Lapsen sijoittaminen toiseen maahan esimerkiksi sijaisperheeseen

Unkari
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Jos maahanne on tarkoitus sijoittaa ulkomailta tuleva lapsi, mitä viranomaista on kuultava ja minkä viranomaisen on annettava hyväksyntänsä?

Holhousviranomainen, joka on toimivaltainen edunvalvojaksi hakevan henkilön asuinpaikassa Unkarissa, päättää alustavan tarkastelun perusteella, voidaanko henkilön nimittäminen edunvalvojaksi hyväksyä.

2 Lyhyt kuvaus kuulemis- ja hyväksyntämenettelystä (vaaditut asiakirjat, määräajat, menettelyn kulku ja muut asiaankuuluvat tiedot), jota sovelletaan kun maahanne on tarkoitus sijoittaa ulkomailta tuleva lapsi.

Kun ulkomailla asuva lapsi on tarkoitus sijoittaa Unkarissa olevan edunvalvojan luo, edunvalvojaksi hakevan henkilön asuinpaikan mukaan toimivaltainen holhousviranomainen tarkastelee pyynnön esittäneen vieraan valtion keskusviranomaisen pyynnön perusteella ja Unkarin oikeusministerin toimeksiannosta, voidaanko henkilön nimittäminen edunvalvojaksi hyväksyä.

Holhousviranomainen toteuttaa Unkarin keskusviranomaisena toimivan sisäasiainministeriön pyynnöstä laissa säädetyt toimenpiteet, joilla arvioidaan edunvalvojaksi hakevan henkilön soveltuvuutta. Viranomainen tekee tai teettää selvityksen tulevan edunvalvojan asuinolosuhteista. Se tutkii, onko kyseisellä henkilöllä lain nojalla oikeus toimia edunvalvojana. Se määrittää edunvalvojaksi hakevan henkilön tuloja koskevan arvioinnin perusteella, aiheutuuko lapsen hoidosta Unkarissa erityistä rasitusta sosiaalihuollolle. Se pyytää tarvittaessa perhe- ja lastensuojelupalvelulta tietoja kyseisen henkilön omien lasten kasvatuksen yhteydessä mahdollisesti esiin tulleista seikoista, joiden vuoksi henkilöä ei voida nimittää edunvalvojaksi. Holhousviranomainen haastattelee edunvalvojaa tämän tulevista suunnitelmista ja arvioi tarvittaessa, onko lapsen pääsy varhaiskasvatukseen tai opetukseen turvattu. Jos lapsi on tarkoitus sijoittaa lähisukulaisten luo, on lisäksi suositeltavaa arvioida näiden suhdetta lapseen ja selvittää, ovatko kyseiset henkilöt aiemmin hoitaneet lasta. Holhousviranomainen arvioi näiden tietojen perusteella, voidaanko edunvalvojan nimittäminen hyväksyä. Se tekee päätöksen hyväksynnästä ja toimittaa sen ulkomaiselle keskusviranomaiselle Unkarin keskusviranomaisen välityksellä.

3 Onko maassanne päätetty, että ulkomailta tulevan lapsen sijoittamiseen ei tarvita viranomaisten hyväksyntää, jos lapsi on tarkoitus sijoittaa tiettyjen lähisukulaisten luo? Jos tällainen päätös on tehty, mitä lähisukulaisten ryhmiä päätös koskee?

Unkari ei ole antanut asetuksen 82 artiklan 2 kohdan mukaista ilmoitusta, joten se edellyttää aina hyväksyntää lapsen sijoittamiselle Unkariin, mikäli lasta ei sijoiteta jommankumman vanhemman luo.

4 Onko maanne tehnyt sopimuksia tai järjestelyjä, joilla pyritään yksinkertaistamaan kuulemismenettelyä hyväksynnän saamiseksi ulkomailta tulevien lasten sijoittamiseen?

Ei.

Päivitetty viimeksi: 15/01/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.