Prekogranični smještaj djeteta uključujući udomiteljsku obitelj

Austrija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 S kojim se tijelom treba savjetovati i koje tijelo treba dati prethodni pristanak prije prekograničnog smještaja djeteta na području vaše države?

U skladu s nacionalnim pravom mogući su različiti scenariji:

a) Preseljenje u inozemstvo: Ako se skrbništvo povjeri dvjema osobama, u načelu mjesto boravka moraju odrediti sporazumom. Načelo sporazuma primjenjuje se bez ograničenja, čak i u slučaju preseljenja maloljetnika unutar Austrije, posebno ako preseljenje uključuje veliku promjenu u djetetovu životu. Roditelj koji se želi preseliti u inozemstvo treba pristanak drugog roditelja ili odobrenje suda, posebno ako se radi o prijenosu mjesta boravka u inozemstvo. Sud mora uzeti u obzir i dobrobit maloljetnika i interese roditelja.

Ako je jednom roditelju sudskom presudom ili sporazumom dodijeljeno primarno skrbništvo, on ima isključivo pravo odrediti mjesto boravka u skladu s člankom 162. stavkom 2. austrijskog Građanskog zakonika (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ABGB). Stoga za preseljenje unutar Austrije nije potreban pristanak.

Međutim, prema dosadašnjoj sudskoj praksi u takvim slučajevima, osobito kad je promjena mjesta boravka maloljetnika važan događaj, roditelj s primarnim skrbništvom dužan je obavijestiti drugog roditelja i uzeti u obzir dobrobit djeteta. Osim toga, promjena mjesta boravka ne bi smjela znatno utjecati na ostvarivanje prava skrbništva drugog roditelja. To se ograničenje posebno odnosi na preseljenje u inozemstvo.

Isto vrijedi i za udomitelje koji su skrbnici, no to se u praksi rijetko događa jer skrbništvo obično ostaje u nadležnosti centra za skrb o djeci i mladima (Kinder- und Jugendhilfeträger).

b) Smještaj u ustanovu za skrb ili kod udomiteljâ: Smještaj uz pristanak skrbnika (najčešće roditeljâ) mora biti u skladu samo s nacionalnim odredbama važećih propisa o zaštiti djece i adolescenata te za njega nije potreban sudski nalog. Smještaj bez pristanka skrbnika ipak podliježe sudskom preispitivanju jer se smatra hitnom mjerom prema članku 211. austrijskog Građanskog zakonika.

c) Smještaj u drugu državu članicu: Ako sud ili nadležno tijelo (u smislu članka 2. stavka 2. prve rečenice Uredbe Bruxelles II.b) razmatra smještaj maloljetnika (tj. osobe mlađe od 18 godina, u skladu s člankom 2. stavkom 2. šestom rečenicom Uredbe Bruxelles II.b) u drugu državu članicu, prvo mora dobiti pristanak nadležnog tijela u toj drugoj državi članici u skladu s člankom 82. stavkom 1. Uredbe Bruxelles II.b. Smještaj će se naložiti ili dogovoriti tek nakon što nadležno tijelo zamoljene države članice pristane na smještaj (članak 5. Uredbe Bruxelles II.b). Uvjet prethodnog pristanka prirodno proizlazi iz prethodno navedenih pravnih odredbi Unije.

Stoga se zahtjevi za pristanak općenito šalju putem središnjeg tijela države članice moliteljice središnjem tijelu zamoljene države članice u koju se maloljetnik treba smjestiti (članak 82. stavak 1. Uredbe Bruxelles II.b). Postupak za dobivanje pristanka za pojedini slučaj uređen je nacionalnim pravom predmetne države članice.

Osim ako se ne radi o slučaju u kojem nije potreban pristanak (vidjeti točku 3.) ili ako nisu poduzete drugačije administrativne mjere (vidjeti točku 4.), zahtjevi za pristanak moraju se preko središnjeg tijela proslijediti nadležnom centru za skrb o djeci i mladima (vidjeti točku 2.).

