Prekogranični smještaj djeteta uključujući udomiteljsku obitelj

Francuska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 S kojim se tijelom treba savjetovati i koje tijelo treba dati prethodni pristanak prije prekograničnog smještaja djeteta na području vaše države?

Odjel za europske i međunarodne poslove Uprave za zaštitu mladih i maloljetničko pravosuđe nadležan je za prijave za smještaj u Francuskoj i davanje odobrenja.

Prijave se mogu poslati poštom na: 13, Place de Vendôme, 75041 Pariz Cedex 01 ili e-poštom na: saei.dpjj@justice.gouv.fr.

2 Ukratko opišite postupak savjetovanja i dobivanja pristanka (uključujući potrebne dokumente, rokove, modalitete postupka i druge relevantne pojedinosti) za prekogranični smještaj djece na području vaše države.

Nadležno središnje tijelo zamoljene države mora podnijeti zahtjev za odobrenje Odjelu za europske i međunarodne poslove Ministarstva pravosuđa.

Zahtjev mora sadržavati sljedeće informacije, s prijevodom na francuski jezik:

 • građansko stanje djeteta (s preslikom isprave o građanskom stanju)
 • sažetak osobne i obiteljske situacije djeteta (odluke pravosudnih tijela i izvješća i bilješke socijalnih službi)
 • izjavu o razlozima za predloženi smještaj, uzimajući u obzir najbolji interes djeteta
 • identitet i podatke za kontakt osoba koje izvršavaju roditeljsku odgovornost te evidenciju njihova pristanka na plan smještaja
 • pristanak maloljetnika na predloženi smještaj (preslika zapisnika s rasprave ili zapisnika sa saslušanja, ako je ono održano)
 • sažetak koraka za pripremu smještaja
 • odobrenje ustanove ili udomiteljske obitelji
 • rješenja za smještaj (trajanje, lokacija, utvrđivanje domaćina i uređivanje prava na dopisivanje, izlaske, posjete i boravak)
 • organizaciju praćenja smještaja i postupanja u slučaju potencijalnih incidenata
 • financiranje smještaja.

Nakon primitka tih informacija Odjel za europske i međunarodne poslove poduzima sljedeće korake:

 • U slučaju zahtjeva za smještaj na temelju sudske odluke savjetuje se s državnim odvjetnikom koji će predmet uputiti nadležnom dječjem sucu za mišljenje.
 • U slučaju planiranog smještaja u okviru institucionalne skrbi provjerava odobrenje koje je vijeće departmana izdalo ustanovi za razdoblje trajanja smještaja.
 • Ako je smještaj planiran u odobrenoj udomiteljskoj obitelji, provjerava valjanost odobrenja kod nadležnog vijeća departmana.
 • U slučaju smještaja kod člana obitelji, informacije o osobama koje žive u domu člana obitelji prosljeđuju se voditelju nadležnog vijeća departmana. Ako su dostavljene informacije dostatne, provodi se provjera s nadležnom jedinicom za izvješćivanje o incidentima. Ako to nije slučaj, Odjel za europske i međunarodne poslove podnijet će zahtjev za evaluaciju vijeću departmana u određenom roku.

Nakon primitka zahtjeva Odjel za europske i međunarodne poslove donosi odluku o odobravanju ili neodobravanju u roku od najviše tri mjeseca.

3 Je li vaša država članica odlučila da nije potreban pristanak za prekogranični smještaj djece na području vaše države ako dijete dobiva smještaj kod određenih kategorija bliskih srodnika? Ako jest, koje su kategorije bliskih srodnika?

Francuska nije obavijestila Komisiju o kategorijama bliskih srodnika, uz roditelje, za koje nije potrebno odobrenje.

4 Ima li vaša država članica sporazume ili aranžmane za pojednostavnjenje postupka savjetovanja za dobivanje pristanka za prekogranični smještaj djece?

Francuska trenutačno ne primjenjuje nikakav sporazum ni aranžman kojim bi se pojednostavnio postupak podnošenja zahtjeva za prekogranični smještaj.

Posljednji put ažurirano: 19/02/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.