Lapse paigutamine teise riiki, sealhulgas kasuperekonda

Küpros
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Millise ametiasutusega tuleb konsulteerida ja saada tema eelnev nõusolek enne lapse piiriülest paigutamist teie riiki?

Pädev asutus, kellelt on vaja eelnevat nõusolekut lapse piiriüleseks paigutamiseks, on sotsiaalhoolekande aseministeeriumi sotsiaalhoolekandeteenistus, mille kontaktandmed on järgmised.

Aadress: Leoforos Prodromou 63, 2063 Strovolos, Nikosia

Tel: +357 22406602 / +357 22406655

E-post: central.sws@sws.dmsw.gov.cyhtapanidou@sws.dmsw.gov.cyPTrifilli@sws.dmsw.gov.cy

Veebisait: https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sws/sws.nsf/dmlindex_en/dmlindex_en?OpenDocument

Keeled: kreeka ja inglise keel.

2 Kirjeldage lühidalt lapse piiriülese paigutamise suhtes kohaldatavat konsulteerimise ja nõusoleku saamise korda (sealhulgas märkige nõutavad dokumendid, tähtajad, menetluse üksikasjad ja muud olulised andmed) oma riigis.

Kõik taotlused tuleb adresseerida Küprose Vabariigi keskasutusele, st justiits- ja avaliku korra ministeeriumile.

Koos lapse paigutamiseks nõusoleku saamise taotlusega peab taotlev asutus saatma alljärgneva teabe ametliku tõlkega kreeka keelde:

1) aruanne lapse kohta, mis sisaldab järgmist:

  • lapse, vanemate ja sugulaste isiku- ja asukohaandmed;
  • põhjused, miks sotsiaalhoolekandeteenistuse sekkumist taotletakse, ja kokkuvõte taotleva asutuse võetud meetmetest;
  • teave lapse füüsilise, vaimse ja sotsiaalse arengu kohta;
  • teave lapse konkreetsete vajaduste kohta, sealhulgas arstlik aruanne, kui lapsel on terviseprobleeme, ja hariduslike erivajaduste kohta;
  • lapse arvamus (kui võimalik) ja vanemate arvamus;
  • teave lapse suhtluse kohta vanemate ja sugulastega;

2) kavandatava paigutamise või hoolduse pakkumise põhjused;

3) paigutuse eeldatav kestus;

4) vanemate, muude sugulaste või muude lähedaste isikutega suhtlemise kord või põhjendus selle kohta, miks sellist suhtlemist ei soovitata;

5) kavandatav järelevalve meetme rakendamise üle;

6) lapse isikuhooldusõigust teostava füüsilise või juriidilise isiku või muu pädeva asutuse kirjalik kinnitus lapse paigutamise ja majutuse kõigi kulude kandmise kohta;

7) kohtu või muude ametiasutuste otsused lapse kohta, kui need on olemas;

8) muu asjakohane teave.

3 Kas teie liikmesriik on otsustanud, et lapse paigutamiseks teie riiki ei ole vaja nõusolekut, kui laps paigutatakse lähisugulaste juurde? Kui see nii on, siis millised sugulased kuuluvad lähisugulaste kategooriasse?

Kui laps paigutatakse läbisugulaste juurde, ei tehta piiriüleseks paigutamiseks nõusoleku saamise nõudest erandit. Nõusolek on vajalik kõigil juhtudel.

4 Kas teie liikmesriik on sõlminud konsulteerimise lihtsustamise lepingu või kokkuleppe, et saada nõusolek lapse piiriüleseks paigutamiseks?

Selliseid lepinguid ega kokkuleppeid ei ole.

Viimati uuendatud: 20/02/2024

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.