Austrija ima devet pokrajina koje djeluju kao nadležna tijela za skrb o djeci i mladima preko različitih tijela, npr. ureda vlade savezne pokrajine (Amt der Landesregierun), poglavarstva (Magistrat), okružnog tijela (Bezirkshauptmannschaft). Pristanak za prekogranični smještaj daje centar za skrb o djeci i mladima nadležan za područje u kojem se smještaj realizira.

Pokrajina

Adresa

Osoba za kontakt

Gradišće

Amt der Burgenländischen Landesregierung (Ured vlade savezne pokrajine Gradišće)

Abteilung 6 – Soziales und Gesundheit (Odjel 6. – Socijalna pitanja i zdravstvo)

Kinder- und Jugendhilfe (Skrb o djeci i mladima)

Europaplatz 1

7000 Eisenstadt, Austrija

post.a6@bgld.gv.at

Daniel Novak

daniel.novak@bgld.gv.at

Koruška

Amt der Kärntner Landesregierung (Ured vlade savezne pokrajine Koruške)

Abteilung 4 – Soziale Sicherheit (Odjel 4. – Socijalna sigurnost)

Mießtaler Straße 1

9021 Klagenfurt, Austria

abt4.kjh@ktn.gv.at

Donja Austrija

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (Ured vlade savezne pokrajine Donje Austrije)

Gruppe Gesundheit und Soziales (Zdravstvo i socijalna pitanja)

Abteilung Jugendwohlfahrt (Odjel za skrb djece i mladih)

Landhausplatz 1

3109 St. Pölten

post.gs6@noel.gv.at

dr. Peter Rozsa

peter.rozsa@noel.gv.at

Gornja Austrija

Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (Ured vlade savezne pokrajine Gornje Austrije)

Regionalna vlada

Direktion Gesellschaft, Soziales und Gesundheit (Odjel za socijalna pitanja i zdravstvo)

Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (Odjel za skrb o djeci i mladima)

Bahnhofplatz 1

4021 Linz, Austrija

kjh.post@ooe.gv.at

Astrid Mitter-Stöhr

astrid.mitter-stoehr@ooe.gv.at

Salzburg

Amt der Salzburger Landesregierung (Ured vlade savezne pokrajine Salzburga)

Kinder- und Jugendhilfe (Skrb o djeci i mladima)

Fischer-von-Erlach-Straße 47

Postfach 527

5010 Salzburg, Austrija

soziales@salzburg.gv.at

Renate Heil renate.heil@salzburg.gv.at

Štajerska

Amt der Steiermärkischen Landesregierung (Ured vlade savezne pokrajine Štajerske)

Kinder- und Jugendhilfe (Skrb o djeci i mladima)

Hofgasse 12,

8010 Graz

kinderundjugendhilfe@stmk.gv.at

Andrea Rotmajer

andrea.rotmajer@stmk.gv.at

Tirol

Amt der Tiroler Landesregierung (Ured vlade savezne pokrajine Tirola)

Abteilung Kinder und Jugendhilfe (Odjel za skrb o djeci i mladima)

Leopoldstrasse 3

6020 Innsbruck

kiju@tirol.gv.at

Reinhard Stocker-Waldhuber

reinhard.stocker@tirol.gv.at

Vorarlberg

Amt der Vorarlberger Landesregierung (Ured vlade savezne pokrajine Vorarlberg)

Fachbereich Jugend und Familie (Ured za mlade i obiteljska pitanja)

Landhaus

Römerstraße 15

6901 Bregenz, Austria

jugend.familie@vorarlberg.at

Beč

MA 11 Amt für Jugend und Familie (Ured za mlade i obiteljska pitanja)

Rüdengasse 11

1030 Beč

gr@ma11.wien.gv.at

mag. Josef Hiebl

josef.hiebl@wien.gv.at

2 Ukratko opišite postupak savjetovanja i dobivanja pristanka (uključujući potrebne dokumente, rokove, modalitete postupka i druge relevantne pojedinosti) za prekogranični smještaj djece na području vaše države.

