Lapse paigutamine teise riiki, sealhulgas kasuperekonda

Soome
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Millise ametiasutusega tuleb konsulteerida ja saada tema eelnev nõusolek enne lapse piiriülest paigutamist teie riiki?

Määruse (EL) 2019/1111 artikli 82 kohase nõusoleku lapse paigutamiseks Soome annab see heaoluteenuste piirkond (hyvinvointialue), kuhu laps soovitakse paigutada. Kui taotluses ei ole paigutamiskohta täpsustatud, annab nõusoleku lastekaitseseaduse (417/2007) artikli 17 kohaselt määratud heaoluteenuste piirkond – teisisõnu see heaoluteenuste piirkond, mille haldusalas asub omavalitsusüksus, kus oli lapse või tema vanemate viimane elu- või viibimiskoht. Kui lapsel või tema vanematel ei ole olnud elu- või viibimiskohta Soomes, on otsustusõigus Helsingi linna ametiasutustel.

2 Kirjeldage lühidalt lapse piiriülese paigutamise suhtes kohaldatavat konsulteerimise ja nõusoleku saamise korda (sealhulgas märkige nõutavad dokumendid, tähtajad, menetluse üksikasjad ja muud olulised andmed) oma riigis.

Nõusoleku saamise menetluse suhtes ei kohaldata erinorme. Määruse artikli 82 lõikes 1 ette nähtud teave on oluline selleks, et heaoluteenuste piirkond saaks pakkuda lapsele vajalikke teenuseid ja toetusmeetmeid ning jälgida lapse paigutamist. Heaoluteenuste piirkond peab registrit oma haldusterritooriumile paigutatud laste kohta. Soome paigutatud lapsel on konkreetsed õigused, näiteks õigus heale kohtlemisele ja kvaliteetsele perepõhisele asendushooldusele.

3 Kas teie liikmesriik on otsustanud, et lapse paigutamiseks teie riiki ei ole vaja nõusolekut, kui laps paigutatakse lähisugulaste juurde? Kui see nii on, siis millised sugulased kuuluvad lähisugulaste kategooriasse?

Soomes on määruse artikli 82 kohaseks paigutamiseks vaja eelnevat nõusolekut.

4 Kas teie liikmesriik on sõlminud konsulteerimise lihtsustamise lepingu või kokkuleppe, et saada nõusolek lapse piiriüleseks paigutamiseks?

Ei ole.

Viimati uuendatud: 20/02/2024

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.