Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hollandi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Lapse paigutamine teise riiki, sealhulgas kasuperekonda

Holland
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Millise ametiasutusega tuleb konsulteerida ja saada tema eelnev nõusolek enne lapse piiriülest paigutamist teie riiki?

Teisest liikmesriigist pärit lapse paigutamiseks Madalmaadesse on vaja keskasutuse nõusolekut. Selleks konsulteerib keskasutus kasupereteenuse pakkujaga, et uurida nende kasuvanemate sobivust, kelle juurde last soovitakse paigutada.

2 Kirjeldage lühidalt lapse piiriülese paigutamise suhtes kohaldatavat konsulteerimise ja nõusoleku saamise korda (sealhulgas märkige nõutavad dokumendid, tähtajad, menetluse üksikasjad ja muud olulised andmed) oma riigis.

Kui teise liikmesriigi kohus või muu asutus kaalub lapse paigutamist Madalmaadesse, tuleb keskasutusele saata põhjendatud taotlus. Taotlus peab sisaldama aruannet lapse kohta. Keskasutus konsulteerib seejärel kasupereteenuse pakkujaga, et uurida nende kasuvanemate sobivust, kelle juurde last soovitakse paigutada. Keskasutuse taotlusel uurib lastekaitse nõukogu (Raad voor de Kinderbescherming), kas võib väljastada vastuväidete puudumise kinnituse.

3 Kas teie liikmesriik on otsustanud, et lapse paigutamiseks teie riiki ei ole vaja nõusolekut, kui laps paigutatakse lähisugulaste juurde? Kui see nii on, siis millised sugulased kuuluvad lähisugulaste kategooriasse?

Ei, eelneva heakskiidu nõudest erandeid ei tehta. Kõigi muude isikute kui lapse vanemate juurde paigutamiste puhul tuleb järgida heakskiitmismenetlust.

4 Kas teie liikmesriik on sõlminud konsulteerimise lihtsustamise lepingu või kokkuleppe, et saada nõusolek lapse piiriüleseks paigutamiseks?

Ei.

Viimati uuendatud: 09/05/2023

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.