Postupak savjetovanja mora se uputiti nadležnom centru za skrb o djeci i mladima preko središnjeg tijela, Saveznog ministarstva pravosuđa. Središnje tijelo prosljeđuje zahtjev centru za skrb o djeci i mladima u pokrajini u koju se planira preseljenje (vidjeti točku 1.). Sve pojedinosti i popratna dokumentacija moraju se prevesti na njemački jezik.

U skladu s člankom 82. Uredbe Bruxelles II.b, zahtjev mora sadržavati izvješće o maloljetniku i razloge za predloženi smještaj ili pružanje skrbi, informacije o svim razmatranim izvorima financiranja i sve druge informacije koje se smatraju relevantnima.

Svi centri za skrb o djeci i mladima smatraju sljedeće informacije relevantnima:

 • pojedinosti o maloljetniku, članovima obitelji (roditelji, braća i sestre itd.) i skrbnicima
 • razlozi zbog kojih je smještaj u najboljem interesu maloljetnika, npr. zato što je maloljetnik posebno povezan s Austrijom
 • datum smještaja i planirano trajanje
 • pojedinosti o ustanovi / udomiteljskoj obitelji (adresa, podaci za kontakt) u koju se maloljetnik smješta
 • pristanak ustanove ili udomitelja
 • sve podatke o nadležnom tijelu u državi članici moliteljici, uključujući podatke za kontakt
 • obvezujući sporazum o snošenju troškova tijela koje podnosi zahtjev
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju ili socijalnom osiguranju.

Nadležni centri za skrb o djeci i mladima smatraju i sljedeće uvjete i informacije važnima za davanje pristanka, ali zadržavaju pravo zatražiti dodatne informacije i/ili dokumente u pojedinačnim slučajevima.

Uvjeti

Potrebni dokumenti

Amt der Burgenländischen Landesregierung (Ured vlade savezne pokrajine Gradišće)

 • informacije o postojećem problemu (ciljevi, nalazi, procjene, potvrde, sudske odluke)
 • izjava o pristanku skrbnika

Amt der Kärntner Landesregierung (Ured vlade savezne pokrajine Koruške)

 • prikladnost udomitelja
 • odobrenje potrebno u skladu s useljeničkim pravom
 • pristanak maloljetnika i skrbnika
 • pregled dosad pružene pomoći u odgoju
 • nalazi, dijagnoze, procjene
 • postojeća prava na kontakt
 • sve sudske odluke
 • odluka o skrbništvu s napomenom: Smještajem … u … odgovornost za skrb i odgoj prenosi se na ustanovu / udomiteljsku obitelj.
 • preslika e-iskaznice

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (Ured vlade savezne pokrajine Donje Austrije)

 • neophodno za dobrobit maloljetnika i/ili u Donjoj Austriji postoji referentna osoba za dobrobit maloljetnika
 • odgovarajući smještaj za skrb
 • priznavanje stručnih standarda Donje Austrije
 • redovito preispitivanje plana potpore, uključujući ciljeve odgoja, preko tijela koje podnosi zahtjev
 • izjava osobe za kontakt ako se prestanak mjera pokaže potrebnim
 • postojeća izvješća o tjelesnom, emocionalnom, socijalnom, obrazovnom/profesionalnom razvoju
 • postojeći medicinski nalazi
 • preslika bitnih dokumenata za maloljetnika, e-iskaznica
 • informacije o farmaceutskim terapijama
 • plan potpore, uključujući dosad dodijeljenu potporu
 • opis problema, socijalna i psihološka dijagnoza, postavljanje ciljeva, trajanje i predviđanje mjere
 • zapisnik o saslušanju maloljetnika povezan s planiranom mjerom
 • pisani pristanak skrbnika
 • sporazum o načinu organiziranja eventualnih prava posjeta

Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (Ured vlade savezne pokrajine Gornje Austrije)

 • unaprijed utvrđeni boravišni status
 • jasna podjela odgovornosti između države članice moliteljice (vrsta, opseg i plaćanje) i zamoljene države članice (nadzor ustanove)
 • priznavanje stručnih standarda Gornje Austrije od strane tijela koje podnosi zahtjev
 • pregled dosad pružene pomoći u odgoju
 • nalazi, dijagnoze, izvješća, procjene
 • zapisnik o saslušanju maloljetnika
 • opis prava bioloških roditelja na kontakt
 • formalni pristanak skrbnika
 • sudske odluke
 • preslika bitnih dokumenata za maloljetnika

Amt der Salzburger Landesregierung (Ured vlade savezne pokrajine Salzburga)

 • ako se radi o smještaju, pristanak lokalno nadležnog centra za skrb o djeci i mladima
 • pregled dosad pružene pomoći u odgoju
 • medicinski/psihijatrijski nalazi, dijagnoze, procjene
 • zapisnik o saslušanju maloljetnika
 • opis prava bioloških roditelja na kontakt
 • formalni pristanak skrbnika
 • sudske odluke
 • preslika e-iskaznice maloljetnika

Amt der Steiermärkischen (Ured vlade savezne pokrajine Štajerske)

 • unaprijed utvrđeni boravišni status
 • pristanak zakonskih skrbnika
 • sudske odluke
 • medicinski nalazi
 • izvješće o primopredaji nadležnog tijela koje podnosi zahtjev (povijest, trenutačna socijalna i obiteljska situacija, opis problema i izvora, zaključci i predviđanja socijalnog radnika, ispunjenje ciljeva, kratka procjena)

Amt der Tiroler Landesregierung (Ured vlade savezne pokrajine Tirola)

 • plan potpore, povijest slučaja i dosad primijenjene mjere
 • sva relevantna izvješća, psihološke procjene itd.
 • pisani pristanak skrbnika
 • dokazani pristanak maloljetnika kojem se pruža skrb, osim ako se saslušanje smatra neprikladnim zbog dobi maloljetnika ili (dokazanog) stupnja zrelosti
 • preslika osobne iskaznice maloljetnika
 • buduća situacija maloljetnika nakon povratka

Amt der Vorarlberger Landesregierung (Ured vlade savezne pokrajine Vorarlberg)

 • odluka o skrbništvu s napomenom: Smještajem … u … odgovornost za skrb i odgoj prenosi se na ustanovu / udomiteljsku obitelj.
 • potpora koja je dosad pružena u odgoju
 • sporazum o planu potpore; izgledi za budućnost
 • nalazi/dijagnoze psihijatra za djecu i mlade i/ili mišljenja psihologa
 • saslušanje maloljetnika
 • pristanak skrbnika

Magistrat der Stadt Wien (Poglavarstvo grada Beča)

 • nalazi, dijagnoze, izvješća, procjene
 • zapisnik o saslušanju maloljetnika
 • odobrenje potrebno u skladu s useljeničkim pravom

3 Je li vaša država članica odlučila da nije potreban pristanak za prekogranični smještaj djece na području vaše države ako dijete dobiva smještaj kod određenih kategorija bliskih srodnika? Ako jest, koje su kategorije bliskih srodnika?

Slično smještaju kod roditelja (članak 82. stavak 1. Uredbe Bruxelles II.b), nije potreban pristanak za smještaj u Austriji sa sljedećim bliskim srodnicima:

 • bakama i djedovima
 • braćom i sestrama roditelja
 • odraslom braćom i sestrama djeteta.

4 Ima li vaša država članica sporazume ili aranžmane za pojednostavnjenje postupka savjetovanja za dobivanje pristanka za prekogranični smještaj djece?

Središnje tijelo nema saznanja o takvim sporazumima.

Posljednji put ažurirano: 10/05/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.