Lapsen sijoittaminen toiseen maahan esimerkiksi sijaisperheeseen

Slovenia
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Jos maahanne on tarkoitus sijoittaa ulkomailta tuleva lapsi, mitä viranomaista on kuultava ja minkä viranomaisen on annettava hyväksyntänsä?

Menettely viranomaisen kuulemiseksi ja hyväksynnän saamiseksi lapsen sijoittamiselle toiseen valtioon toteutetaan noudattaen tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta 25 päivänä kesäkuuta 2019 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2019/1111 (uudelleenlaadittu) 82 artiklaa sekä toimivallasta, sovellettavasta laista, tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa tehdyn Haagin yleissopimuksen 33 artiklaa.

Jos lapsen huoltajuus on uskottu toiselle vanhemmista, toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntää ei vaadita.

Jos lapsi sijoitetaan Slovenian tasavallan alueelle, keskusviranomainen antaa ennakkohyväksyntänsä sosiaalipalvelukeskuksen myönteisen lausunnon perusteella.

2 Lyhyt kuvaus kuulemis- ja hyväksyntämenettelystä (vaaditut asiakirjat, määräajat, menettelyn kulku ja muut asiaankuuluvat tiedot), jota sovelletaan kun maahanne on tarkoitus sijoittaa ulkomailta tuleva lapsi.

Toimivaltainen keskusviranomainen, joka toimittaa tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta 25 päivänä kesäkuuta 2019 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2019/1111 (uudelleenlaadittu) 82 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun hyväksynnän on

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (työ-, perhe- ja sosiaaliasioista sekä tasavertaisista mahdollisuuksista vastaava ministeriö)

Štukljeva cesta 44

1000 Ljubljana

gp.mddsz@gov.si

Keskusviranomainen toimittaa saamansa pyynnön sosiaalipalvelukeskukselle käsiteltäväksi ja lausuntoa varten.

Pyynnön esittäneen valtion keskusviranomaisen on kuulemista ja hyväksynnän saamista varten toimitettava seuraavat asiakirjat:

 • tiedot lapsesta, perhetilanteesta ja laillisista edustajista;
 • tiedot alaikäisen henkilökohtaisista olosuhteista, mukaan lukien kuvaus hänen henkilökohtaisesta tilanteestaan ja perhetilanteestaan;
 • syyt lapsen sijoittamiseen ulkomaille;
 • sijoituspäivämäärä ja arvioitu kesto;
 • sijaisvanhemmiksi nimettyjen henkilöiden henkilötiedot tai tiedot ehdotetusta laitoksesta tai muusta henkilöstä, jonka luo lapsi sijoitetaan;
 • ehdotetun laitokseen sijoittamisen järjestelyt (vienti, tarkastukset ja asettautuminen)
 • terveydenhuollon laitoksen tai hoitajan hyväksyntä;
 • todistus sairausvakuutuksesta;
 • pyynnön esittäneen viranomaisen sitoumus kattaa ehdotetun sijoituksen kustannukset;
 • sijoituksen valvonta;
 • kattavat tiedot pyynnön esittäneen jäsenvaltion toimivaltaisesta viranomaisesta, yhteystiedot mukaan lukien.

Asiakirjat on toimitettava asetuksen 2019/1111 säännöksiä noudattaen ennen lapsen sijoittamista.

3 Onko maassanne päätetty, että ulkomailta tulevan lapsen sijoittamiseen ei tarvita viranomaisten hyväksyntää, jos lapsi on tarkoitus sijoittaa tiettyjen lähisukulaisten luo? Jos tällainen päätös on tehty, mitä lähisukulaisten ryhmiä päätös koskee?

Hyväksyntä tarvitaan aina.

4 Onko maanne tehnyt sopimuksia tai järjestelyjä, joilla pyritään yksinkertaistamaan kuulemismenettelyä hyväksynnän saamiseksi ulkomailta tulevien lasten sijoittamiseen?

Tällaisia järjestelyjä ei ole.

Päivitetty viimeksi: 20/02/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.