Lapse paigutamine teise riiki, sealhulgas kasuperekonda

Prantsusmaa
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Millise ametiasutusega tuleb konsulteerida ja saada tema eelnev nõusolek enne lapse piiriülest paigutamist teie riiki?

Lapse Prantsusmaale paigutamisega seotud taotluste eest vastutab ja selleks annab heakskiidu noorte õigusasjade direktoraadi Euroopa ja rahvusvaheliste asjade büroo.

Taotlused võib saata kas tavaposti teel aadressil 13, Place de Vendôme, 75041 Paris Cedex 01 või e-posti teel aadressil saei.dpjj@justice.gouv.fr.

2 Kirjeldage lühidalt lapse piiriülese paigutamise suhtes kohaldatavat konsulteerimise ja nõusoleku saamise korda (sealhulgas märkige nõutavad dokumendid, tähtajad, menetluse üksikasjad ja muud olulised andmed) oma riigis.

Taotluse saanud riigi pädev keskasutus peab esitama heakskiidu saamiseks taotluse Euroopa ja rahvusvaheliste asjade büroole (justiitsministeerium).

Taotlus peab sisaldama alljärgnevat teavet koos tõlkega prantsuse keelde:

 • lapse täielikud perekonnaseisuandmed (koos perekonnaseisudokumendi koopiaga);
 • alaealise isiklike ja perekondlike asjaolude kokkuvõte (kohtuotsused ja -aruanded ning hoolekandeteenistuste tähelepanekud);
 • kavandatava paigutamise põhjendus, mis võtab arvesse lapse parimaid huve;
 • vanemlikku vastutust teostavate isikute isiku- ja kontaktandmed ning dokument, mis tõendab nende nõusolekut kavandatava paigutamisega;
 • alaealise nõusolek kavandatava paigutamisega (koopia ärakuulamise protokollist või salvestusest, kui ärakuulamine on toimunud);
 • paigutamiseks tehtud ettevalmistuste kokkuvõte;
 • hooldeasutuse või kasuperekonna heakskiit;
 • paigutamise korraldus (kestus, asukoht, võõrustaja, kirjavahetus-, lahkumis- ja külastus- ja viibimisõigus);
 • paigutamise järelmeetmete ja võimalike vahejuhtumitega tegelemise kord;
 • paigutamise rahastamine.

Pärast selle teabe saamist võtab Euroopa ja rahvusvaheliste asjade büroo järgmised meetmed:

 • kui paigutamist taotletakse kohtuotsuse alusel, konsulteeritakse peaprokuröriga, kes suunab asja arvamuse saamiseks edasi pädevale lastekohtu kohtunikule;
 • kui laps on kavas paigutada hooldeasutusse, kontrollitakse, kas asutusel on departemanguvolikogu välja antud luba, mis kehtib paigutamise kestuse jooksul;
 • kui laps on kavas paigutada heakskiidetud kasuperekonda, kontrollitakse asjaomase departemanguvolikogu kinnituse kehtivust;
 • kui laps on kavas paigutada pereliikme juurde, edastatakse asjaomase departemanguvolikogu juhatajale teave pereliikme juures elavate inimeste kohta. Kui esitatud teave on piisav, tehakse päring asjaomase vahejuhtumitest teatamise üksuse juures. Kui teave ei ole piisav, küsib Euroopa ja rahvusvaheliste asjade büroo ettenähtud tähtaja jooksul departemanguvolikogult hinnangut.

Pärast taotluse saamist avaldab Euroopa ja rahvusvaheliste asjade büroo hiljemalt kolme kuu jooksul otsuse heakskiitmise või heakskiitmata jätmise kohta.

3 Kas teie liikmesriik on otsustanud, et lapse paigutamiseks teie riiki ei ole vaja nõusolekut, kui laps paigutatakse lähisugulaste juurde? Kui see nii on, siis millised sugulased kuuluvad lähisugulaste kategooriasse?

Prantsusmaa ei ole komisjoni teavitanud selliste lähisugulaste kategooriatest (lisaks vanematele), kelle puhul ei ole nõusolekut vaja.

4 Kas teie liikmesriik on sõlminud konsulteerimise lihtsustamise lepingu või kokkuleppe, et saada nõusolek lapse piiriüleseks paigutamiseks?

Praeguse seisuga ei kohaldata Prantsusmaal ühtki lepingut ega kokkulepet, mis piiriülese paigutamise taotluste menetlust lihtsustaks.

Viimati uuendatud: 19/02/2024

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.