Lapse paigutamine teise riiki, sealhulgas kasuperekonda

Belgia
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Millise ametiasutusega tuleb konsulteerida ja saada tema eelnev nõusolek enne lapse piiriülest paigutamist teie riiki?

Taotlus tuleb esitada Belgia keskasutusele. Keskasutus edastab taotluse asjaomase Belgia kogukonna pädevale asutusele.

Taotlus peab olema koostatud asjaomase Belgia sihtkogukonna keeles (saksa, prantsuse või hollandi keel). Taotlevad riigid peaksid eelnevalt uurima Belgia keskasutuselt, millises keeles tuleb taotlus esitada.

Nõusoleku annab asjaomase Belgia kogukonna pädev asutus.

Belgia keskasutuse kontaktandmed on järgmised.

Föderaalne justiitsministeerium (Service Public Fédéral Justice / Federale Overheidsdienst Justitie)

Õigusaktide ning põhiõiguste ja -vabaduste peadirektoraat (Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux / Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden)

Rahvusvahelise tsiviilkoostöö osakond (Service de Coopération internationale civile / Dienst Internationale rechtshulp in burgerlijke zaken)

Boulevard de Waterloo 115

B-1000 Bruxelles/Brussel

Tel: + 32 (2) 542 65 11

E-post: dh1996@just.fgov.be

2 Kirjeldage lühidalt lapse piiriülese paigutamise suhtes kohaldatavat konsulteerimise ja nõusoleku saamise korda (sealhulgas märkige nõutavad dokumendid, tähtajad, menetluse üksikasjad ja muud olulised andmed) oma riigis.

Prantsuskeelne kogukond (Fédération Wallonie-Bruxelles)

 • Taotluse sisu on järgmine:
  • lapse isikuandmed (perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), sünniaeg, kodakondsus);
  • asjakohane teave lapse haldusliku seisundi kohta tema päritoluriigis, eelkõige seoses tema sotsiaalsete õigustega: lapse tervisekindlustus ja peretoetus;
  • vanemliku vastutuse kandjate isikuandmed (perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), sünniaeg, kodakondsus, aadress);
  • teave lapse suhtes vanema õigusi omava (füüsilise või juriidilise) isiku kohta, kui see erineb eespool nimetatust;
  • teave kasuperekonna kohta (kasuvanemate perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), sünniaeg, kodakondsus, aadress);
  • üksikasjad kavandatava paigutamise kohta: paigutamise korraldamise eest vastutav asutus, asjaomane kohtulahend, pädeva noorsooameti (Service d’aide à la jeunesse) koostatud ettevalmistavad dokumendid, paigutamise eeldatav kestus ja kavandatud järelmeetmed ning rahastamiskord;
  • sotsiaalaruanne (rapport social), milles esitatakse paigutamise põhjused, päritoluriigis varem võetud meetmed, hetkeseis, noore taust ja vajaduse korral teave lapse erivajaduste kohta (seoses hariduse ja tervishoiuga (psühholoogi, kõneterapeudi teenused jne);
  • vajaduse korral põhjused, miks välisriiki paigutamine on kiireloomuline;
  • vajaduse korral taotluse esitanud liikmesriigi võetud meetmed paigutamise ettevalmistamiseks.
 • Tähtajad

Vastavalt nõukogu 25. juuni 2019. aasta määruse (EL) 2019/1111 artikli 82 lõikele 4 edastatakse nõusolekut andev või sellest keelduv otsus taotluse esitanud keskasutusele hiljemalt kolm kuud pärast taotluse saamist, välja arvatud juhul, kui see on erandlike asjaolude tõttu võimatu. See tähtaeg on soovituslik (délai d’ordre).

 • Menetluskord

Kohaldatakse nõukogu 25. juuni 2019. aasta määruse (EL) 2019/1111 artiklis 82 sätestatud menetlust.

Taotluse esitanud liikmesriigi keskasutus peab saatma Belgia keskasutusele nõusolekutaotluse, mis sisaldab aruannet lapse kohta, lapse prantsuskeelsesse kogukonda (Fédération Wallonie-Bruxelles) asutuse- või perepõhisele hooldusele paigutamise põhjuseid, teavet mis tahes kavandatava rahastamise kohta ja mis tahes muud teavet, mida ta peab asjakohaseks, näiteks paigutamise eeldatavat kestust; seda nõusolekutaotlust ei ole vaja esitada juhul, kui laps paigutatakse ühe vanema juurde.

Taotlusele ja täiendavatele dokumentidele tuleb lisada tõlge prantsuse keelde.

Prantsuskeelne kogukond (Fédération Wallonie-Bruxelles) kogub taotluse esitanud liikmesriigi taotluse menetlemiseks vajalikku teavet või dokumente, võttes nõuetekohaselt arvesse taotluse sisu, et valmistada ette piiriülest paigutamist ja vajaduse korral hõlbustada koordineerimist. Sotsiaalametite tehtavad uuringud võimaldavad tal teha hiljem otsuse selle kohta, kas anda nõusolek lapse kavandatavaks paigutamiseks tema territooriumile või keelduda selle andmisest.

Prantsuskeelse kogukonna (Fédération Wallonie-Bruxelles) kontaktisik edastab nõusolekut andva või sellest keelduva otsuse Belgia keskasutusele, kes tagab, et taotlust menetletakse koos taotluse esitanud liikmesriigiga.

