Prekogranični smještaj djeteta uključujući udomiteljsku obitelj

Hrvatska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 S kojim se tijelom treba savjetovati i koje tijelo treba dati prethodni pristanak prije prekograničnog smještaja djeteta na području vaše države?

Prije prekograničnog smještaja djeteta na područje Republike Hrvatske potrebno se savjetovati, odnosno ishoditi prethodni pristanak od Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, u sklopu kojeg u tu svrhu djeluje Povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta za prekogranični smještaj djece te razmatranje pojedinačnih zahtjeva za davanje prethodnog pristanka za prekogranični smještaj djece na području Republike Hrvatske.

2 Ukratko opišite postupak savjetovanja i dobivanja pristanka (uključujući potrebne dokumente, rokove, modalitete postupka i druge relevantne pojedinosti) za prekogranični smještaj djece na području vaše države.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kao Središnje tijelo za postupanje prema Uredbi Vijeća (EU) br. 2019/1111, osnovalo je peteročlano Povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta za prekogranični smještaj djece te razmatranje pojedinačnih zahtjeva za davanje prethodnog pristanka za prekogranični smještaj djece na području Republike Hrvatske, koje se sastaje radi donošenja pojedinačnih odluka temeljem zaprimljenih zahtjeva.

Zahtjevu se prilaže izvješće o djetetu sa sveobuhvatnom obradom, mišljenjem i zaključkom stručnog tima o prekograničnom smještaju, uključujući medicinsku dokumentaciju te obrazloženje razloga za prekogranični smještaj, naziv pružatelja usluge kod kojeg se planira smještaj, podaci o planiranom početku i završetku smještaja, izjava pružatelja usluge da je suglasan s pružanjem usluge djetetu te da će snositi troškove dolaska, boravka i odlaska djeteta, troškove zdravstvenog osiguranja i obrazovanja djeteta, izjava djeteta kojom daje pristanak za prekogranični smještaj te potvrđuje da je upućeno u program smještaja, izjava države moliteljice kojom jamči da će ovlastiti predstavnika pružatelja usluge za zastupanje djeteta radi prijave privremenog boravka te za poduzimanje nužnih radnji za zaštitu djeteta, podaci o tijelu države moliteljice koje je nadležno za donošenje odluke o smještaju, sudske odluke donesene u vezi s djetetom (npr. odluke o izvršavanju roditeljske skrbi i sl.) te druga dokumentacija koju država moliteljica smatra relevantnom za provedbu ovog postupka.

Dokumentacija se dostavlja u originalu na jeziku države moliteljice, s prijevodom na hrvatski jezik. Postupak je žuran, stoga Povjerenstvo odmah po razmatranju zahtjeva i pripadajuće dokumentacije donosi Zaključak, temeljem kojeg Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi konačnu Odluku o davanju, odnosno uskrati prethodnog pristanka za prekogranični smještaj na području Republike Hrvatske.

3 Je li vaša država članica odlučila da nije potreban pristanak za prekogranični smještaj djece na području vaše države ako dijete dobiva smještaj kod određenih kategorija bliskih srodnika? Ako jest, koje su kategorije bliskih srodnika?

U skladu s člankom 82. Uredbe Vijeća (EU) BR. 2019/1111, pristanak Republike Hrvatske nije potreban ukoliko dijete ostvaruje smještaj kod roditelja te kod bliskih srodnika. U smislu članka 82. stavka 2. Uredbe Vijeća 2019/1111, bliskim srodnikom smatraju se baka, djed, stric, teta, ujak, braća/polubraća, sestra/polusestra, djeca braće/polubraće i sestara/polusestara.

4 Ima li vaša država članica sporazume ili aranžmane za pojednostavnjenje postupka savjetovanja za dobivanje pristanka za prekogranični smještaj djece?

Republika Hrvatska nema sporazume ni aranžmane za pojednostavljivanje postupka savjetovanja za dobivanje pristanka za prekogranični smještaj djece.

Posljednji put ažurirano: 20/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.