Prekogranični smještaj djeteta uključujući udomiteljsku obitelj

Belgija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 S kojim se tijelom treba savjetovati i koje tijelo treba dati prethodni pristanak prije prekograničnog smještaja djeteta na području vaše države?

Zahtjev se mora podnijeti belgijskom središnjem tijelu. Središnje tijelo proslijedit će zahtjev nadležnom tijelu relevantne belgijske zajednice.

Zahtjev mora biti sastavljen na jeziku belgijske zajednice odredišta (njemački, francuski ili nizozemski). Države koje podnose zahtjev trebale bi unaprijed provjeriti s belgijskim središnjim tijelom na kojem jeziku treba podnijeti zahtjev.

Pristanak daje nadležno tijelo dotične belgijske zajednice.

Podaci za kontakt belgijskog središnjeg tijela su sljedeći:

Federalno ministarstvo pravosuđa (Service Public Fédéral Justice / Federale Overheidsdienst Justitie)

Glavna uprava za zakonodavstvo i temeljna prava i slobode (Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux / Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden)

Međunarodna civilna suradnja (Service de Coopération internationale civile / Dienst Internationale rechtshulp in burgerlijke zaken)

Boulevard de Waterloo 115

B-1000 Bruxelles/Brussel

Telefon: + 32 (2) 542 65 11

E-adresa: dh1996@just.fgov.be

2 Ukratko opišite postupak savjetovanja i dobivanja pristanka (uključujući potrebne dokumente, rokove, modalitete postupka i druge relevantne pojedinosti) za prekogranični smještaj djece na području vaše države.

Francuska zajednica (Fédération Wallonie-Bruxelles)

 • Sadržaj zahtjeva je sljedeći:
  • identitet djeteta (prezime, ime(na), datum rođenja, državljanstvo)
  • relevantne informacije o administrativnom statusu djeteta u njegovoj zemlji podrijetla, posebno u pogledu njegovih socijalnih prava: djetetovo zdravstveno osiguranje i obiteljska naknada
  • identitet nositelja roditeljske odgovornosti (prezime, ime(na), datum rođenja, državljanstvo, adresa)
  • informacije o (fizičkoj ili pravnoj) osobi koja ostvaruje roditeljsko pravo, ako se razlikuje od prethodno navedene
  • identitet udomiteljske obitelji (prezime, ime(na), datum rođenja, državljanstvo, adresa)
  • pojedinosti o predloženom smještaju: tijelo odgovorno za dogovaranje smještaja, relevantna sudska presuda, pripremni dokumenti koje je sastavila nadležna Služba za potporu mladima (Service d’aide à la jeunesse), planirano trajanje smještaja i planirane daljnje mjere te načini financiranja
  • socijalno izvješće (rapport social) u kojem se navode razlozi smještaja, prethodno poduzete mjere u zemlji podrijetla, trenutačna situacija, pozadinska priča mlade osobe i, prema potrebi, informacije o djetetovim specifičnim potrebama (u smislu obrazovanja i zdravstvene skrbi (psihoterapija, govorna terapija itd.)
  • prema potrebi, izjava o razlozima zašto je smještaj u inozemstvu hitan
  • prema potrebi, koraci koje je država članica koja podnosi zahtjev poduzela kao pripremu za smještaj.
 • Rokovi:

U skladu s člankom 82. stavkom 4. Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111 od 25. lipnja 2019., osim ako je to nemoguće zbog iznimnih okolnosti, odluka o dodjeli ili uskraćivanju pristanka prosljeđuje se središnjem tijelu koje podnosi zahtjev najkasnije tri mjeseca od primitka zahtjeva. To je okvirni rok (délai d’ordre).

 • Postupovni aranžmani:

Primjenjiv postupak je onaj predviđen člankom 82. Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111 od 25. lipnja 2019.

Osim ako se dijete treba smjestiti kod jednog od svojih roditelja, središnje tijelo države članice koja podnosi zahtjev mora poslati belgijskom središnjem tijelu zahtjev za pristanak, koji se sastoji od izvješća o djetetu, razlozima za predloženi smještaj ili pružanje skrbi djetetu u francuskoj zajednici (Fédération Wallonie-Bruxelles), informacija o svim razmatranim načinima financiranja te svih drugih informacija koje smatra relevantnima, kao što je očekivano trajanje smještaja.

Zahtjev i sve dodatne dokumente mora pratiti prijevod na francuski.

Francuska zajednica (Fédération Wallonie-Bruxelles) prikuplja sve informacije ili dokumente koji su potrebni za obradu zahtjeva države članice koja podnosi zahtjev, uzimajući u obzir njegov predmet, kako bi se prema potrebi pripremio prekogranični smještaj i olakšala koordinacija. Istrage koje provode socijalna administrativna tijela omogućit će joj da donese odluku o dodjeli ili uskraćivanju pristanka za predloženi smještaj djeteta na njezinu državnom području.

Osoba za kontakt za francusku zajednicu (Fédération Wallonie-Bruxelles) prosljeđuje odluku o dodjeli ili uskraćivanju pristanka belgijskom središnjem tijelu, koje osigurava da se pitanje prati s državom članicom koja podnosi zahtjev.

