Prekogranični smještaj djeteta uključujući udomiteljsku obitelj

Grčka
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 S kojim se tijelom treba savjetovati i koje tijelo treba dati prethodni pristanak prije prekograničnog smještaja djeteta na području vaše države?

U Grčkoj je za zaprimanje zahtjeva država članica EU-a za smještaj djeteta u instituciju, objekt za zaštitu djece ili udomiteljsku obitelj nadležan Odjel za privatno međunarodno pravo (Tmíma Idiotikoú Dikaíou) Ministarstva pravosuđa (Ypourgeío Dikaiosýnis), koje je imenovano središnjim tijelom. Zahtjeve za smještaj djece u Grčkoj odobravaju državni odvjetnik Odjela za maloljetnike Državnog odvjetništva u Ateni i njegov zamjenik.

2 Ukratko opišite postupak savjetovanja i dobivanja pristanka (uključujući potrebne dokumente, rokove, modalitete postupka i druge relevantne pojedinosti) za prekogranični smještaj djece na području vaše države.

Zajedno sa zahtjevom za odobrenje smještaja djeteta tijelo koje podnosi zahtjev mora središnjem tijelu Grčke poslati sljedeće informacije, sa službenim prijevodom na grčki jezik. Riječ je o sljedećim informacijama:

  1. ime, prezime i državljanstvo roditelja, datum, mjesto rođenja i boravište djeteta te broj socijalnog osiguranja, ako postoji
  2. ime, datum, mjesto rođenja i boravište osobe koja ostvaruje roditeljsko pravo ili skrbništvo nad djetetom, njezin telefonski broj i e-adresa, broj socijalnog osiguranja, ako postoji, te njezin pristanak na smještaj; ako suglasnost nije priložena, mora se navesti razlog zbog kojeg nije potrebna
  3. potvrda ili druga jednakovrijedna isprava koju je izdalo nadležno tijelo i kojom se dokazuje status djeteta u kaznenoj evidenciji; ako takva potvrda ili drugi jednakovrijedni dokument ne postoji, trebalo bi dostaviti potvrdu nadležnog tijela
  4. detaljno izvješće o stanju i osobnosti djeteta, nužnosti i razlozima smještaja te predloženom trajanju smještaja (datum početka i završetka) koje je sastavio socijalni radnik ili nadzornik za maloljetnike ili drugi dužnosnik nadležnog tijela u djetetovu zadnjem mjestu boravišta ili privremenog boravišta prije smještaja
  5. potvrda o zdravstvenom osiguranju djeteta (iatrofamakeftiki) koju je izdala javna ustanova za socijalnu sigurnost i potvrda o zdravstvenom stanju djeteta, koja je izdana u posljednja tri mjeseca prije nego što je dijete poslano na smještaj i u kojoj se posebno navodi njegov status cijepljenja, svi lijekovi koje prima, sve zarazne bolest koje je preboljelo i sve prethodne hospitalizacije iz bilo kojeg razloga
  6. prijedlozi za kontakt djeteta s roditeljima ili drugim rođacima i potpuni podaci o njima
  7. potpuna dokumentacija nadležnog tijela u mjestu posljednjeg boravišta djeteta o posebnim brazovnim potrebama, ako postoje
  8. pisana izjava fizičke ili pravne osobe koja ima skrbništvo nad djetetom ili drugog nadležnog tijela da se obvezuje pokriti sve troškove smještaja i boravka djeteta; takva izjava mora biti izričito priznanje duga i sadržavati sve podatke o osobi koja je podnosi, njezinu kućnu adresu i porezni identifikacijski broj ili broj socijalnog osiguranja, ako su predviđeni mjerodavnim zakonodavstvom države članice u kojoj ta osoba ima domicil ili, ako je riječ o pravnoj osobi, registrirano sjedište
  9. odluke sudova ili drugih tijela o djetetu, ako postoje
  10. ako se predlaže smještaj u određenoj udomiteljskoj obitelji, moraju se navesti identitet i adresa svih njezinih odraslih članova te njihovi porezni ili socijalni brojevi, ako su dostupni.

Grčko središnje tijelo odgovorno je za obavješćivanje tijela podnositelja zahtjeva o bilo kakvim nedostacima u prethodno navedenim dokumentima i podacima. Zahtjev za odobrenje smještanja i popratni dokumenti moraju se zatim poslati državnom odvjetniku Odjela za maloljetnike Državnog odvjetništva u Ateni. Državni odvjetnik imenuje nadzornika iz Atenske službe za maloljetnike, koji prikuplja informacije o dostupnosti, prema potrebi, ustanova ili objekata za zaštitu djece te o tome imaju li potrebna odobrenja i jesu li pod nadzorom grčkih tijela. Izvješće koje nadzornik za maloljetnike podnosi državnom odvjetniku Odjela za maloljetnike mora sadržavati, uz prethodno navedene informacije, prijedlog najprikladnije ustanove za zaštitu djece ili ustanove za smještaj predmetnog djeteta. Nadzornik za maloljetnike podnosi slično izvješće u slučajevima kad se zahtjev stranog tijela odnosi na smještaj djeteta u udomiteljsku obitelj u Grčkoj.

Državni odvjetnik Odjela za maloljetnike Državnog odvjetništva Prvostupanjskog suda u Ateni odobrava ili odbija zahtjev za smještaj djeteta u roku od dva mjeseca od kad je Odjel za međunarodno privatno pravo Ministarstva pravosuđa podnio zahtjev i popratne dokumente.

3 Je li vaša država članica odlučila da nije potreban pristanak za prekogranični smještaj djece na području vaše države ako dijete dobiva smještaj kod određenih kategorija bliskih srodnika? Ako jest, koje su kategorije bliskih srodnika?

Ne postoji iznimka od potrebnog pristanka za prekogranični smještaj u kojem će dijete biti smješteno kod bliskih rođaka.

4 Ima li vaša država članica sporazume ili aranžmane za pojednostavnjenje postupka savjetovanja za dobivanje pristanka za prekogranični smještaj djece?

Takvi sporazumi ne postoje.

Posljednji put ažurirano: 11/05/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.