Lapse paigutamine teise riiki, sealhulgas kasuperekonda

Sloveenia
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Millise ametiasutusega tuleb konsulteerida ja saada tema eelnev nõusolek enne lapse piiriülest paigutamist teie riiki?

Lapse piiriülese paigutamise eelset konsulteerimist ja nõusolekut käsitlevad menetlused toimetatakse kooskõlas nõukogu 25. juuni 2019. aasta määruse (EL) 2019/1111 (mis käsitleb kohtualluvust, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades tehtud lahendite tunnustamist ja täitmist ning rahvusvahelisi lapserööve (uuesti sõnastatud)) artikliga 82 koostoimes vanemliku vastutuse ja lastekaitsemeetmetega seotud kohtualluvust, kohaldatavat seadust, tunnustamist, kohtuotsuste täitmist ja koostööd käsitleva Haagi konventsiooni artikliga 33.

Pädeva asutuse nõusolek ei ole vajalik, kui laps paigutatakse ühe oma vanema hoole alla.

Kui laps paigutatakse Sloveenia territooriumile, siis esitab keskasutus eelneva nõusoleku pärast sotsiaalteenistuselt positiivse arvamuse saamist.

2 Kirjeldage lühidalt lapse piiriülese paigutamise suhtes kohaldatavat konsulteerimise ja nõusoleku saamise korda (sealhulgas märkige nõutavad dokumendid, tähtajad, menetluse üksikasjad ja muud olulised andmed) oma riigis.

Pädev asutus, kes annab nõukogu 25. juuni 2019. aasta määruse (EL) 2019/1111 (mis käsitleb kohtualluvust, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades tehtud lahendite tunnustamist ja täitmist ning rahvusvahelisi lapserööve (uuesti sõnastatud)) artikli 82 lõike 1 kohase nõusoleku, on:

Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities (töö-, perekonna-, sotsiaal- ja võrdsete võimaluste ministeerium)

Štukljeva cesta 44

1000 Ljubljana

gp.mddsz@gov.si

Keskasutus edastab taotlused sotsiaalteenistusele menetlemiseks ja arvamuse esitamiseks.

Taotleva riigi keskasutus peab konsulteerimise ja nõusoleku saamise eesmärgil esitama järgmised dokumendid:

 • teave lapse, perekondliku olukorra ja seaduslike esindajate kohta;
 • teave alaealise isiku isikliku olukorra kohta, sh alaealise isiku isiklike ja perekondlike asjaolude kirjeldus;
 • lapse välisriiki paigutamise põhjused;
 • paigutamise kuupäev ja kavandatud kestus;
 • perepõhisteks hooldajateks määratud isikute isikuandmed või teave kavandatud asutuse või isikute kohta, kes lapse vastu võtavad;
 • paigutamise andmed, kui tegemist on asutusega (väljumine, kontrollid, majutus);
 • arsti või hooldaja heakskiit;
 • ravikindlustuse tõend;
 • taotleva asutuse lubadus katta paigutamise kulud;
 • majutuse järelevalve kord;
 • terviklik teave taotleva liikmesriigi pädeva asutuse kohta, sh kontaktandmed.

Dokumendid tuleb esitada enne määruse (EL) 2019/1111 kohast paigutamist.

3 Kas teie liikmesriik on otsustanud, et lapse paigutamiseks teie riiki ei ole vaja nõusolekut, kui laps paigutatakse lähisugulaste juurde? Kui see nii on, siis millised sugulased kuuluvad lähisugulaste kategooriasse?

Nõusolek on alati vajalik.

4 Kas teie liikmesriik on sõlminud konsulteerimise lihtsustamise lepingu või kokkuleppe, et saada nõusolek lapse piiriüleseks paigutamiseks?

Selliseid kokkuleppeid ei ole.

Viimati uuendatud: 20/02/2024

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.