Lapse paigutamine teise riiki, sealhulgas kasuperekonda

Eesti
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Millise ametiasutusega tuleb konsulteerida ja saada tema eelnev nõusolek enne lapse piiriülest paigutamist teie riiki?

Sotsiaalkindlustusamet – info@sotsiaalkindlustusamet.ee

2 Kirjeldage lühidalt lapse piiriülese paigutamise suhtes kohaldatavat konsulteerimise ja nõusoleku saamise korda (sealhulgas märkige nõutavad dokumendid, tähtajad, menetluse üksikasjad ja muud olulised andmed) oma riigis.

Nõusoleku saamiseks tuleb esitada vastav taotlus Sotsiaalkindlustusametile, kindlasti peab taotlus sisestama järgnevaid andmeid ja dokumente:

1) lapse nimi, sünnikuupäev, kodakondsus ja emakeel;

2) hinnang lapse abivajadusele, sealhulgas info lapse füüsilise, tervisliku, psühholoogilise,

emotsionaalse, kognitiivse, haridusliku ja majandusliku seisundi kohta;

3) paigutamise aluseks olevad asjaolud ja Eestisse paigutamise põhjused;

4) paigutamise eeldatav kestus;

5) kokkuvõte lapse arvamusest või kui lapse arvamust ei ole välja selgitatud, siis põhjendus,

miks seda ei ole tehtud;

6) info last puudutavate pooleliolevate menetluste kohta;

7) info paigutatava lapse seadusliku esindaja kohta;

8) isiku, kelle juurde laps soovitakse paigutada, nimi, sünnikuupäev, kodakondsus, emakeel ja

kontaktandmed;

9) ülevaade lapse heaolu toetavatest meetmetest, mida laps vajab pärast Eestisse paigutamist;

10) ülevaade, kuidas on korraldatud lapse suhtlus tema vanemate ja muude sugulastega või

teiste lapse jaoks lähedaste isikutega;

11) teave lapse paigutamise rahastamise kohta;

12) paigutatava lapse suhtes tehtud kohtulahendid, mis käsitlevad vanemlikku vastutust;

13) muud asjakohased dokumendid.

3 Kas teie liikmesriik on otsustanud, et lapse paigutamiseks teie riiki ei ole vaja nõusolekut, kui laps paigutatakse lähisugulaste juurde? Kui see nii on, siis millised sugulased kuuluvad lähisugulaste kategooriasse?

Eraldi otsust ei ole. Kui laps vajab paigutamist lähisugulase juurde, siis tuleb ikkagi lapse heaolu ja paigutamise vajadus selles kontekstis hinnata ja põhjendada. Nõusolekut ei ole vaja lapse paigutamisel teise hooldusõigusliku vanema juurde.

4 Kas teie liikmesriik on sõlminud konsulteerimise lihtsustamise lepingu või kokkuleppe, et saada nõusolek lapse piiriüleseks paigutamiseks?

Käesolevalt mitte.

Viimati uuendatud: 22/02/2024

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.