Lapse paigutamine teise riiki, sealhulgas kasuperekonda

Kreeka
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Millise ametiasutusega tuleb konsulteerida ja saada tema eelnev nõusolek enne lapse piiriülest paigutamist teie riiki?

Asutus, mis on pädev vastu võtma ELi liikmesriikide taotlusi lapse paigutamiseks Kreeka hoolekandeasutusse, lastekaitseasutusse või kasuperekonda, on justiitsministeeriumi (Ypourgeío Dikaiosýnis) rahvusvahelise eraõiguse osakond (Tmíma Idiotikoú Dikaíou), mis on määratud Kreeka keskasutuseks. Taotlused laste paigutamiseks Kreekasse kiidab heaks Ateena prokuratuuri alaealiste asjade osakonna prokurör ja tema asendaja.

2 Kirjeldage lühidalt lapse piiriülese paigutamise suhtes kohaldatavat konsulteerimise ja nõusoleku saamise korda (sealhulgas märkige nõutavad dokumendid, tähtajad, menetluse üksikasjad ja muud olulised andmed) oma riigis.

Lapse paigutamist taotlev asutus peab koos lapse paigutamise lubamise taotlusega saatma Kreeka keskasutusele järgmised andmed koos nende ametliku tõlkega kreeka keelde. Need andmed on:

  1. lapsevanema ees- ja perekonnanimi ning kodakondsus, lapse sünniaeg ja -koht ning harilik viibimiskoht ja sotsiaalkindlustusnumber (olemasolu korral);
  2. lapse suhtes vanema õigusi või hooldusõigust omava isiku nimi, sünniaeg ja -koht ning harilik viibimiskoht, tema telefoninumber ja e-posti aadress, sotsiaalkindlustusnumber (olemasolu korral) ning tema nõusolek paigutamisega. Kui nõusoleku kinnitust ei ole lisatud, tuleb märkida põhjus, miks see ei ole vajalik;
  3. pädeva asutuse väljastatud tõend või muu samaväärne dokument, mis näitab, kas laps on kantud karistusregistrisse. Sellise tõendi või muu samaväärse dokumendi puudumisel tuleks esitada pädeva asutuse tõend;
  4. üksikasjalik aruanne lapse seisundi ja isikuomaduste, paigutamise vajaduse ja põhjuste ning paigutamise kavandatava kestuse (algus- ja lõppkuupäev) kohta, mille on koostanud sotsiaaltöötaja või lastekaitseinspektor või muu lapse viimase hariliku viibimiskoha või paigutamisele eelnenud viibimiskoha vastutava asutuse ametnik;
  5. lapse ravikindlustuskaart (iatrofamakeftiki), mille on välja andnud riiklik sotsiaalkindlustusasutus, ja tõend lapse tervisliku seisundi kohta, mis on välja antud viimase kolme kuu jooksul enne lapse saatmist ja milles on märgitud eelkõige tema vaktsineerimised, võetud ja võetavad ravimid, nakkushaigused ja varasem mis tahes põhjusel toimunud haiglaravi;
  6. ettepanekud lapse suhtlemiseks vanemate või muude sugulastega ja nende täielikud andmed;
  7. lapse viimase hariliku viibimiskoha järgse pädeva asutuse täielikud dokumendid hariduslike erivajaduste kohta (olemasolu korral);
  8. lapse eestkostjaks oleva füüsilise või juriidilise isiku või muu pädeva asutuse kirjalik avaldus, millega ta kohustub katma kõik lapse paigutamis- ja elamiskulud. Selline avaldus peab kujutama endast sõnaselget võlatunnistust ja sisaldama avalduse esitaja täielikke andmeid, tema elukoha aadressi ja maksukohustuslasena registreerimise numbrit või sotsiaalkindlustusnumbrit, kui need on ette nähtud selle liikmesriigi asjakohaste õigusaktidega, kus on avaldaja elukoht või juriidilise isiku puhul tema registreeritud asukoht;
  9. kohtu või muude ametiasutuste otsused lapse kohta, kui need on olemas;
  10. kui tehakse ettepanek lapse paigutamiseks konkreetsesse kasuperesse, tuleb esitada selle täiskasvanud liikmete täielikud isikuandmed ja aadress ning nende maksukohustuslasena registreerimise või sotsiaalkindlustusnumber, kui see on olemas.

Kreeka keskasutus vastutab taotluse esitanud asutuse teavitamise eest, kui eespool nimetatud dokumendid ja andmed on puudulikud. Seejärel tuleb paigutamise heakskiitmise taotlus ja sellele lisatud dokumendid saata Ateena prokuratuuri alaealiste asjade osakonna prokurörile. Prokurör nimetab Ateena lastekaitseinspektsiooni inspektori, kes kogub vajaduse korral teavet lastekaitseasutuste saadavuse kohta ning selle kohta, kas neil on nõutavad load ja kas Kreeka ametiasutused teostavad nende üle järelevalvet. Aruanne, mille lastekaitseinspektor esitab alaealiste asjade osakonna prokurörile, peab lisaks eespool nimetatud teabele sisaldama ettepanekut lapse paigutamiseks kõige sobivama lastekaitseasutuse kohta. Sarnase aruande esitab lastekaitseinspektor juhul, kui välisriigi asutuse taotlus puudutab lapse paigutamist Kreeka kasuperesse.

Ateena esimese astme kohtu juures tegutseva prokuratuuri alaealiste asjade osakonna prokurör kiidab lapse paigutamise taotluse heaks või lükkab selle tagasi kahe kuu jooksul pärast justiitsministeeriumi rahvusvahelise eraõiguse osakonnalt taotluse ja sellele lisatud dokumentide kättesaamist.

3 Kas teie liikmesriik on otsustanud, et lapse paigutamiseks teie riiki ei ole vaja nõusolekut, kui laps paigutatakse lähisugulaste juurde? Kui see nii on, siis millised sugulased kuuluvad lähisugulaste kategooriasse?

Lapse piiriülese paigutamise puhul ei tehta erandit nõutavast nõusolekust, kui laps paigutatakse lähisugulaste juurde.

4 Kas teie liikmesriik on sõlminud konsulteerimise lihtsustamise lepingu või kokkuleppe, et saada nõusolek lapse piiriüleseks paigutamiseks?

Selline kokkulepe puudub.

Viimati uuendatud: 11/05/2023

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.