Lapsen sijoittaminen toiseen maahan esimerkiksi sijaisperheeseen

Kroatia
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Jos maahanne on tarkoitus sijoittaa ulkomailta tuleva lapsi, mitä viranomaista on kuultava ja minkä viranomaisen on annettava hyväksyntänsä?

Ennen kuin lapsi voidaan sijoittaa toisesta maasta Kroatian alueelle, on kuultava työllisyydestä, eläkejärjestelmästä, perheasioista ja sosiaalipolitiikasta vastaavaa ministeriötä (Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike) ja saatava siltä hyväksyntä. Ministeriössä toimii tätä tarkoitusta varten valiokunta, joka vahvistaa lasten rajatylittävän sijoittamisen edellytysten noudattamisen ja käsittelee yksittäisiä pyyntöjä, jotka koskevat ennakkohyväksynnän myöntämistä lapsen sijoittamiselle Kroatian alueelle (Povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta za prekogranični smještaj djece te razmatranje pojedinačnih zahtjeva za davanje prethodnog pristanka za prekogranični smještaj djece na području Republike Hrvatske).

2 Lyhyt kuvaus kuulemis- ja hyväksyntämenettelystä (vaaditut asiakirjat, määräajat, menettelyn kulku ja muut asiaankuuluvat tiedot), jota sovelletaan kun maahanne on tarkoitus sijoittaa ulkomailta tuleva lapsi.

Työllisyydestä, eläkejärjestelmästä, perheasioista ja sosiaalipolitiikasta vastaava ministeriö, joka on neuvoston asetuksen (EU) 2019/1111 mukaisten toimien keskusviranomainen, perusti viisijäsenisen valiokunnan, jonka tehtävänä on vahvistaa lasten rajatylittävää sijoittamista koskevien edellytysten noudattaminen ja käsitellä yksittäisiä pyyntöjä, jotka koskevat ennakkohyväksynnän myöntämistä lapsen sijoittamiselle Kroatian alueelle. Valiokunta kokoontuu tekemään yksittäisiä päätöksiä vastaanotettujen pyyntöjen perusteella.

Pyyntö esitetään, ja siihen liitetään seikkaperäinen raportti lapsesta, rajatylittävää sijoittamista käsittelevän asiantuntijaryhmän lausunto ja päätelmä, mukaan lukien lääketieteelliset asiakirjat ja rajatylittävän sijoittamisen syyt, sen palveluntarjoajan nimi, jonka huostaan lapsi halutaan sijoittaa, sijoittamisen suunniteltu alkamis- ja päättymispäivä, palveluntarjoajan lausunto, jossa tämä suostuu tarjoamaan lapselle asianomaisen palvelun ja maksamaan kaikki lapsen tuloon, oleskeluun ja lähtöön liittyvät kulut, mukaan lukien sairausvakuutus ja koulutus, lapsen ilmoitus, jossa hän antaa suostumuksensa rajatylittävään sijoittamiseen ja vahvistaa olevansa tietoinen sijoittamisohjelmasta, pyynnön esittävän maan lausunto, jossa taataan, että palveluntarjoajan edustajalla on valtuudet edustaa lasta tämän tilapäisen oleskelun rekisteröimistä varten ja toteuttaa kaikki tarvittavat toimet lapsen suojelemiseksi, tiedot pyynnön esittäneen maan viranomaisesta, jolla on toimivalta tehdä sijoittamista koskevia päätöksiä, lapsesta annetut tuomioistuimen päätökset (esim. lapsen huoltajuutta koskevat päätökset) ja muut asiakirjat, joita pyynnön esittävä maa pitää tämän menettelyn toteuttamisen kannalta merkityksellisinä.

Asiakirjat toimitetaan alkuperäisinä pyynnön esittävän maan kielellä, ja niihin liitetään kroaatinkielinen käännös. Menettely on kiireellinen, joten valiokunta tekee päätöksen välittömästi tutkittuaan pyynnön ja sen perusteena olevat asiakirjat. Tämän päätöksen perusteella työllisyydestä, eläkejärjestelmästä, perheasioista ja sosiaalipolitiikasta vastaava ministeriö tekee lopullisen päätöksen rajatylittävää sijoittamista Kroatian alueelle koskevaan ennakkohyväksyntään liittyvän pyynnön hyväksymisestä tai epäämisestä.

3 Onko maassanne päätetty, että ulkomailta tulevan lapsen sijoittamiseen ei tarvita viranomaisten hyväksyntää, jos lapsi on tarkoitus sijoittaa tiettyjen lähisukulaisten luo? Jos tällainen päätös on tehty, mitä lähisukulaisten ryhmiä päätös koskee?

Neuvoston asetuksen (EU) 2019/1111 82 artiklan mukaan Kroatialta ei tarvita hyväksyntää, jos lapsi sijoitetaan vanhemman tai lähisukulaisen luokse. Neuvoston asetuksen (EU) 2019/1111 82 artiklan 2 kohdan soveltamisessa lähisukulaisina pidetään isovanhempia, setiä, tätejä, veljiä/velipuolia, sisaria/sisarpuolia sekä sisarusten/sisaruspuolien lapsia.

4 Onko maanne tehnyt sopimuksia tai järjestelyjä, joilla pyritään yksinkertaistamaan kuulemismenettelyä hyväksynnän saamiseksi ulkomailta tulevien lasten sijoittamiseen?

Kroatialla ei ole sopimuksia tai järjestelyjä, joilla yksinkertaistettaisiin lasten rajatylittävää sijoittamista koskevan hyväksynnän saamista koskevaa kuulemismenettelyä.

Päivitetty viimeksi: 20/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.