Lapsen sijoittaminen toiseen maahan esimerkiksi sijaisperheeseen

Tšekki
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Jos maahanne on tarkoitus sijoittaa ulkomailta tuleva lapsi, mitä viranomaista on kuultava ja minkä viranomaisen on annettava hyväksyntänsä?

Viranomainen, joka on toimivaltainen hyväksymään lapsen sijoittamisen neuvoston asetuksen (EU) 2019/1111 mukaista menettelyä varten, on kyseisessä asetuksessa tarkoitettu Tšekin tasavallan keskusviranomainen eli kansainvälisoikeudellinen lastensuojeluvirasto (Úrad pro mezinárodneprávní ochranu detí) lasten sosiaalisesta ja oikeudellisesta suojelusta annetun lain 359/1999, sellaisena kuin se on muutettuna, 35 §:n 2 momentin k kohdan nojalla.

2 Lyhyt kuvaus kuulemis- ja hyväksyntämenettelystä (vaaditut asiakirjat, määräajat, menettelyn kulku ja muut asiaankuuluvat tiedot), jota sovelletaan kun maahanne on tarkoitus sijoittaa ulkomailta tuleva lapsi.

Jos virastolle ilmoitetaan lapsesta ja pyydetään antamaan asiasta lausunto, se tutkii aina perheen historiaa Tšekin tasavallassa saadakseen varmuuden siitä, onko lapsella Tšekin tasavallassa sukulaisia tai läheisiä, jotka voivat ja haluavat huolehtia lapsesta. Virasto arvioi näitä henkilöitä lasten sosiaalisesta ja oikeudellisesta suojelusta vastaavan viranomaisen välityksellä. Jos käytettävissä olevia sukulaisia tai läheisiä ei ole, tutkitaan myös mahdollisuutta sijoittaa lapsi sijaisperheeseen (tai äärimmäisessä tapauksessa laitokseen). Jos lapsi voidaan sijoittaa asianmukaisesti Tšekin tasavaltaan, virasto ilmoittaa asiasta pyynnön esittäneelle viranomaiselle (esimerkiksi tuomioistuimelle, keskusviranomaiselle tai lasten sosiaalisesta ja oikeudellisesta suojelusta vastaavalle ulkomaiselle viranomaiselle) sekä (tarvittaessa) suurlähetystölle ja ehdottaa ratkaisua. Hallinnollisissa menettelyissä virasto antaa suostumuksensa myös lapsen erityiseen sijoittamiseen.

Jos toisen maan viranomainen päättää lapsen sijoittamisesta Tšekin tasavaltaan, on sovittava lapsen siirtämisestä ja kuljetuksesta. Jos lapsen nykyiset huoltajat eivät voi tuoda lasta Tšekin tasavaltaan tai lapsen tulevat huoltajat eivät voi hakea lasta ulkomailta, lapsen kuljetus voidaan järjestää yhteistyössä suurlähetystön ja lasten sosiaalisesta ja oikeudellisesta suojelusta vastaavan Tšekin tasavallan viranomaisen kanssa (soveltaen lasten sosiaalisesta ja oikeudellisesta suojelusta annetun lain 359/1999, sellaisena kuin se on muutettuna, 36 §:ää).

Ulkomaisen kumppanin (keskusviranomainen, lasten sosiaalisesta ja oikeudellisesta suojelusta vastaava ulkomaan viranomainen, ulkomaalainen sijaisvanhempi tai sukulainen, jonka hoidosta lapsi siirretään) kanssa neuvoteltaessa on keskusteltava siitä, mikä siirtoprosessi olisi lapselle vähiten raskas, sekä lapsen sopeutumisjärjestelyistä. Virasto keskustelee lapsen siirtotavasta etukäteen toimivaltaisen ulkomaisen tahon kanssa.

Lapsella on oltava hallussaan matkustusasiakirja (passi tai tilapäinen matkustusasiakirja) ja mahdollisuuksien mukaan syntymätodistus (jos lapsi on syntynyt muussa valtiossa kuin Tšekin tasavallassa), tuomioistuimen päätös, mukaan lukien Bryssel II b -asetuksen 36 artiklassa tarkoitettu todistus tai muu asiakirja, josta käy ilmi mahdollisuus tunnustaa tuomioistuimen päätös, terveystiedot sisältävät asiakirjat, mukaan lukien rokotuskortti ja sairausvakuutuskortti, sekä koulunkäyntitodistus.

3 Onko maassanne päätetty, että ulkomailta tulevan lapsen sijoittamiseen ei tarvita viranomaisten hyväksyntää, jos lapsi on tarkoitus sijoittaa tiettyjen lähisukulaisten luo? Jos tällainen päätös on tehty, mitä lähisukulaisten ryhmiä päätös koskee?

Ei.

4 Onko maanne tehnyt sopimuksia tai järjestelyjä, joilla pyritään yksinkertaistamaan kuulemismenettelyä hyväksynnän saamiseksi ulkomailta tulevien lasten sijoittamiseen?

Ei.

Päivitetty viimeksi: 11/05/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.