Lapse paigutamine teise riiki, sealhulgas kasuperekonda

Slovakkia
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Millise ametiasutusega tuleb konsulteerida ja saada tema eelnev nõusolek enne lapse piiriülest paigutamist teie riiki?

Laste ja noorte rahvusvahelise õiguskaitse keskus (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)

Spitalska 8

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Tel: +421 2 20 45 82 00

+421 2 20 45 82 01

E-post: info@cipc.gov.sk

Veebisait: http://www.cipc.gov.sk

Keeled: slovaki, tšehhi ja inglise

2 Kirjeldage lühidalt lapse piiriülese paigutamise suhtes kohaldatavat konsulteerimise ja nõusoleku saamise korda (sealhulgas märkige nõutavad dokumendid, tähtajad, menetluse üksikasjad ja muud olulised andmed) oma riigis.

Taotleva riigi keskasutus esitab Slovaki Vabariigi keskasutusele järgmised andmed:

  1. aruanne lapse kohta, mis sisaldab järgmist:

– andmed lapse, tema vanemate ja sugulaste ning nende asukoha kohta;

– sotsiaalteenistuste sekkumise põhjused ja rakendatud meetmete kokkuvõte;

– teave lapse praeguse füüsilise, vaimse ja sotsiaalse arengu kohta;

– teave lapse erivajaduste kohta, sealhulgas arstlik aruanne, kui lapsel on terviseprobleeme;

– lapse ja tema vanemate arvamus;

– teave lapse kontaktide kohta oma vanemate ja sugulastega;

  1. kavandatava paigutamise või hoolduse pakkumise põhjused;
  2. paigutuse eeldatav kestus;
  3. vanemate, muude sugulaste või muude isikutega, kellega lapsel on lähedane suhe, suhtlemise kord või põhjused, miks sellist suhtlemist ei kavandata, pidades silmas Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklit 8;
  4. kavandatav järelevalve meetme rakendamise üle;
  5. teave kavandatava rahastamise kohta;
  6. muu asjakohane teave.

Slovaki Vabariigi keskasutus edastab taotluse koos lisadega töö-, sotsiaal- ja perekonnaasjade keskametile (Ustredie práce, sociálnych vecí a rodiny), küsides, kas nõutavat nõusolekut saab anda.

Üldjuhul tuleks nõusolek anda, kui:

  • lapse paigutamine on tema parimates huvides;
  • laps kuulati ära välisriigis toimunud menetluses, välja arvatud juhul, kui see ei oleks olnud lapse vanust või küpsust arvestades asjakohane;
  • pädev asutus või füüsiline isik, kelle hoolde laps on usaldatud, on andnud oma nõusoleku ja puuduvad põhjused, mis takistaksid seda paigutamist.

Kui laps otsustatakse paigutada hoolekandeasutusse, on keskasutuse konkreetseks ülesandeks valida välja sobiv hoolekandeasutus Slovakkias ja tagada lapsele koht selles hoolekandeasutuses.

Töö-, sotsiaal- ja perekonnaasjade keskamet edastab oma soovituse nõusoleku andmise või andmata jätmise kohta laste ja noorte rahvusvahelise õiguskaitse keskusele, kes annab nõusoleku või keeldub selle andmisest saadud tõendite alusel. Otsus koos põhjendusega saadetakse taotluse esitanud keskasutusele, hoolekandeasutusele, kuhu last soovitakse paigutada, või füüsilisele isikule, kelle hoolde last soovitakse anda. Seda otsust ei saa edasi kaevata.

3 Kas teie liikmesriik on otsustanud, et lapse paigutamiseks teie riiki ei ole vaja nõusolekut, kui laps paigutatakse lähisugulaste juurde? Kui see nii on, siis millised sugulased kuuluvad lähisugulaste kategooriasse?

Jah, kui alaealine laps paigutatakse vanavanema, oma õe-venna või lapsevanema õe-venna juurde (vt Slovakkia kommentaar artikli 82 lõike 2 kohta).

4 Kas teie liikmesriik on sõlminud konsulteerimise lihtsustamise lepingu või kokkuleppe, et saada nõusolek lapse piiriüleseks paigutamiseks?

Ei.

Viimati uuendatud: 06/05/2024

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.