Lapsen sijoittaminen toiseen maahan esimerkiksi sijaisperheeseen

Ranska
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Jos maahanne on tarkoitus sijoittaa ulkomailta tuleva lapsi, mitä viranomaista on kuultava ja minkä viranomaisen on annettava hyväksyntänsä?

Ranskassa lapsen sijoittamista koskevista pyynnöistä ja niiden hyväksymisestä vastaa oikeusministeriön nuorisoasioita käsittelevän osaston (Direction de la Protection judiciaire de la jeunesse) eurooppalaisia ja kansainvälisiä asioita käsittelevä yksikkö.

Pyynnöt voidaan lähettää postitse osoitteeseen 13, Place de Vendôme, 75041 Paris Cedex 01, tai sähköisesti osoitteeseen saei.dpjj@justice.gouv.fr

2 Lyhyt kuvaus kuulemis- ja hyväksyntämenettelystä (vaaditut asiakirjat, määräajat, menettelyn kulku ja muut asiaankuuluvat tiedot), jota sovelletaan kun maahanne on tarkoitus sijoittaa ulkomailta tuleva lapsi.

Pyynnön vastaanottaneen valtion toimivaltaisen keskusviranomaisen on toimitettava hyväksymistä koskeva pyyntö eurooppalaisia ja kansainvälisiä asioita käsittelevälle yksikölle (Section des affaires européennes et internationales, SAEI).

Pyynnössä on oltava seuraavat tiedot sekä niiden ranskankielinen käännös:

 • lapsen henkilö- ja perheoikeudellinen asema (ja jäljennös virkatodistuksesta);
 • yhteenveto lapsen henkilökohtaisesta tilanteesta ja perhetilanteesta (oikeusviranomaisten päätökset sekä koulutuspalvelujen raportit ja huomautukset);
 • perustelut ehdotetulle sijoittamiselle, kun otetaan huomioon lapsen etu;
 • vanhempainvastuuta käyttävien henkilöiden henkilö- ja yhteystiedot sekä heidän suostumuksensa ehdotettuun sijoittamiseen;
 • jos alaikäistä on kuultu, hänen suostumuksensa ehdotettuun sijoittamiseen (jäljennös kuulemistilaisuuden pöytäkirjasta tai kuulemismuistiosta);
 • yhteenveto toteutetuista sijoittamisen valmistelutoimista;
 • vastaanottavan laitoksen tai perheen hyväksyntä;
 • sijoittamista koskevat järjestelyt (kesto, sijainti, vastaanottopaikan tiedot, kirjeenvaihto-, poistumis- ja vierailu-oikeudet sekä majoitus);
 • sijoittamisen seurannan ja mahdollisten ongelmatilanteiden käsittelyn järjestäminen;
 • sijoittamisen rahoitus.

Saatuaan nämä tiedot SAEI toteuttaa seuraavat toimet:

 • jos sijoittamista pyydetään tuomioistuimen päätöksen perusteella, SAEI kuulee yleistä syyttäjää, joka antaa asian toimivaltaisen nuorisotuomioistuimen käsiteltäväksi lausuntoa varten;
 • jos lapsi on tarkoitus sijoittaa laitokseen, SAEI tarkastaa departementtineuvoston laitokselle myöntämän luvan siltä ajalta, kun lapsi on siellä sijoitettuna;
 • jos lapsi on tarkoitus sijoittaa hyväksyttyyn sijaisperheeseen, SAEI:n on tarkistettava hyväksynnän pätevyys asiasta vastaavalta departementtineuvostolta;
 • jos lapsi sijoitetaan perheenjäsenen luo, tiedot perheenjäsenen kanssa asuvista henkilöistä toimitetaan asianomaisen departementtineuvoston puheenjohtajalle. Jos toimitetut tiedot ovat riittävät, ne tarkistetaan vielä huolestuttavien tietojen osalta toimivaltaisen tiedonkeruuyksikön kanssa. Muussa tapauksessa SAEI esittää departementtineuvostolle arviointipyynnön tietyssä määräajassa.

Pyynnön vastaanottamisen jälkeen SAEI päättää sijoittamisen hyväksymisestä tai hyväksymättä jättämisestä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa.

3 Onko maassanne päätetty, että ulkomailta tulevan lapsen sijoittamiseen ei tarvita viranomaisten hyväksyntää, jos lapsi on tarkoitus sijoittaa tiettyjen lähisukulaisten luo? Jos tällainen päätös on tehty, mitä lähisukulaisten ryhmiä päätös koskee?

Ranska ei ole ilmoittanut komissiolle vanhempien lisäksi muita läheisten perheenjäsenten ryhmiä, joiden osalta hyväksyntää ei vaadita.

4 Onko maanne tehnyt sopimuksia tai järjestelyjä, joilla pyritään yksinkertaistamaan kuulemismenettelyä hyväksynnän saamiseksi ulkomailta tulevien lasten sijoittamiseen?

Ranska ei tällä hetkellä sovella mitään sopimusta tai järjestelyä, jolla pyrittäisiin yksinkertaistamaan ulkomailta tulevien lasten sijoittamista koskevaa menettelyä.

Päivitetty viimeksi: 19/02/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.