Lapsen sijoittaminen toiseen maahan esimerkiksi sijaisperheeseen

Viro
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Jos maahanne on tarkoitus sijoittaa ulkomailta tuleva lapsi, mitä viranomaista on kuultava ja minkä viranomaisen on annettava hyväksyntänsä?

Sosiaalivakuutuslaitos (Sotsiaalkindlustusamet) – info@sotsiaalkindlustusamet.ee

2 Lyhyt kuvaus kuulemis- ja hyväksyntämenettelystä (vaaditut asiakirjat, määräajat, menettelyn kulku ja muut asiaankuuluvat tiedot), jota sovelletaan kun maahanne on tarkoitus sijoittaa ulkomailta tuleva lapsi.

Suostumusta haetaan esittämällä sosiaalivakuutuslaitokselle pyyntö, jossa on oltava seuraavat tiedot ja asiakirjat:

 1. lapsen nimi, syntymäaika, kansalaisuus ja äidinkieli;
 2. arvio lapsen avuntarpeesta sekä tiedot hänen fyysisestä ja psyykkisestä terveydentilastaan, emotionaalisesta ja kognitiivisesta kehityksestään sekä koulutuksestaan ja taloudellisesta tilanteestaan;
 3. sijoittamiseen johtaneet olosuhteet ja perustelut sille, että lapsi olisi sijoitettava Viroon;
 4. sijoittamisen arvioitu kesto;
 5. yhteenveto lapsen mielipiteestä tai, jos lapsen mielipidettä ei ole selvitetty, perustelut, miksi sitä ei ole tehty;
 6. tiedot vireillä olevista lasta koskevista menettelyistä;
 7. tiedot sijoitettavan lapsen laillisesta edustajasta;
 8. sen henkilön nimi, syntymäaika, kansalaisuus, äidinkieli ja yhteystiedot, jonka luo lapsi on tarkoitus sijoittaa;
 9. yhteenveto hyvinvointia tukevista toimenpiteistä, joita lapsi tarvitsee Viroon sijoittamisen jälkeen;
 10. yleiskatsaus siitä, miten lapsen yhteydet vanhempiinsa ja muihin sukulaisiinsa tai hänelle muutoin läheisiin henkilöihin on järjestetty;
 11. tiedot siitä, miten lapsen sijoittaminen rahoitetaan;
 12. tuomioistuimen päätökset, jotka koskevat sijoitettavan lapsen huoltajuutta;
 13. muut asiaan liittyvät asiakirjat.

3 Onko maassanne päätetty, että ulkomailta tulevan lapsen sijoittamiseen ei tarvita viranomaisten hyväksyntää, jos lapsi on tarkoitus sijoittaa tiettyjen lähisukulaisten luo? Jos tällainen päätös on tehty, mitä lähisukulaisten ryhmiä päätös koskee?

Asiasta ei ole tehty erillistä päätöstä. Jos lapsi on sijoitettava lähisukulaisensa luokse, lapsen hyvinvointi ja sijoittamisen tarve on kuitenkin arvioitava ja perusteltava tässä yhteydessä. Suostumusta ei tarvita, jos lapsi on tarkoitus sijoittaa toisen vanhemman luo, jolla on lapsen huoltajuus.

4 Onko maanne tehnyt sopimuksia tai järjestelyjä, joilla pyritään yksinkertaistamaan kuulemismenettelyä hyväksynnän saamiseksi ulkomailta tulevien lasten sijoittamiseen?

Ei tässä vaiheessa.

Päivitetty viimeksi: 22/02/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.