Lapse paigutamine teise riiki, sealhulgas kasuperekonda

Tšehhi
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Millise ametiasutusega tuleb konsulteerida ja saada tema eelnev nõusolek enne lapse piiriülest paigutamist teie riiki?

Nõukogu määruse (EL) 2019/1111 kohases menetluses lapse paigutamiseks nõusoleku andmiseks pädev asutus on Tšehhi Vabariigi keskasutus nimetatud määruse tähenduses, st laste rahvusvahelise õiguskaitse amet (Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí), vastavalt laste sotsiaalset ja õiguslikku kaitset käsitleva seaduse nr 359/1999 (muudetud kujul) § 35 lõike 2 punktile k.

2 Kirjeldage lühidalt lapse piiriülese paigutamise suhtes kohaldatavat konsulteerimise ja nõusoleku saamise korda (sealhulgas märkige nõutavad dokumendid, tähtajad, menetluse üksikasjad ja muud olulised andmed) oma riigis.

Kui laste rahvusvahelise õiguskaitse ametile teatatakse lapsest ja tal palutakse esitada arvamus, uurib ta alati tema suguvõsa kohta Tšehhi Vabariigis, et teha kindlaks, kas lapsel on Tšehhi Vabariigis sugulasi või lähedasi isikuid, kes oleksid võimelised ja valmis lapse eest hoolitsema, ning hindab neid laste sotsiaalse ja õigusliku kaitse eest vastutava asutuse kaudu. Kui sugulasi või lähedasi isikuid ei ole, uuritakse ka võimalust paigutada laps perepõhisele asendushooldusele (või äärmisel juhul hoolekandeasutusse). Kui last on võimalik sobivalt paigutada Tšehhi Vabariiki, teatab amet sellest taotluse esitanud asutusele (kohus, keskasutus, laste sotsiaalse ja õigusliku kaitse eest vastutav välisriigi asutus jne) ning vajaduse korral saatkonnale ja pakub välja lahenduse. Amet annab ka haldusmenetluses oma nõusoleku lapse konkreetseks paigutamiseks.

Kui välisriigi asutus otsustab paigutada lapse Tšehhi Vabariiki, on vaja kokku leppida lapse üleandmises ja transpordis. Kui lapse senised või tulevased hooldajad ei saa ise last Tšehhi tuua, on võimalik korraldada lapse transport koostöös saatkonna ning laste sotsiaalse ja õigusliku kaitse eest vastutava Tšehhi asutusega (laste sotsiaalset ja õiguslikku kaitset käsitleva seaduse nr 359/1999 (muudetud kujul) paragrahvi 36 kohaldamine).

Välisriigi partneriga (keskasutus, laste sotsiaalse ja õigusliku kaitse eest vastutav välisriigi asutus, välisriigis asuv kasuvanem või sugulane, kelle hoole alla laps antakse) peetavate läbirääkimiste käigus tuleb läbi arutada, milline üleandmismenetlus on lapse jaoks kõige vähem koormav, ning samuti lapse uute oludega kohandamise kord. Amet arutab lapse üleandmise viisi eelnevalt läbi välisriigi pädeva asutusega.

Lapsel peab olema reisidokument (pass või tagasipöördumistunnistus) ja võimaluse korral sünnitõend (kui ta on sündinud muus riigis kui Tšehhi Vabariigis), kohtulahend, sealhulgas Brüsseli IIa määruse artiklis 36 osutatud tõend või muu dokument, mis tõendab kohtulahendi tunnustamise võimalust, meditsiinilised dokumendid, sealhulgas vaktsineerimis- ja ravikindlustuskaart, ning koolikohustuse täitmist tõendav dokument.

3 Kas teie liikmesriik on otsustanud, et lapse paigutamiseks teie riiki ei ole vaja nõusolekut, kui laps paigutatakse lähisugulaste juurde? Kui see nii on, siis millised sugulased kuuluvad lähisugulaste kategooriasse?

Ei.

4 Kas teie liikmesriik on sõlminud konsulteerimise lihtsustamise lepingu või kokkuleppe, et saada nõusolek lapse piiriüleseks paigutamiseks?

Ei.

Viimati uuendatud: 11/05/2023

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.