Lapsen sijoittaminen toiseen maahan esimerkiksi sijaisperheeseen

Itävalta
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Jos maahanne on tarkoitus sijoittaa ulkomailta tuleva lapsi, mitä viranomaista on kuultava ja minkä viranomaisen on annettava hyväksyntänsä?

Kansallisen lainsäädännön mukaan mahdollisia ovat seuraavat tilanteet:

a) Muutto ulkomaille: Jos huoltajuus on uskottu kahdelle henkilölle, heidän on lähtökohtaisesti määritettävä yhteisymmärryksessä myös asuinpaikka. Tätä yhteisymmärryksen periaatetta sovelletaan rajoituksetta eli myös silloin, kun lapsi muuttaa maan sisällä, ja joka tapauksessa silloin, kun muutto merkitsee merkittävää elämänmuutosta. Etenkin silloin, kun asuinpaikka vaihtuu ulkomaille, tarvitsee muuttoaikeissa oleva vanhempi toisen vanhemman suostumuksen tai tuomioistuimen luvan. Tuomioistuimen on päätöstä tehdessään otettava huomioon sekä lapsen että vanhempien etu.

Itävallan siviililain (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, ABGB) 162 §:n 2 momentissa säädetään, että jos vanhemmalle on annettu pääasiallinen huoltajuus tuomioistuimen päätöksellä tai sopimuksella, hänellä on yksinomainen oikeus määrittää asuinpaikka; näin ollen suostumusta maan sisäiseen muuttoon ei tarvittaisi.

Jos lapsen muutossa on kyse merkittävästä seikasta, oikeuskäytännön mukaan kyseisen vanhemman on tässäkin tapauksessa ilmoitettava asiasta toiselle vanhemmalle ja kunnioitettava lapsen etua. Asuinpaikan muutos ei myöskään saa merkittävästi haitata toisen vanhemman huoltajuuden toteuttamista. Tätä rajoitusta sovelletaan etenkin ulkomaille muuttoon.

Sama koskee sijaisvanhempia, joilla on huoltajuus, mutta käytännössä tämä tulee esille vain harvoin, sillä useimmiten huoltajuus säilyy lasten- ja nuortensuojeluviranomaisen (Kinder- und Jugendhilfeträger) vastuulla.

b) Sijoittaminen laitokseen tai sijaisvanhempien luokse: Sijoittaminen lapsen huoltajan/huoltajien (useimmiten vanhempien) suostumuksella tapahtuu yksinomaan voimassa olevan lasten- ja nuortensuojelulainsäädännön perusteella ilman tarvetta oikeudenkäyntimenettelyihin. Sijoittaminen ilman huoltajan/huoltajien suostumusta on sitä vastoin Itävallan siviililaissa tarkoitettu kiireellinen toimenpide, johon sovelletaan tuomioistuimen jälkikäteisvalvontaa (siviililain 211 §).

c) Sijoittaminen toiseen jäsenvaltioon: Jos (Bryssel II b -asetuksen 2 artiklan 2 kohdan 1 alakohdassa tarkoitettu) tuomioistuin tai toimivaltainen viranomainen suunnittelee lapsen (eli Bryssel II b -asetuksen 2 artiklan 2 kohdan 6 alakohdassa tarkoitetun alle 18-vuotiaan henkilön) sijoittamista toiseen jäsenvaltioon, sen on Bryssel II b -asetuksen 82 artiklan 1 kohdan mukaan saatava kyseisen toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen ennakkohyväksyntä. Sijoittaminen voidaan määrätä tai järjestää vasta sen jälkeen, kun pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt sijoittamisen (82 artiklan 5 kohta). Ennakkohyväksyntää koskeva vaatimus perustuu edellä mainittuihin unionin oikeuden säännöksiin.

Hyväksymistä koskevat pyynnöt on lähetettävä yleensä pyynnön esittävän jäsenvaltion keskusviranomaisen kautta sen jäsenvaltion keskusviranomaiselle, johon lapsi on tarkoitus sijoittaa (Bryssel II b -asetuksen 82 artiklan 1 kohta). Tämän jälkeisestä, kuhunkin tapaukseen sovellettavasta hyväksynnän saamista koskevasta kansallisesta menettelystä säädetään kansallisessa lainsäädännössä.

Ellei kyseessä ole tapaus, joka on vapautettu hyväksyntävaatimuksesta (ks. kohta 3), eikä ole tehty muita poikkeavia hallinnollisia järjestelyjä (ks. kohta 4), pyynnöt on osoitettava keskusviranomaisen kautta toimivaltaiselle lasten- ja nuortensuojeluviranomaiselle (ks. kohta 2).

