Lapsen sijoittaminen toiseen maahan esimerkiksi sijaisperheeseen

Latvia
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Jos maahanne on tarkoitus sijoittaa ulkomailta tuleva lapsi, mitä viranomaista on kuultava ja minkä viranomaisen on annettava hyväksyntänsä?

Ennen kuin lapsi voidaan sijoittaa toiseen maahan, on kuultava suunnitellun sijoituspaikan toimivaltaista perhetuomioistuinta (bāriņtiesa) ja saatava sen hyväksyntä.

2 Lyhyt kuvaus kuulemis- ja hyväksyntämenettelystä (vaaditut asiakirjat, määräajat, menettelyn kulku ja muut asiaankuuluvat tiedot), jota sovelletaan kun maahanne on tarkoitus sijoittaa ulkomailta tuleva lapsi.

Latvian oikeusministeriö on keskusviranomainen, joka käsittelee sijoitusmääräykset ja toimittaa ne edelleen sijoituksesta päättävälle Latvian toimivaltaiselle viranomaiselle.

Vaaditut asiakirjat:

1. Tiedot lapsen oikeudellisesta asemasta ja kopiot kaikista asiaa koskevista tuomioistuinten päätöksistä sekä niiden latviankieliset käännökset;

2. Tiedot siitä, miksi lapsi on siirretty pois perheestään, latviaksi käännettyinä;

3. Kopio lapsen syntymätodistuksesta;

4. Tiedot lapsen erityistarpeista (terveydentila, koulutus, psyykkiset tarpeet, ja kieli, jota lapsi ymmärtää), latviaksi käännettyinä;

5. Todistus koulu- tai esikouluopetuksesta ja terveystiedot (lääkärintutkimukset, rokotukset ja diagnoosit), latviaksi käännettyinä;

6. Tiedot henkilöstä tai perheestä, jonka luo lapsi on tarkoitus sijoittaa.

7. Jos lapsi sijoitetaan määräajaksi ja sijoittamisen tarkoituksena on sosiaalinen kuntoutuminen tai sopeutuminen, vaaditaan todisteet siitä, että pyynnön esittänyt maa vastaa kustannuksista. Tämän lisäksi vaaditaan huoltajan suostumus ja yhteenveto tapauksesta (tapauskertomus, senhetkinen sosiaalinen ja perhetilanne, kuvaus ongelmista ja resursseista, sosiaalityöntekijän päätelmät ja ennuste, saavutetut tavoitteet ja lyhyt arvio).

8. Jos henkilöllä, jonka luokse lapsi on tarkoitus sijoittaa, ei ole Latvian toimivaltaisen viranomaisen myöntämää sijaisperheen, sijaishuoltajan tai isäntäperheen asemaa, pyynnön esittävän jäsenvaltion on toimitettava arviointi siitä, onko kyseinen henkilö soveltuva huolehtimaan lapsesta, sekä lausunto, jossa vahvistetaan, ettei kyseinen henkilö ole lainvalvontaviranomaisten valvonnan alainen mahdollisten lapsen oikeuksien loukkausten tai rikosten vuoksi, koska nämä voivat vaikuttaa kyseisen henkilön kykyyn huolehtia lapsesta.

9. Tiedot järjestelyistä yhteyden pitämiseksi vanhempiin, muihin sukulaisiin tai muihin henkilöihin, joihin lapsella on läheinen side, tai syyt, joiden takia tällaista yhteydenpitoa ei ole suunniteltu.

10. Latvian toimivaltainen viranomainen varaa oikeuden pyytää tarvittaessa lisätietoja.

*Jos ulkomaan viranomainen ei ole nimennyt Latviassa ketään tiettyä henkilöä, jonka luo lapsi olisi sijoitettava, ja lapsella on läheiset siteet Latviaan, perhetuomioistuin auttaa löytämään sopivan sijaishuoltajan tai -perheen Latviasta.

3 Onko maassanne päätetty, että ulkomailta tulevan lapsen sijoittamiseen ei tarvita viranomaisten hyväksyntää, jos lapsi on tarkoitus sijoittaa tiettyjen lähisukulaisten luo? Jos tällainen päätös on tehty, mitä lähisukulaisten ryhmiä päätös koskee?

Latvian lainsäädännössä vaaditaan pääsääntöisesti viranomaisten hyväksyntä lapsen sijoittamiseen lapsen sukulaisten tai sellaisten henkilöiden luokse, joihin lapsella on läheinen suhde. Tähän voidaan kuitenkin tehdä poikkeus sijoittamisen keston perusteella. Lapsen oikeuksien suojelua koskevan lain 45 §:n1 mukaan vanhemmat saavat antaa lapsensa muiden henkilön hoitoon Latviassa enintään kolmen kuukauden ajaksi. Tällöin jommankumman vanhemmista on laadittava valtakirja, jossa vahvistetaan, missä määrin vanhemmat antavat näille henkilöille valtuudet valvoa lapsensa etua.

Tätä poikkeusta sovelletaan ainoastaan huollettavina oleviin lapsiin ja tilanteisiin, joissa lapsi sijoitetaan muiden henkilöiden hoitoon enintään kolmeksi kuukaudeksi.

4 Onko maanne tehnyt sopimuksia tai järjestelyjä, joilla pyritään yksinkertaistamaan kuulemismenettelyä hyväksynnän saamiseksi ulkomailta tulevien lasten sijoittamiseen?

Kuulemismenettelyn yksinkertaistamista varten ei ole käytössä sopimuksia eikä järjestelyjä.

Päivitetty viimeksi: 05/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.