Lapsen sijoittaminen toiseen maahan esimerkiksi sijaisperheeseen

Luxemburg
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Jos maahanne on tarkoitus sijoittaa ulkomailta tuleva lapsi, mitä viranomaista on kuultava ja minkä viranomaisen on annettava hyväksyntänsä?

Kesäkuun 25. päivänä 2019 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2019/1111 103 artiklan nojalla nimetty keskusviranomainen on myös toimivaltainen viranomainen, joka antaa ennakkohyväksynnän lapsen sijoittamiselle Luxemburgiin:

Le Procureur Général d’Etat

Cité judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Puhelin: (+352) 47 59 81 – 2335

Faksi: (+352) 47 05 50

Sähköposti: parquet.general@justice.etat.lu

2 Lyhyt kuvaus kuulemis- ja hyväksyntämenettelystä (vaaditut asiakirjat, määräajat, menettelyn kulku ja muut asiaankuuluvat tiedot), jota sovelletaan kun maahanne on tarkoitus sijoittaa ulkomailta tuleva lapsi.

Asiaan sovelletaan 25. kesäkuuta 2019 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2019/1111 82 artiklassa säädettyä menettelyä.

Pyynnön esittävän jäsenvaltion keskusviranomaisen on toimitettava Luxemburgin keskusviranomaiselle hyväksymistä koskeva pyyntö, joka sisältää lasta koskevan selvityksen ja syyt, joiden vuoksi sijoittamista Luxemburgiin ehdotetaan, sekä muut tarpeellisiksi katsomansa tiedot, kuten sijoittamisen odotettu kesto.

Pyynnön ja lisäasiakirjojen mukana on toimitettava ranskan-, saksan- tai englanninkielinen käännös.

3 Onko maassanne päätetty, että ulkomailta tulevan lapsen sijoittamiseen ei tarvita viranomaisten hyväksyntää, jos lapsi on tarkoitus sijoittaa tiettyjen lähisukulaisten luo? Jos tällainen päätös on tehty, mitä lähisukulaisten ryhmiä päätös koskee?

Ei.

Lapsen sijoittamisessa Luxemburgiin sijaisperheeseen (famille d’accueil) tai luotettavan henkilön (personne digne de confiance) luokse noudatetaan samaa edellä mainittua asetuksen (EU) 2019/1111 mukaista järjestelmää, ja se edellyttää Luxemburgin keskusviranomaisen ennakkokuulemista ja hyväksyntää.

4 Onko maanne tehnyt sopimuksia tai järjestelyjä, joilla pyritään yksinkertaistamaan kuulemismenettelyä hyväksynnän saamiseksi ulkomailta tulevien lasten sijoittamiseen?

Ei.

Päivitetty viimeksi: 11/01/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.