Itävallassa on yhdeksän osavaltiota, jotka toimivat lasten- ja nuortensuojeluviranomaisina omien elintensä kautta (esim. osavaltiohallituksen hallintovirasto (Amt der Landesregierung), kaupungin hallintoviranomainen (Magistrat) ja piirikunnan viranomainen Bezirkshauptmannschaft). Hyväksynnän lapsen sijoittamiselle toiseen jäsenvaltioon antaa se lasten- ja nuortensuojeluviranomainen, jonka alueelle lapsi on tarkoitus sijoittaa.

Osavaltio

Osoite

Yhteyshenkilö

Burgenland

Amt der Burgenländischen Landesregierung (Burgenlandin osavaltion hallintovirasto)

Abteilung 6 – Soziales und Gesundheit (Sosiaali- ja terveysasioiden yksikkö)

Kinder- und Jugendhilfe (Lasten- ja nuortensuojelu)

Europaplatz 1

7000 Eisenstadt

post.a6@bgld.gv.at

Daniel Novak

daniel.novak@bgld.gv.at

Kärnten

Amt der Kärntner Landesregierung (Kärntenin osavaltion hallintovirasto)

Abteilung 4 – Soziale Sicherheit (Osasto 4 – Sosiaaliturva)

Mießtaler Straße 1

9021 Klagenfurt

abt4.kjh@ktn.gv.at

Ala-Itävalta (Niederösterreich)

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (Ala-Itävallan osavaltion hallintovirasto)

Gruppe Gesundheit und Soziales (Terveys- ja sosiaaliasioiden osasto)

Abteilung Jugendwohlfahrt (Nuorten hyvinvointiyksikkö)

Landhausplatz 1

3109 St. Pölten

post.gs6@noel.gv.at

Dr. Peter Rozsa

peter.rozsa@noel.gv.at

Ylä-itävalta (Oberösterreich)

Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (Ylä-Itävallan osavaltion hallintovirasto)

Direktion Gesellschaft, Soziales und Gesundheit (Yhteiskunta-, sosiaali- ja terveysasioiden osasto)

Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (Lasten- ja nuortensuojeluyksikkö)

Bahnhofplatz 1

4021 Linz

kjh.post@ooe.gv.at

Astrid Mitter-Stöhr

astrid.mitter-stoehr@ooe.gv.at

Salzburg

Amt der Salzburger Landesregierung (Salzburgin osavaltion hallintovirasto)

Kinder- und Jugendhilfe (Lasten- ja nuortensuojelu)

Fischer-von-Erlach-Straße 47

Postfach 527

5010 Salzburg

soziales@salzburg.gv.at

Renate Heil renate.heil@salzburg.gv.at

Steiermark

Amt der Steiermärkischen Landesregierung (Steiermarkin osavaltion hallintovirasto)

Kinder- und Jugendhilfe (Lasten- ja nuortensuojelu)

Hofgasse 12

8010 Graz

kinderundjugendhilfe@stmk.gv.at

Andrea Rotmajer

andrea.rotmajer@stmk.gv.at

Tiroli

Amt der Tiroler Landesregierung (Tirolin osavaltion hallintovirasto)

Abteilung Kinder und Jugendhilfe (Lasten- ja nuortensuojeluyksikkö)

Leopoldstraße 3

6020 Innsbruck

kiju@tirol.gv.at

Reinhard Stocker-Waldhuber

reinhard.stocker@tirol.gv.at

Vorarlberg

Amt der Vorarlberger Landesregierung (Vorarlbergin osavaltion hallintovirasto)

Fachbereich Jugend und Familie (Nuoriso- ja perhejaosto)

Landhaus

Römerstraße 15

6901 Bregenz

jugend.familie@vorarlberg.at

Wien

MA 11 – Amt für Jugend und Familie (Nuoriso- ja perheasioiden virasto)

Rüdengasse 11

1030 Wien

gr@ma11.wien.gv.at

Mag. Josef Hiebl

josef.hiebl@wien.gv.at

2 Lyhyt kuvaus kuulemis- ja hyväksyntämenettelystä (vaaditut asiakirjat, määräajat, menettelyn kulku ja muut asiaankuuluvat tiedot), jota sovelletaan kun maahanne on tarkoitus sijoittaa ulkomailta tuleva lapsi.

