Prekogranični smještaj djeteta uključujući udomiteljsku obitelj

Češka
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 S kojim se tijelom treba savjetovati i koje tijelo treba dati prethodni pristanak prije prekograničnog smještaja djeteta na području vaše države?

Tijelo nadležno za davanje pristanka za smještaj djeteta u svrhu postupka prema Uredbi Vijeća (EU) br. 2019/1111 središnje je tijelo Češke Republike u smislu te Uredbe, tj. Ured za međunarodnu pravnu zaštitu djece (Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí), u skladu s člankom 35. stavkom 2. točkom (k) Zakona br. 359/1999 o socijalnoj i pravnoj zaštiti djece, kako je izmijenjen.

2 Ukratko opišite postupak savjetovanja i dobivanja pristanka (uključujući potrebne dokumente, rokove, modalitete postupka i druge relevantne pojedinosti) za prekogranični smještaj djece na području vaše države.

Ako zaprimi obavijest o djetetu i od njega se zatraži mišljenje, Ured uvijek ispituje obiteljsku povijest u Češkoj kako bi utvrdio postoje li srodnici ili osobe bliske djetetu u Češkoj koji se mogu i žele brinuti o njemu/njoj a procjenjuje ih preko tijela nadležnog za socijalnu i pravnu zaštitu djece. Ako srodnici ili bliske osobe ne postoje, ispituje se i mogućnost udomljavanja djeteta (ili, u ekstremnom slučaju, smještanja u ustanovu za smještaj). Ako se dijete može na odgovarajući način smjestiti u Češkoj Republici, Ured obavještava tijelo koje podnosi zahtjev (sud, središnje tijelo, strano tijelo nadležno za socijalnu i pravnu zaštitu djece itd.), kao i veleposlanstvo (prema potrebi) i predlaže rješenje. U upravnim postupcima Ured daje pristanak i na određeni smještaj djeteta.

Ako strano tijelo odluči o smještaju djeteta u Češkoj Republici, potrebno je dogovoriti premještaj i prijevoz djeteta. Ako dijete nisu u mogućnosti dovesti trenutni skrbnici ili budući skrbnici ne mogu doći po njega u inozemstvo, moguće je organizirati prijevoz djeteta u suradnji s veleposlanstvom i češkim tijelom nadležnim za socijalnu i pravnu zaštitu djece (primjena članka 36. Zakona br. 359/1999 o socijalnoj i pravnoj zaštiti djece, kako je izmijenjen).

U pregovorima s inozemnim partnerom (središnjim tijelom, inozemnim tijelom nadležnim za socijalnu i pravnu zaštitu djece, stranim udomiteljem ili srodnikom koji trenutno skrbe za dijete) potrebno je dogovoriti postupak premještaja koji je najmanje naporan za dijete, kao i način prilagodbe. Način premještaja djeteta Ured unaprijed dogovara s nadležnim inozemnim tijelom.

Dijete mora posjedovati putnu ispravu (putovnicu ili privremenu putnu ispravu) i, ako je moguće, rodni list (ako nije rođeno u Češkoj Republici), sudsku odluku uključujući potvrdu iz članka 36 Uredbe Bruxelles II.b ili drugi dokument koji potvrđuje mogućnost priznavanja sudske odluke, medicinsku dokumentaciju, uključujući iskaznicu cijepljenja i osiguranja te potvrdu o pohađanju škole.

3 Je li vaša država članica odlučila da nije potreban pristanak za prekogranični smještaj djece na području vaše države ako dijete dobiva smještaj kod određenih kategorija bliskih srodnika? Ako jest, koje su kategorije bliskih srodnika?

Ne.

4 Ima li vaša država članica sporazume ili aranžmane za pojednostavnjenje postupka savjetovanja za dobivanje pristanka za prekogranični smještaj djece?

Ne.

Posljednji put ažurirano: 11/05/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.