused võtavad nõusoleku andmisel arvesse ka alljärgnevaid nõudeid ja andmeid, kuid neil on siiski õigus küsida konkreetsetel juhtudel lisateavet ja/või dokumente.

Nõuded

Nõutavad dokumendid

Amt der Burgenländischen Landesregierung (Burgenlandi liidumaa valitsuse büroo)

 • Teave probleemi kohta (eesmärgid, järeldused, hinnangud, tunnistused, kohtuotsused)
 • Hooldusõigust omava(te) isiku(te) kirjalik nõusolek

Amt der Kärntner Landesregierung (Kärnteni liidumaa valitsuse büroo)

 • Hoolduspere sobivus
 • Sisserändeseaduse alusel nõutav kinnitus
 • Alaealise ja hooldusõigust omava(te) isiku(te) nõusolek
 • Ülevaade alaealise kasvatamisel seni osutatud abiteenustest
 • Järeldused, diagnoosid, hinnangud
 • Olemasolevad suhtlusõigused
 • Kohtuotsused (kui neid on)
 • Hooldusõigust käsitlev otsus koos järgmise selgitusega: „[...] paigutamisega [...] läheb vastutus alaealise hooldamise ja kasvatamise eest üle asutusele/kasuperekonnale.“
 • E-kaardi koopia

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (Alam-Austria liidumaa valitsuse büroo)

 • Vajalik alaealise heaolu huvides ja/või alaealise heaolu eest vastutava seotud isiku olemasolu Alam-Austria liidumaal
 • Sobiv hoolduskoht
 • Alam-Austria kutsestandardite tunnustamine
 • Abikava (sh kasvatamisega seotud eesmärgid) korrapärane läbivaatamine taotluse esitanud asutuses
 • Kontaktisik juhuks, kui meede on vaja lõpetada
 • Viimased aruanded alaealise füüsilise, emotsionaalse, sotsiaalse, haridus-/kutsealase arengu kohta
 • Viimased meditsiinilised järeldused
 • Koopia alaealise olulistest dokumentidest ja e-kaardist
 • Teave kasutatavate ravimite kohta
 • Abikava, sh seni osutatud abiteenused
 • Probleemi kirjeldus, sotsiaalne ja psühholoogiline hinnang, eesmärkide seadmine, meetme kestus ja prognoos
 • Protokoll alaealise ärakuulamiselt seoses kavandatava meetmega
 • Hooldusõigust omava(te) isiku(te) kirjalik nõusolek
 • Nõusolek võimaliku külastusõiguse korralduse kohta

Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (Ülem-Austria liidumaa valitsuse büroo)

 • Eelnevalt määratud elanikustaatus
 • Selge vastutuse jaotus taotluse esitanud liikmesriigi (paigutamise liik, ulatus ja selle eest maksmine) ja taotluse saanud liikmesriigi (asutuse järelevalve) vahel
 • Ülem-Austria kutsestandardite tunnustamine taotluse esitanud asutuses
 • Ülevaade alaealise kasvatamisel seni osutatud abiteenustest
 • Järeldused, diagnoosid, aruanded, hinnangud
 • Alaealise ärakuulamise protokoll
 • Kirjeldus bioloogiliste vanemate suhtlusõiguse kohta
 • Hooldusõigust omava(te) isiku(te) ametlik nõusolek
 • Kohtuotsused
 • Koopia alaealise olulistest dokumentidest

Amt der Salzburger Landesregierung (Salzburgi liidumaa valitsuse büroo)

 • Nõusolek paigutamise küsimustes pädevalt kohalikult laste ja noorte hoolekandeteenistuselt
 • Ülevaade alaealise kasvatamisel seni osutatud abiteenustest
 • Arsti/psühhiaatri järeldused, diagnoosid, hinnangud
 • Alaealise ärakuulamise protokoll
 • Kirjeldus bioloogiliste vanemate suhtlusõiguse kohta
 • Hooldusõigust omava(te) isiku(te) ametlik nõusolek
 • Kohtuotsused
 • Koopia alaealise e-kaardist

Amt der Steiermärkischen Landesregierung (Steiermargi liidumaa valitsuse büroo)

 • Eelnevalt määratud elanikustaatus
 • Eestkostjate nõusolek
 • Kohtuotsused
 • Meditsiinilised järeldused
 • Üleandmisaruanne taotlevalt pädevalt asutuselt (taustandmed, perekondlikud ja sotsiaalsed hetkeolud, probleemide ja ressursside kirjeldus, sotsiaaltöötaja järeldused ja prognoosid, täidetud eesmärgid, lühikirjeldus)

Amt der Tiroler Landesregierung (Tirooli liidumaa valitsuse büroo)

 • Tugikava, juhtumilugu ja seni võetud meetmed
 • Asjakohased aruanded, psühholoogilised hinnangud jms
 • Hooldusõigust omava(te) isiku(te) kirjalik nõusolek
 • Tõendatud nõusolek hooldatavalt alaealiselt – välja arvatud juhul, kui ärakuulamine ei ole alaealise vanust või (tõendatud) küpsust arvesse võttes asjakohane
 • Koopia alaealise ID-kaardist
 • Alaealise väljavaated pärast naasmist

Amt der Vorarlberger Landesregierung (Vorarlbergi liidumaa valitsuse büroo)

 • Hooldusõigust käsitlev otsus koos järgmise selgitusega: „[...] paigutamisega [...] läheb vastutus alaealise hooldamise ja kasvatamise eest üle asutusele/kasuperekonnale.“
 • Alaealise kasvatamisel seni osutatud abiteenused
 • Tugikava kokkulepe, tulevased väljavaated
 • Laste- ja noortepsühhiaatri järeldused/diagnoosid ja/või psühholoogi seisukohad
 • Alaealise ärakuulamine
 • Hooldusõigust omava(te) isiku(te) nõusolek

Magistrat der Stadt Wien (Viini linnavalitsus)

 • Järeldused, diagnoosid, aruanded, hinnangud
 • Alaealise ärakuulamise protokoll
 • Sisserändeseaduse alusel nõutav kinnitus

3 Kas teie liikmesriik on otsustanud, et lapse paigutamiseks teie riiki ei ole vaja nõusolekut, kui laps paigutatakse lähisugulaste juurde? Kui see nii on, siis millised sugulased kuuluvad lähisugulaste kategooriasse?

Sarnaselt juhtudega, mil laps antakse vanema hooldada (Brüsseli IIb määruse artikli 82 lõige 1), ei ole alaealise paigutamiseks Austriasse nõusolekut vaja järgmiste lähisugulaste puhul:

 • vanavanemad;
 • vanemate õed-vennad;
 • alaealise täiskasvanud õed-vennad.

4 Kas teie liikmesriik on sõlminud konsulteerimise lihtsustamise lepingu või kokkuleppe, et saada nõusolek lapse piiriüleseks paigutamiseks?

Keskasutus ei ole sellistest lepingutest ega kokkulepetest teadlik.

Viimati uuendatud: 10/05/2023

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.