Tijelo donosi načelni sporazum o smještaju. Zatim, nakon što se u inozemstvu donese odluka o smještaju, lokalni službenici moraju donijeti dodatnu odluku i utvrditi praktične aranžmane za smještaj dotičnog djeteta kod relevantne obitelji ili u relevantnoj ustanovi. Stoga postoje dva uzastopna „sporazuma” koja je potrebno postići prije smještanja djeteta.

U skladu s člankom 39. stavkom 1. točkom (f) Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111 od 25. lipnja 2019. priznavanje odluke u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću odbija se ako nije poštovan postupak utvrđen u članku 82. i ako je odluka donesena, a da djetetu koje je u stanju oblikovati svoje mišljenje nije pružena mogućnost da izrazi svoja mišljenja u skladu s člankom 21., osim ako su postojali ozbiljni razlozi, uzimajući posebno u obzir hitnost slučaja (članak 39. stavak 2. točka (b)).

Zamoljena država članica i država članica koja podnosi zahtjev poštuju povjerljivu prirodu informacija koje međusobno razmjenjuju preko svojih odgovarajućih središnjih tijela. Predmetne informacije ne mogu se upotrijebiti ni u koju drugu svrhu osim one za koju su prikupljene ili prenesene.

Flamanska zajednica (Vlaamse Gemeenschap)

 • Sadržaj zahtjeva je sljedeći:
  • identitet djeteta (prezime, ime(na), datum rođenja, državljanstvo)
  • relevantne informacije o administrativnom statusu djeteta u njegovoj zemlji podrijetla, posebno u pogledu zdravstvenog osiguranja
  • identitet roditelja (prezime, ime(na), datum rođenja, državljanstvo, adresa)
  • informacije o (fizičkoj ili pravnoj) osobi koja ostvaruje roditeljsko pravo, ako se razlikuje od prethodno navedene
  • identitet udomiteljske obitelji (prezime, ime(na), datum rođenja, državljanstvo, adresa)
  • pojedinosti o predloženom smještaju: tijelo odgovorno za dogovaranje smještaja, relevantna sudska presuda, pripremni dokumenti koje je sastavila nadležna služba za zaštitu mladih, planirano trajanje smještaja i planirane daljnje mjere te načini financiranja / naknade troškova
  • hoće li se spis prenijeti u cijelosti ili samo smjernice
  • socijalno izvješće u kojem se navode razlozi smještaja, prethodno poduzete mjere u zemlji podrijetla, trenutačna situacija, pozadinska priča mlade osobe i, prema potrebi, informacije o djetetovim specifičnim potrebama (u smislu obrazovanja) prema potrebi, izjava o razlozima zašto je smještaj u inozemstvu hitan.
 • Primjenjiva pravila postupka su sljedeća:

Tijelo donosi načelni sporazum o smještaju i odluku o financiranju smještaja. Nakon što se donese odluka o smještaju u inozemstvu, lokalni službenici moraju donijeti dodatnu odluku i utvrditi praktične aranžmane za smještaj dotičnog djeteta kod relevantne obitelji ili u relevantnoj ustanovi. Stoga postoje dva uzastopna „sporazuma” koja je potrebno postići prije smještanja djeteta.

Njemačka jezična zajednica (Deutschsprachige Gemeinschaft)

 • Sadržaj zahtjeva je sljedeći:
  • identitet djeteta (prezime, ime(na), datum rođenja, državljanstvo)
  • relevantne informacije o administrativnom statusu djeteta u njegovoj zemlji podrijetla, posebno u pogledu zdravstvenog osiguranja
  • identitet roditelja ili zakonskih skrbnika (prezime, ime(na), datum rođenja, državljanstvo, adresa)
  • socijalno izvješće u kojem se navode: razlozi smještaja, prethodno poduzete mjere u zemlji podrijetla, trenutačna situacija, dokaz da je dijete saslušano kao dio postupka u inozemstvu, osim ako se saslušanje smatra neprikladnim s obzirom na dob ili zrelost djeteta
  • prema potrebi, izjava o razlozima zašto je smještaj u inozemstvu hitan
  • podaci za kontakt nadležnog tijela u zemlji podrijetla (ime, adresa, telefonski broj)
  • podaci za kontakt udomiteljske obitelji / udomiteljske ustanove (ime, adresa, telefonski broj)
  • pojedinosti o predloženom smještaju: cilj smještaja, informacije o provjeri smještaja (Kad je služba za zaštitu djece bila u posjetu? Koliko redovito služba za zaštitu djece namjerava dolaziti u posjet? Ako još nije održan osobni posjet, za kad je zakazan?), planirano mjesto školovanja (u slučaju specifičnih obrazovnih potreba nužni su relevantni dokumenti, osim ako je školovanje predviđeno u Belgiji), trajanje smještaja i planirane daljnje mjere te informacije o načinima financiranja.
 • Postupovni aranžmani:

Tijela provjeravaju uvjete za priznavanje stacionarnog smještaja u skladu s relevantnim pravnim osnovama njemačke jezične zajednice u Belgiji.

3 Je li vaša država članica odlučila da nije potreban pristanak za prekogranični smještaj djece na području vaše države ako dijete dobiva smještaj kod određenih kategorija bliskih srodnika? Ako jest, koje su kategorije bliskih srodnika?

Ne.

4 Ima li vaša država članica sporazume ili aranžmane za pojednostavnjenje postupka savjetovanja za dobivanje pristanka za prekogranični smještaj djece?

Ne.

Posljednji put ažurirano: 15/02/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.