Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje portugali keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: inglise keelon juba tõlgitud.
Swipe to change

Lapse paigutamine teise riiki, sealhulgas kasuperekonda

Portugal
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Millise ametiasutusega tuleb konsulteerida ja saada tema eelnev nõusolek enne lapse piiriülest paigutamist teie riiki?

Nõukogu määruse (EL) 2019/1111 kohaldamise eest vastutav Portugali keskasutus on

DGRSP – rehabilitatsiooni ja vanglateenuste peadirektoraat (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais - DGRSP)

õigusabi ja -vaidluste osakond (Gabinete Jurídico e Contencioso, GJC)

Travessa da Cruz do Torel 1

1150-122 Lissabon

Tel +351 218 812 200

Faks (+351) 218 853 653

E-postgjc@dgrsp.mj.pt

Veebisait

2 Kirjeldage lühidalt lapse piiriülese paigutamise suhtes kohaldatavat konsulteerimise ja nõusoleku saamise korda (sealhulgas märkige nõutavad dokumendid, tähtajad, menetluse üksikasjad ja muud olulised andmed) oma riigis.

Portugalis on noore paigutamise etapid järgmised.

1. etapp: Portugali keskasutuse eelnev luba paigutamiseks (Autoridade Central Portuguesa, ACP)

  • Taotleva riigi keskasutuse eelnev loataotlus;
  • esitatud dokumentide läbivaatamine ja hindamine paigutamiskriteeriumide ja -tingimuste alusel;
  • eelneva loa andmine või selle andmisest keeldumine ACP poolt;
  • üksnes soovituslik tähtaeg: olenevalt juhtumi keerukusest 1–3 kuud pärast kõikide taotluse esitamiseks vajalike dokumentide kättesaamist.

2. etapp: kohtupoolne täidetavaks tunnistamine

  • Kasuperekond, üldvastutav asutus või asutus, kelle hooldada laps anti, esitab kohtule (kasuperekonna elukoha järgne või hoolekandeasutuse asukoha järgne perekonna- ja alaealiste asjade kolleegium (Juízo de Família e Menores)) meetme tunnustamise ja täidetavaks tunnistamise taotluse. Sellele taotlusele tuleb lisada dokumendid, mis tõendavad Portugali keskasutuse eelnevat nõusolekut, ja lisadokumendid, milles on esitatud paigutamise üksikasjad: kestus, sekkumiskava ja kasuperekonna kinnitus, et nad on suutelised end rahaliselt ülal pidama;

või teise võimalusena:

ACP-le saadetakse päritoluriigi haldus- või õigusasutuse paigutamisotsus või -määrus koos lisadokumentidega, mis sisaldavad üksikasjalikke andmeid paigutamismeetme kohta: kestus, sekkumiskava ja kasuperekonna kinnitus, et nad on suutelised end rahaliselt ülal pidama.

Portugali keskasutus edastab meetme täidetavaks tunnistamise taotluse prokuratuurile (Ministério Público), mis tegutseb pädeva kohtu juures, kus see lapse nimel ametlikult esitatakse.

  • Kohus teeb otsuse. Meetme täidetavaks tunnistamise korral võib kohus määrata meetme rakendamise järele valvamise eest vastutavaks asutuseks Portugalis sotsiaalkindlustusameti (Instituto da Segurança Social (ISS, IP)).

3. etapp: paigutamismeetme rakendamine Portugalis

  • Kui täidetavaks tunnistamise otsus on tehtud, võib laps või noor tulla Portugali ja tema paigutamise meetme rakendamine alata.
  • Kui täidetavaks tunnistamise taotlus saadeti Portugali keskasutuse kaudu (ja igal juhul, kui kohus teavitab Portugali keskasutust oma otsusest), peaks Portugali keskasutus edastama kohtu otsuse taotlenud riigi keskasutusele.
  • Sotsiaalkindlustusamet jälgib meetme rakendamist ja koostab meetme rakendamise kohta korrapäraseid aruandeid, mis tuleb saata kohtule ja Portugali keskasutusele, kui kohus nii määrab.
  • Meetme pikendamiseks on vaja Portugali keskasutuse uut eelnevat luba, millele järgneb ülejäänud menetlus, mida on kirjeldatud eespool.

Nende dokumentide loetelu, mida Portugali keskasutus enne lapse Portugali kasuperekonda või hoolekandeasutusse paigutamiseks loa andmist nõuab, võib inglise keeles leida klõpsates järgmisel lingil.

3 Kas teie liikmesriik on otsustanud, et lapse paigutamiseks teie riiki ei ole vaja nõusolekut, kui laps paigutatakse lähisugulaste juurde? Kui see nii on, siis millised sugulased kuuluvad lähisugulaste kategooriasse?

Konsulteerimine ja eelnev nõusolek ei ole vajalikud, kui laps antakse temaga suguluses oleva isiku, nt vanavanemate, onude ja tädide või vanemate õdede-vendade hooldada. Sel juhul piisab, kui paigutamise kohta otsust tegev asutus lihtsalt teavitab Portugali keskasutust.

4 Kas teie liikmesriik on sõlminud konsulteerimise lihtsustamise lepingu või kokkuleppe, et saada nõusolek lapse piiriüleseks paigutamiseks?

Portugal kasutab 2. küsimuse vastuses kirjeldatud menetlust, et lihtsustada konsultatsioonimenetlust laste piiriüleseks paigutamiseks nõusoleku saamiseks.

Kohaldatavad õigusaktid

Nõukogu 25. juuni 2019. aasta määrus (EL) 2019/1111

 

NB!

Sellel teabelehel esitatud teave ei ole tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kontaktpunktile, kohtutele ega muudele üksustele ja asutustele siduv. Tuleb tutvuda ka kehtivate õigusaktidega. Neid ajakohastatakse korrapäraselt ja tõlgendatakse kohtupraktikas.

Viimati uuendatud: 20/09/2023

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.