Prekogranični smještaj djeteta uključujući udomiteljsku obitelj

Finska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 S kojim se tijelom treba savjetovati i koje tijelo treba dati prethodni pristanak prije prekograničnog smještaja djeteta na području vaše države?

U Finskoj pristanak za smještaj djeteta na temelju članka 82. Uredbe (EU) 2019/1111 daje socijalna služba okruga u koji se dijete smješta. Ako u zahtjevu nije navedeno mjesto, pristanak daje socijalna služba okruga koja se određuje u skladu s člankom 17. Zakona o zaštiti djece (417/2007) – drugim riječima, općina u kojoj su dijete ili roditelji djeteta posljednje prebivali ili boravili. Ako dijete ili roditelji djeteta nisu prebivali niti boravili u nekoj od općina u Finskoj, odluku donose tijela vlasti Grada Helsinkija.

2 Ukratko opišite postupak savjetovanja i dobivanja pristanka (uključujući potrebne dokumente, rokove, modalitete postupka i druge relevantne pojedinosti) za prekogranični smještaj djece na području vaše države.

Na postupak davanja pristanka ne primjenjuju se neka posebna pravila. Informacije propisane člankom 82. stavkom 1. Uredbe nužne su kako bi socijalna služba okruga mogla organizirati usluge i ispunjavanje potreba djeteta te nadzirati smještaj. Socijalna služba okruga vodi registar djece smještene na njezinu području. Dijete smješteno u Finskoj ima posebna prava, kao što je pravo na primjereno postupanje i visokokvalitetno udomiteljstvo.

3 Je li vaša država članica odlučila da nije potreban pristanak za prekogranični smještaj djece na području vaše države ako dijete dobiva smještaj kod određenih kategorija bliskih srodnika? Ako jest, koje su kategorije bliskih srodnika?

U Finskoj je prethodni pristanak potreban za sve smještaje na temelju članka 82. Uredbe.

4 Ima li vaša država članica sporazume ili aranžmane za pojednostavnjenje postupka savjetovanja za dobivanje pristanka za prekogranični smještaj djece?

Br.

Posljednji put ažurirano: 19/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.