Kuulemispyyntö osoitetaan keskusviranomaisen (oikeusministeriö) kautta toimivaltaisen lasten- ja nuortensuojeluviranomaisen tehtäväksi. Keskusviranomainen toimittaa hakemuksen edelleen sen osavaltion lasten- ja nuortensuojeluviranomaiselle, johon ulkomailta tuleva lapsi on määrä sijoittaa (ks. kohta 1). Kaikki tiedot ja liiteasiakirjat on käännettävä saksaksi.

Pyyntöön on Bryssel II b -asetuksen 82 artiklan mukaisesti liitettävä lasta koskeva selvitys ja syyt, joiden vuoksi sijoittamista tai hoitoa ehdotetaan, tiedot mahdollisesti suunnitellusta rahoituksesta sekä muut tarpeellisiksi katsotut tiedot.

Kaikki lasten- ja nuortensuojeluviranomaiset pitävät tarpeellisina seuraavia tietoja:

 • tiedot lapsesta, perhesuhteista (vanhemmat, sisarukset jne.) ja huoltajista
 • syyt, joiden vuoksi suunniteltu sijoitus on lapsen edun mukainen, esimerkiksi, että lapsella on erityinen side Itävaltaan
 • suunniteltu sijoituspäivä ja sijoituksen suunniteltu kesto
 • tarkat tiedot laitoksesta/sijaisperheestä (osoite, yhteystiedot), johon lapsi on määrä sijoittaa
 • laitoksen tai hoitajan (hoitajien) suostumus
 • pyynnön esittäneen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen täydelliset tiedot ja yhteystiedot
 • pyynnön esittäneen viranomaisen sitoumus kustannusten korvaamisesta
 • todistus sairausvakuutuksesta tai voimassa olevasta sosiaaliturvasta.

Lisäksi toimivaltaiset lasten- ja nuortensuojeluviranomaiset katsovat, että seuraavat edellytykset ja tiedot ovat tarpeellisia suostumuksen antamiselle, mutta varaavat itselleen oikeuden pyytää lisätietoja ja/tai asiakirjoja tapauskohtaisesti.

Edellytykset

Tarvittavat asiakirjat

Amt der Burgenländischen Landesregierung (Burgenlandin osavaltion hallintovirasto)

 • Tiedot tilanteesta (tavoitteet, arviointitulokset, lausunnot, todistukset, tuomioistuimen päätökset)
 • Huoltajien suostumus

Amt der Kärntner Landesregierung (Kärntenin osavaltion hallintovirasto)

 • hoitopaikan soveltuvuus
 • ulkomaalaislain mukaan vaadittava lupa
 • lapsen ja huoltajan (huoltajien) suostumus
 • luettelo jo toteutetuista lastensuojelun tukitoimista
 • arviointitulokset, diagnoosit, lausunnot
 • voimassa olevat tapaamisoikeudet
 • mahdolliset tuomioistuimen päätökset
 • huoltajuutta koskeva päätös, johon on lisätty seuraava: Kun (henkilön nimi) sijoitetaan (paikka), hänen hoitonsa ja kasvatuksensa siirtyvät laitoksen/sijaisperheen vastuulle.
 • kopio sähköisestä vakuutuskortista

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (Ala-Itävallan osavaltion hallintovirasto)

 • lapsen hyvinvoinnin edistäminen tai lapsen hyvinvoinnin edistämisen viitehenkilö Ala-Itävallassa
 • hoitopaikan asianmukaisuus
 • Ala-Itävallan osavaltion ammatillisten vaatimusten tunnustaminen
 • sijoitukseen ohjaavan viranomaisen suorittama tukisuunnitelman ja kasvatustavoitteen säännöllinen tarkistaminen
 • yhteyshenkilön tiedot siltä varalta, että toimenpide on päätettävä
 • ajantasaiset raportit fyysisestä, emotionaalisesta, sosiaalisesta, koulutuksellisesta/ammatillisesta kehityksestä
 • ajantasaiset lääketieteelliset tutkimustulokset
 • kopiot lapsen tarvittavista asiakirjoista ja sähköisestä vakuutuskortista
 • lääkehoitoja koskevat tiedot
 • tukiohjelma, johon sisältyy tähän mennessä myönnetty tuki
 • ongelmien kuvaus, sosiaaliset ja psykologiset diagnoosit, toimenpiteen tavoite, kesto ja ennuste
 • pöytäkirja lapsen kuulemisesta suunnitellun toimenpiteen yhteydessä
 • huoltajan/huoltajien kirjallinen suostumus
 • yhteydenpitoa koskeva sopimus

Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (Ylä-Itävallan osavaltion hallintovirasto)

