Lapse paigutamine teise riiki, sealhulgas kasuperekonda

Poola
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Millise ametiasutusega tuleb konsulteerida ja saada tema eelnev nõusolek enne lapse piiriülest paigutamist teie riiki?

Nõusolekutaotlus tuleb esitada keskasutusele, mis edastab selle pädevale kohtule.

Lapse paigutamiseks välisriigi kohtu või muu asutuse otsuse alusel annab nõusoleku eestkostekohus, mille tööpiirkonnas tulevane paigutuskoht asub, kui on kindlaks tehtud, et

  • paigutamine on lapse parimates huvides ja et lapsel
  • on oluline side Poolaga või
  • ta on Poola kodanik.

Kui välisriigi kohus või muu asutus on lapse paigutamiseks välja pakkunud kasupere või peretüüpi lastekodu või spetsiaalse haridus- ja hooldusasutuse, piirkondliku hooldus- ja raviasutuse või lapsendamiseelse vaheasutuse, võib eestkostekohus anda lapse paigutamiseks nõusoleku pärast konsulteerimist ringkonnavanemaga (starosta), kelle tööpiirkonnas tulevane paigutuskoht asub. Kui välisriigi kohus või muu asutus ei ole välja pakkunud kasuperet või peretüüpi lastekodu või spetsiaalset haridus- ja hooldusasutust, piirkondlikku hooldus- ja raviasutust või lapsendamiseelset vaheasutust, võib eestkostekohus anda lapse paigutamiseks nõusoleku pärast konsulteerimist Varssavi linnapeaga.

2 Kirjeldage lühidalt lapse piiriülese paigutamise suhtes kohaldatavat konsulteerimise ja nõusoleku saamise korda (sealhulgas märkige nõutavad dokumendid, tähtajad, menetluse üksikasjad ja muud olulised andmed) oma riigis.

Taotlus peab sisaldama dokumente, arvamusi ja teavet lapse kohta, eelkõige lapse perekondliku olukorra, tervisliku seisundi ja erivajaduste kohta. Kui välisriigi kohus või muu asutus ei ole märkinud, kuidas laps Poolasse tuuakse ja kuidas seonduvad kulud kaetakse, ning kui paigutamine on ajutine, siis kuidas laps tagasi tuuakse ja kuidas kaetakse tagasitoomise kulud, küsib eestkostkohus seda teavet.

Taotlused vaadatakse läbi ja otsus tehakse ühe kuu jooksul alates kuupäevast, mil kohus taotluse kätte sai.

Laps paigutatakse kasuperekonda või peretüüpi lastekoju pärast seda, kui on saadud kasuvanemate või peretüüpi lastekodu pidava isiku nõusolek.

3 Kas teie liikmesriik on otsustanud, et lapse paigutamiseks teie riiki ei ole vaja nõusolekut, kui laps paigutatakse lähisugulaste juurde? Kui see nii on, siis millised sugulased kuuluvad lähisugulaste kategooriasse?

Nõukogu määruse (EL) 2019/1111 artiklis 82 osutatud lähisugulaste suhtes ei loobunud Poola nõudest saada eelnev nõusolek lapse paigutamiseks teatavate kategooriate lähisugulaste juurde, säilitades senise õigusliku olukorra ja järgides üksnes vanemate puhul erandit kohustusest saada lapse paigutamiseks teise liikmesriiki pädeva keskasutuse nõusolek.

4 Kas teie liikmesriik on sõlminud konsulteerimise lihtsustamise lepingu või kokkuleppe, et saada nõusolek lapse piiriüleseks paigutamiseks?

Poolas ei ole lepinguid ega kokkuleppeid, mis lihtsustaksid konsultatsioonimenetlust, millega saada nõusolek laste piiriüleseks paigutamiseks.

Viimati uuendatud: 29/12/2023

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.