Lapse paigutamine teise riiki, sealhulgas kasuperekonda

Rootsi
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Millise ametiasutusega tuleb konsulteerida ja saada tema eelnev nõusolek enne lapse piiriülest paigutamist teie riiki?

Taotluse lapse Rootsi paigutamiseks vastavalt Brüsseli II määrusele vaatab läbi selle omavalitsuse sotsiaalhoolekandeamet, kuhu last soovitakse paigutada.

2 Kirjeldage lühidalt lapse piiriülese paigutamise suhtes kohaldatavat konsulteerimise ja nõusoleku saamise korda (sealhulgas märkige nõutavad dokumendid, tähtajad, menetluse üksikasjad ja muud olulised andmed) oma riigis.

Sotsiaalhoolekandeamet võib rahuldada välisriigi asutuse taotluse lapse Rootsi paigutamiseks ainult juhul, kui:

  1. lapse paigutamine Rootsi on lapse parimates huvides, eriti arvestades lapse seotust Rootsiga;
  2. on kindlaks tehtud lapse suhtumine paigutamisse, niivõrd kuivõrd seda on võimalik hinnata;
  3. lapse eestkostja ja laps (kui laps on 15-aastane või vanem) on paigutamisega nõus;
  4. sotsiaalhoolekandeamet on uurinud konkreetse kodu olusid ja hooldustingimusi selles kodus;
  5. lapsel on elamisluba, kui see on vajalik, ja
  6. paigutamine põhineb nõukogu 25. juuni 2019. aasta määrusel (EL) 2019/1111, mis käsitleb kohtualluvust, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades tehtud lahendite tunnustamist ja täitmist ning rahvusvahelisi lapserööve (Brüsseli II määrus) või vanemliku vastutuse ja lastekaitsemeetmetega seotud kohtualluvust, kohaldatavat seadust, tunnustamist, kohtuotsuste täitmist ja koostööd käsitleval 19. oktoobri 1996. aasta Haagi konventsioonil.

Teavet üksikjuhtudel nõutavate dokumentide kohta annab asjaomane omavalitsus. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Rootsi keskasutusega.

3 Kas teie liikmesriik on otsustanud, et lapse paigutamiseks teie riiki ei ole vaja nõusolekut, kui laps paigutatakse lähisugulaste juurde? Kui see nii on, siis millised sugulased kuuluvad lähisugulaste kategooriasse?

Ei, sellist reeglit ei ole.

4 Kas teie liikmesriik on sõlminud konsulteerimise lihtsustamise lepingu või kokkuleppe, et saada nõusolek lapse piiriüleseks paigutamiseks?

Ei.

Viimati uuendatud: 09/05/2023

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.