 • ennalta vahvistettu oleskeluasema
 • selkeä vastuunjako pyynnön esittäneen jäsenvaltion (tyyppi, laajuus ja maksut) ja pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion (laitoksen valvonta) välillä
 • Ylä-Itävallan ammatillisten vaatimusten tunnustaminen pyynnön esittäneen viranomaisen taholta
 • luettelo jo toteutetuista lastensuojelun tukitoimista
 • arviointitulokset, diagnoosit, raportit ja asiantuntijalausunnot
 • pöytäkirja lapsen kuulemisesta
 • biologisten vanhempien tapaamisoikeudet
 • huoltajan/huoltajien suostumus
 • tuomioistuimen päätökset
 • jäljennökset lapsen tarvittavista asiakirjoista

Amt der Salzburger Landesregierung (Salzburgin osavaltion hallintovirasto)

 • paikallisen lastensuojeluviraston suostumus hoitopaikkaan sijoittamisen yhteydessä
 • luettelo tähän mennessä toteutetuista lastensuojelun tukitoimista
 • lääketieteelliset/psykiatriset tutkimustulokset, diagnoosit, asiantuntijalausunnot
 • pöytäkirja lapsen kuulemisesta
 • biologisten vanhempien tapaamisoikeudet
 • huoltajan/huoltajien suostumus
 • tuomioistuimen päätökset
 • kopio alaikäisen sähköisestä vakuutuskortista

Amt der Steiermärkischen Landesregierung (Steiermarkin osavaltion hallintovirasto)

 • ennalta vahvistettu oleskeluasema
 • huoltajien suostumus
 • tuomioistuimen päätökset
 • lääketieteelliset tutkimustulokset
 • pyynnön esittäneen toimivaltaisen viranomaisen laatima luovutusraportti (historia, tämänhetkinen sosiaalinen tilanne ja perhetilanne, ongelmien ja resurssien kuvaus, sosiaalityöntekijöiden tekemät diagnoosit ja ennusteet, tavoitteiden saavuttaminen, yhteenvetoarvio)

Amt der Tiroler Landesregierung (Tirolin osavaltion hallintovirasto)

 • tukisuunnitelma, terveydentilatiedot ja tähän mennessä annettu tuki
 • asiantuntijalausunnot, psykologiset lausunnot jne.
 • huoltajan/huoltajien kirjallinen suostumus
 • lapsen osoitettavissa oleva suostumus sijoitukseen – paitsi jos kuuleminen vaikuttaa epäasianmukaiselta lapsen iän tai (todetun) kehitysasteen vuoksi
 • jäljennös lapsen henkilökortista
 • lapsen tulevaisuudennäkymät paluun jälkeen

Amt der Vorarlberger Landesregierung (Vorarlbergin osavaltion hallintovirasto)

 • huoltajuutta koskeva päätös, johon on lisätty seuraava: Kun (henkilön nimi) sijoitetaan (paikka), hänen hoitonsa ja kasvatuksensa siirtyvät laitoksen/sijaisperheen vastuulle.
 • aiempi kasvatustuki
 • sopimus tukisuunnitelmasta, tulevaisuudennäkymät
 • lasten- ja nuorisopsykiatrian tutkimustulokset/diagnoosit tai psykologiset lausunnot
 • lapsen kuuleminen
 • huoltajan/huoltajien suostumus

Wienin kaupungin Magistrat-viranomainen

 • arviointitulokset, diagnoosit, raportit ja asiantuntijalausunnot
 • pöytäkirja lapsen kuulemisesta
 • ulkomaalaislain mukainen hyväksyntä

3 Onko maassanne päätetty, että ulkomailta tulevan lapsen sijoittamiseen ei tarvita viranomaisten hyväksyntää, jos lapsi on tarkoitus sijoittaa tiettyjen lähisukulaisten luo? Jos tällainen päätös on tehty, mitä lähisukulaisten ryhmiä päätös koskee?

Samoin kuin tilanteessa, jossa lapsi sijoitetaan toisen vanhemman luo (Bryssel II b -asetuksen 82 artiklan 1 kohta), hyväksyntää ei vaadita myöskään silloin, jos lapsi sijoitetaan Itävaltaan seuraavien lähisukulaisten luo:

 • isovanhemmat;
 • vanhempien sisarukset;
 • lapsen täysi-ikäiset sisarukset.

4 Onko maanne tehnyt sopimuksia tai järjestelyjä, joilla pyritään yksinkertaistamaan kuulemismenettelyä hyväksynnän saamiseksi ulkomailta tulevien lasten sijoittamiseen?

Keskusviranomainen ei ole tietoinen tällaisista sopimuksista.

Päivitetty viimeksi: 10/05/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.