Põhimõttelise nõusoleku lapse paigutamiseks annab ametiasutus. Kui paigutamisotsus on tehtud välisriigis, peab kohalik omavalitsus, kes korraldab asjaomase lapse paigutamise asjaomasesse perekonda või asutusse, tegema veel ühe otsuse. Seega tuleb enne lapse paigutamist anda kaks järjestikust nõusolekut.

Nõukogu 25. juuni 2019. aasta määruse (EL) 2019/1111 artikli 39 lõike 1 punkti f kohaselt keeldutakse vanemlikku vastutust käsitlevat lahendit tunnustamast, kui artiklis 82 sätestatud menetlust ei ole järgitud, ning kui lahend tehti ilma, et lapsele, kes on suuteline seisukohti omama, oleks antud võimalust arvamust avaldada vastavalt artiklile 21, välja arvatud juhul, kui olid olemas tõsised põhjused, võttes eelkõige arvesse asja kiireloomulisust (artikli 39 lõike 2 punkt b).

Taotluse saanud liikmesriik ja taotluse esitanud liikmesriik tagavad omavahel keskasutuste kaudu vahetatava teabe konfidentsiaalsuse. Kõnealust teavet ei tohi kasutada ühelgi muul eesmärgil kui see, milleks seda koguti või edastati.

Flaamikeelne kogukond (Vlaamse Gemeenschap)

 • Taotluse sisu on järgmine:
  • lapse isikuandmed (perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), sünniaeg, kodakondsus);
  • asjakohane teave lapse haldusliku seisundi kohta tema päritoluriigis, eelkõige seoses tervisekindlustusega;
  • vanemate isikuandmed (perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), sünniaeg, kodakondsus, aadress);
  • teave lapse suhtes vanema õigusi omava (füüsilise või juriidilise) isiku kohta, kui see erineb eespool nimetatust;
  • teave kasuperekonna kohta (kasuvanemate perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), sünniaeg, kodakondsus, aadress);
  • üksikasjad kavandatava paigutamise kohta: paigutamise korraldamise eest vastutav asutus, asjaomane kohtulahend, pädeva noorsooameti koostatud ettevalmistavad dokumendid, paigutamise eeldatav kestus ja kavandatud järelmeetmed ning rahastamise/hüvitamise kord;
  • kas edastatakse kogu toimik või pelgalt suunised;
  • sotsiaalaruanne, milles esitatakse paigutamise põhjused, päritoluriigis varem võetud meetmed, hetkeseis, noore taust ja vajaduse korral teave lapse erivajaduste kohta (seoses haridusega); vajaduse korral põhjused, miks välismaale paigutamine on kiireloomuline.
 • Kohaldatavad menetlusnormid on järgmised.

Põhimõttelise nõusoleku paigutamiseks annab ja otsuse selle rahastamise kohta teeb ametiasutus. Kui lapse välisriiki paigutamise otsus on tehtud, peab kohalik omavalitsus, kes korraldab asjaomase lapse paigutamise asjaomasesse perekonda või asutusse, tegema veel ühe otsuse. Seega tuleb enne lapse paigutamist anda kaks järjestikust nõusolekut.

Saksakeelne kogukond (Deutschsprachige Gemeinschaft)

 • Taotluse sisu on järgmine:
  • lapse isikuandmed (perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), sünniaeg, kodakondsus);
  • asjakohane teave lapse haldusliku seisundi kohta tema päritoluriigis, eelkõige seoses tervisekindlustusega;
  • vanemate või eestkostja(te) isikuandmed (perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), sünniaeg, kodakondsus, aadress);
  • sotsiaalaruanne, milles esitatakse paigutamise põhjused, päritoluriigis varem võetud meetmed, hetkeseis, tõend selle kohta, et laps on välisriigis toimunud menetluse käigus ära kuulatud, välja arvatud juhul, kui ärakuulamist peeti lapse vanust või küpsust arvestades asjakohatuks;
  • vajaduse korral põhjused, miks välismaale paigutamine on kiireloomuline;
  • päritoluriigi pädeva asutuse kontaktandmed (nimi, aadress, telefoninumber);
  • kasuperekonna/hoolekandeasutuse kontaktandmed (nimi, aadress, telefoninumber);
  • üksikasjad kavandatava paigutamise kohta: paigutamise eesmärk, teave paigutamise kontrollimise kohta (Millal lastekaitseasutus last külastas? Kui sageli kavatseb lastekaitseasutus last külastada? Kui last ei ole veel külastatud, siis millal on plaanis seda teha?), kavandatud õppimiskoht (hariduslike erivajaduste puhul on vaja vastavaid dokumente, välja arvatud juhul, kui last on kavas koolitada Belgias), paigutamise kestus ja kavandatud järelmeetmed ning teave rahastamiskorra kohta.
 • Menetluskord

Ametiasutused kontrollivad paikse majutuse tunnustamise tingimusi vastavalt Belgia saksakeelse kogukonna asjakohastele õiguslikele alustele.

3 Kas teie liikmesriik on otsustanud, et lapse paigutamiseks teie riiki ei ole vaja nõusolekut, kui laps paigutatakse lähisugulaste juurde? Kui see nii on, siis millised sugulased kuuluvad lähisugulaste kategooriasse?

Ei.

4 Kas teie liikmesriik on sõlminud konsulteerimise lihtsustamise lepingu või kokkuleppe, et saada nõusolek lapse piiriüleseks paigutamiseks?

Ei.

Viimati uuendatud: 15/02/2024

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.