Tämän sivun alkukielistä versiota portugali on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Lapsen sijoittaminen toiseen maahan esimerkiksi sijaisperheeseen

Portugali
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Jos maahanne on tarkoitus sijoittaa ulkomailta tuleva lapsi, mitä viranomaista on kuultava ja minkä viranomaisen on annettava hyväksyntänsä?

Neuvoston asetuksen (EU) 2019/1111 soveltamiseksi nimetty Portugalin keskusviranomainen on

DGRSP – Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (rikosseuraamusvirasto)

GJC – Gabinete Jurídico e Contencioso (oikeusapu- ja riita-asiatoimisto)

Travessa da Cruz do Torel 1

1150-122 Lissabon, Portugali

Puhelinnumero: +351 218 812 200

Faksinumero: +351 218 853 653

Sähköpostiosoite: gjc@dgrsp.mj.pt

Verkkosivusto

2 Lyhyt kuvaus kuulemis- ja hyväksyntämenettelystä (vaaditut asiakirjat, määräajat, menettelyn kulku ja muut asiaankuuluvat tiedot), jota sovelletaan kun maahanne on tarkoitus sijoittaa ulkomailta tuleva lapsi.

Nuoren sijoittaminen Portugaliin edellyttää seuraavia vaiheita:

Vaihe 1 – Portugalin keskusviranomaisen (Autoridade Central Portuguesa, ACP) ennakkolupa nuoren sijoittamiselle

  • Pyynnön esittävän maan keskusviranomainen esittää ennakkolupaa koskevan pyynnön.
  • Lähetetyt asiakirjat tutkitaan ja arvioidaan sijoittamista koskevien kriteerien ja edellytysten mukaisesti.
  • Portugalin keskusviranomainen antaa päätöksen luvan myöntämisestä tai epäämisestä.
  • Ohjeellinen määräaika: 1–3 kuukautta siitä, kun kaikki pyyntöön liitettävät asiakirjat on saatu. Käsittelyn kesto riippuu asian monimutkaisuudesta.

Vaihe 2 – Täytäntöönpanokelpoisuuden vahvistaminen tuomioistuimessa

  • Sijaisperhe, lastensuojeluviranomainen tai laitos, jonka huostaan lapsi uskotaan, esittää sijoittamispäätöksen tunnustamista ja täytäntöönpanokelpoisuutta koskevan hakemuksen sijaisperheen asuinpaikan tai laitoksen sijaintipaikan tuomioistuimen perheoikeudellisia asioita ja alaikäisiin liittyviä asioita käsittelevälle osastolle (Juízo de Família e Menores). Hakemukseen on liitettävä Portugalin keskusviranomaisen etukäteen antaman hyväksynnän todistavat asiakirjat. Lisäksi siihen on liitettävä asiakirjat, joista ilmenevät sijoitustoimenpiteen toteuttamista koskevat yksityiskohtaiset tiedot: sijoitustoimenpiteen kesto, toteutussuunnitelma ja sijaisperheen ilmoitus siitä, että sillä on elatukseensa riittävät taloudelliset resurssit.

Vaihtoehto:

Portugalin keskusviranomaiselle toimitetaan alkuperämaan hallinto- tai oikeusviranomaisen päätös/tuomio lapsen sijoittamisesta sekä täydentäviä asiakirjoja, joista ilmenevät sijoitustoimenpiteen toteuttamista koskevat yksityiskohtaiset tiedot: sijoitustoimenpiteen kesto, toteutussuunnitelma ja sijaisperheen ilmoitus siitä, että sillä on elatukseensa riittävät taloudelliset resurssit.

Portugalin keskusviranomainen toimittaa sijoittamispäätöksen täytäntöönpanokelpoisuutta koskevan hakemuksen toimivaltaisen tuomioistuimen syyttäjälle (Ministério Público). Sen jälkeen täytäntöönpanokelpoisuuden vahvistamista koskeva hakemus voidaan panna vireille kyseisessä tuomioistuimessa lapsen puolesta.

  • Tuomioistuin antaa päätöksen. Jos täytäntöönpanokelpoisuus vahvistetaan, päätöksessä voidaan nimetä Portugalin sosiaaliturvalaitos (Instituto da Segurança Social, ISS, I.P.) toimenpiteen täytäntöönpanon valvonnasta vastaavaksi yksiköksi Portugalin alueella.

Vaihe 3 – Sijoitustoimenpiteen toteuttaminen Portugalissa

  • Täytäntöönpanokelpoisuutta koskevan päätöksen antamisen jälkeen lapsi tai nuori voi saapua Portugaliin ja sijoitus voidaan aloittaa.
  • Siinä tapauksessa, että täytäntöönpanokelpoisuuden vahvistamista koskeva hakemus on välitetty Portugalin keskusviranomaisen kautta, ja joka tapauksessa aina, kun tuomioistuin ilmoittaa päätöksensä keskusviranomaiselle, Portugalin keskusviranomainen ilmoittaa tuomioistuimen päätöksestä asiaankuuluvan toisen maan vastaavalle viranomaiselle.
  • Portugalin sosiaaliturvalaitos valvoo toimenpiteen täytäntöönpanoa ja laatii siitä säännöllisin väliajoin kertomukset, jotka toimitetaan tuomioistuimelle ja Portugalin keskusviranomaiselle, jos tuomioistuin on näin määrännyt.
  • Jos toimenpidettä pidennetään, Portugalin keskusviranomaiselta on saatava uusi ennakkolupa ja edellä kuvattu menettely on käytävä läpi uudelleen.

Asiakirjat, jotka Portugalin keskusviranomainen tarvitsee ennen kuin se voi antaa luvan lapsen sijoittamiseen sijaisperheeseen tai laitokseen Portugalissa, on lueteltu keskusviranomaisen verkkosivulla englanniksi.

3 Onko maassanne päätetty, että ulkomailta tulevan lapsen sijoittamiseen ei tarvita viranomaisten hyväksyntää, jos lapsi on tarkoitus sijoittaa tiettyjen lähisukulaisten luo? Jos tällainen päätös on tehty, mitä lähisukulaisten ryhmiä päätös koskee?

Kuuleminen ja hyväksynnän saaminen etukäteen eivät ole välttämättömiä, jos lapsi annetaan lähisukulaisen (esim. isovanhemman, tädin, enon, sedän tai vanhempien sisarusten) huostaan. Tällöin riittää, että sijoituspäätöksen tekevä viranomainen ilmoittaa lapsen sijoittamisesta Portugalin keskusviranomaiselle.

4 Onko maanne tehnyt sopimuksia tai järjestelyjä, joilla pyritään yksinkertaistamaan kuulemismenettelyä hyväksynnän saamiseksi ulkomailta tulevien lasten sijoittamiseen?

Portugali on vastauksessaan kysymykseen nro 2 esittänyt menettelynsä, jolla on yksinkertaistettu kuulemismenettelyä lapsen sijoittamista maiden rajojen yli koskevan hyväksynnän saamiseksi.

Sovellettava lainsäädäntö:

Neuvoston asetus (EU) 2019/1111 (25.6.2019).

 

Huom.

Näillä tietosivuilla esitetyt tiedot eivät sido siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston yhteyspisteitä, tuomioistuimia tai muita viranomaisyksiköitä. Näistä tiedoista huolimatta on syytä perehtyä voimassa olevaan lainsäädäntöön. Säännöksiä ajantasaistetaan usein, ja myös oikeuskäytäntö kehittyy ajan myötä.

Päivitetty viimeksi: 20/09/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.