Lapse paigutamine teise riiki, sealhulgas kasuperekonda

Horvaatia
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Millise ametiasutusega tuleb konsulteerida ja saada tema eelnev nõusolek enne lapse piiriülest paigutamist teie riiki?

Enne lapse piiriülest paigutamist hoolekandeasutusse või kasuperekonda Horvaatia Vabariigi territooriumil tuleb kõigepealt konsulteerida töö-, pensionisüsteemi, pere- ja sotsiaalpoliitika ministeeriumiga (Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike) ning saada tema nõusolek. Sel eesmärgil tegutseb ministeeriumis komitee, mille ülesanne on tagada laste piiriülese paigutamisega seotud nõuete täitmine ja vaadata läbi taotlusi eelneva nõusoleku saamiseks lapse piiriüleseks paigutamiseks Horvaatia Vabariigi territooriumile (Povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta za prekogranični smještaj djece te razmatranje pojedinačnih zahtjeva za davanje prethodnog pristanka za prekogranični smještaj djece na području Republike Hrvatske).

2 Kirjeldage lühidalt lapse piiriülese paigutamise suhtes kohaldatavat konsulteerimise ja nõusoleku saamise korda (sealhulgas märkige nõutavad dokumendid, tähtajad, menetluse üksikasjad ja muud olulised andmed) oma riigis.

Töö-, pensionisüsteemi, pere- ja sotsiaalpoliitika ministeerium, mis on nõukogu määruse (EL) 2019/1111 kohaste meetmete eest vastutav keskasutus, on moodustanud viieliikmelise komitee, mille ülesanne on tagada laste piiriülese paigutamise nõuete täitmine ja vaadata läbi taotlusi eelneva nõusoleku saamiseks lapse piiriüleseks paigutamiseks Horvaatia Vabariigi territooriumile. Komitee võtab oma kohtumistel vastu otsuseid saadud taotluste kohta.

Esitatav taotlus peab sisaldama järgmist: põhjalik aruanne lapse kohta koos piiriülese paigutamise eksperdirühma arvamuse ja järeldusega, sealhulgas meditsiinilised dokumendid ja põhjendus piiriülese paigutamise kohta, selle teenuseosutaja nimi, kelle juurde laps soovitakse paigutada, paigutamise kavandatud algus- ja lõppkuupäev, teenuseosutaja kinnitus selle kohta, et ta on nõus lapsele teenust osutama ning katma kõik lapse sõidu- (saabumine ja lahkumine), elamis-, ravikindlustus- ja hariduskulud, lapse avaldus selle kohta, et ta on piiriülese paigutamisega nõus ja teadlik paigutamisprotsessist, taotleva riigi kinnitus selle kohta, et teenuseosutaja esindajal on lubatud esindada last ajutise riigis viibimise registreerimise eesmärgil ning võtta kõik vajalikud meetmed, et last kaitsta, taotleva riigi selle asutuse andmed, kes on pädev tegema otsuseid paigutamise kohta, lapse puhul tehtud kohtuotsused (nt vanema hooldusõigust käsitlevad otsused) ning muud dokumendid, mida taotlev riik peab vajalikuks asjaomase menetluse elluviimiseks.

Dokumendid esitatakse taotleva riigi keeles originaaleksemplaris, millele lisatakse tõlge horvaadi keelde. Kuna tegemist on kiireloomulise menetlusega, teeb komitee järelduse kohe pärast taotluse ja lisatud dokumentide läbivaatamist. Selle järelduse alusel võtab töö-, pensionisüsteemi, pere- ja sotsiaalpoliitika ministeerium vastu lõpliku otsuse selle kohta, kas taotlus, millega küsiti eelnevat nõusolekut piiriüleseks paigutamiseks Horvaatia Vabariigi territooriumile, rahuldatakse või jäetakse rahuldamata.

3 Kas teie liikmesriik on otsustanud, et lapse paigutamiseks teie riiki ei ole vaja nõusolekut, kui laps paigutatakse lähisugulaste juurde? Kui see nii on, siis millised sugulased kuuluvad lähisugulaste kategooriasse?

Nõukogu määruse (EL) 2019/1111 artikli 82 alusel ei ole Horvaatialt nõusolekut vaja, kui laps paigutatakse vanema või lähisugulase juurde. Nõukogu määruse (EL) 2019/1111 artikli 82 lõike 2 kohaldamisel käsitatakse lähisugulastena vanavanemaid, onusid, tädisid, vendi/poolvendi, õdesid/poolõdesid ning vendade/poolvendade ja õdede/poolõdede lapsi.

4 Kas teie liikmesriik on sõlminud konsulteerimise lihtsustamise lepingu või kokkuleppe, et saada nõusolek lapse piiriüleseks paigutamiseks?

Horvaatia ei ole sõlminud lepinguid ega kokkuleppeid, mis lihtsustavad konsulteerimismenetlust lapse piiriüleseks paigutamiseks vajaliku nõusoleku saamiseks.

Viimati uuendatud: 20/05/2024

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.