Lapsen sijoittaminen toiseen maahan esimerkiksi sijaisperheeseen

Slovakia
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Jos maahanne on tarkoitus sijoittaa ulkomailta tuleva lapsi, mitä viranomaista on kuultava ja minkä viranomaisen on annettava hyväksyntänsä?

Lasten ja nuorten kansainvälisen suojelun keskus (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)

Špitálska 8

P.O. Box 57

814 99 Bratislava, Slovakia

Puhelinnumero: +421 2 2045 8200

+421 2 2045 8201

Sähköpostiosoite: info@cipc.gov.sk

Verkkosivusto:     http://www.cipc.gov.sk

Kielet: Slovakki, tšekki ja englanti

2 Lyhyt kuvaus kuulemis- ja hyväksyntämenettelystä (vaaditut asiakirjat, määräajat, menettelyn kulku ja muut asiaankuuluvat tiedot), jota sovelletaan kun maahanne on tarkoitus sijoittaa ulkomailta tuleva lapsi.

Pyynnön esittävän maan keskusviranomaisen on toimitettava Slovakian keskusviranomaiselle seuraavat asiakirjat:

  1. selvitys lapsen tilanteesta

– lapsen sekä tämän vanhempien ja muiden sukulaisten henkilötiedot ja oleskelupaikka

– syy siihen, että sosiaaliviranomaiset ovat puuttuneet lapsen tilanteeseen, ja yhteenveto toteutetuista toimenpiteistä

– tiedot lapsen senhetkisestä fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta kehitysvaiheesta

– tiedot lapsen erityistarpeista sekä lääkärinlausunto, jos lapsi on sairas

– lapsen ja vanhempien mielipide sijoittamisesta

– tiedot lapsen yhteyksistä vanhempiinsa ja muihin sukulaisiinsa

  1. ehdotetun sijoittamisen tai hoitojärjestelyn syyt
  2. sijoittamisen odotettu kesto
  3. järjestelyt yhteyden pitämiseksi vanhempiin, muihin sukulaisiin tai muihin henkilöihin, joihin lapsella on läheinen side, tai syyt, joiden takia tällaista yhteydenpitoa ei ole suunniteltu Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan perusteella.
  4. toimenpiteen suunniteltu valvonta
  5. tiedot mahdollisesti suunnitellusta rahoituksesta
  6. kaikki muut merkitykselliset tiedot.

Slovakian keskusviranomainen toimittaa pyynnön liitteineen Slovakian työvoima-, sosiaali- ja perhetoimen keskusvirastolle (Ustredie práce, sociálnych vecí a rodiny) ja pyytää lausuntoa siitä, onko pyydettävän hyväksynnän antaminen kyseisessä tapauksessa mahdollista.

Hyväksyntä olisi yleensä myönnettävä seuraavissa tapauksissa:

  • Sijoittaminen on lapsen edun mukaista.
  • Lasta on kuultu toisen maan menettelyssä lukuun ottamatta tapauksia, joissa se ei lapsen iän ja kehitysasteen takia olisi tarkoituksenmukaista.
  • Toimivaltainen viranomainen tai luonnollinen henkilö, jonka huostaan lapsi on uskottu, on antanut hyväksyntänsä, eikä sijoittamiselle ole mitään esteitä.

Kun lapsi sijoitetaan lapsi- ja perhekeskukseen, keskusviraston erityistehtäviin kuuluu valita sopiva lastenhoitolaitos Slovakiassa ja varmistaa lapselle paikka kyseisessä laitoksessa.

Työvoima-, sosiaali- ja perhetoimen keskusvirasto toimittaa saamansa näytön perusteella lasten ja nuorten kansainvälisen suojelun keskukselle suosituksensa joko myöntää tai evätä hyväksyntä. Päätös lähetetään perusteluineen pyynnön esittäneelle keskusviranomaiselle, perhe- ja lapsikeskukselle, jonne lapsi on tarkoitus sijoittaa, tai luonnolliselle henkilölle, jonka huostaan lapsi on tarkoitus antaa. Päätökseen ei voi hakea muutosta tuomioistuimessa.

3 Onko maassanne päätetty, että ulkomailta tulevan lapsen sijoittamiseen ei tarvita viranomaisten hyväksyntää, jos lapsi on tarkoitus sijoittaa tiettyjen lähisukulaisten luo? Jos tällainen päätös on tehty, mitä lähisukulaisten ryhmiä päätös koskee?

Kyllä, jos lapsi sijoitetaan isovanhempansa, sisaruksensa, tätinsä, enonsa tai setänsä luo (ks. Slovakian huomautus 82 artiklan 2 kohtaan).

4 Onko maanne tehnyt sopimuksia tai järjestelyjä, joilla pyritään yksinkertaistamaan kuulemismenettelyä hyväksynnän saamiseksi ulkomailta tulevien lasten sijoittamiseen?

Ei.

Päivitetty viimeksi: 06/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.