Lapse paigutamine teise riiki, sealhulgas kasuperekonda

Ungari
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Millise ametiasutusega tuleb konsulteerida ja saada tema eelnev nõusolek enne lapse piiriülest paigutamist teie riiki?

Ungaris otsustab tulevase eestkostja hariliku viibimiskoha järgne pädev eestkosteasutus, kas eelkontrolli alusel võib anda nõusoleku asjaomase isiku eestkostjaks määramiseks.

2 Kirjeldage lühidalt lapse piiriülese paigutamise suhtes kohaldatavat konsulteerimise ja nõusoleku saamise korda (sealhulgas märkige nõutavad dokumendid, tähtajad, menetluse üksikasjad ja muud olulised andmed) oma riigis.

Välisriigis harilikku viibimiskohta omava lapse paigutamiseks Ungari eestkostja juurde uurib tulevase eestkostja hariliku viibimiskoha järgne pädev eestkosteasutus siseministeeriumi (Belügyministeerium) taotlusel pärast taotluse esitanud välisriigi keskse eestkosteasutuse järelepärimist, kas asjaomase isiku eestkostjaks määramiseks saab anda nõusoleku.

Ungari keskasutuseks määratud siseministeeriumi taotlusel võtab eestkosteasutus seaduses sätestatud meetmed, et hinnata tulevase eestkostja sobivust. Ta teeb või laseb teha tulevase eestkostja hariliku viibimiskoha taustakontrolli. Ta uurib, kas asjaomasel isikul on seaduslik õigus tegutseda eestkostjana. Ta teeb tulevase eestkostja sissetulekule antud hinnangu põhjal kindlaks, kas lapse hooldamine Ungaris paneb suure koormuse sotsiaalteenistustele. Vajaduse korral küsib ta pere- ja lastekaitseteenistustelt teavet asjaomase isiku vanemlike oskuste mis tahes eripärade kohta, mille tõttu ei ole soovitatav teda eestkostjaks määrata. Eestkosteasutus küsib eestkostjalt tema tulevikuplaanide kohta ja kontrollib vajaduse korral, kas lapsele on tagatud juurdepääs lasteaiale ja kooliharidusele. Kui laps paigutatakse sugulaste juurde, on soovitatav hinnata ka nende suhteid lapsega ja seda, kas asjaomane sugulane on varem lapse eest hoolitsenud. Eestkosteasutus kasutab eespool osutatud teavet, et teha kindlaks, kas võib anda nõusoleku. Kui nõusoleku andmise otsus on tehtud, edastatakse see Ungari keskasutuse kaasabil välisriigi keskasutusele.

3 Kas teie liikmesriik on otsustanud, et lapse paigutamiseks teie riiki ei ole vaja nõusolekut, kui laps paigutatakse lähisugulaste juurde? Kui see nii on, siis millised sugulased kuuluvad lähisugulaste kategooriasse?

Kuna Ungari ei ole teinud määruse artikli 82 lõike 2 kohast avaldust, on lapse Ungarisse paigutamiseks alati vaja nõusolekut, kui last ei paigutata tema vanema juurde.

4 Kas teie liikmesriik on sõlminud konsulteerimise lihtsustamise lepingu või kokkuleppe, et saada nõusolek lapse piiriüleseks paigutamiseks?

Ei.

Viimati uuendatud: 15/01/2024

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.