Prekogranični smještaj djeteta uključujući udomiteljsku obitelj

Latvija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 S kojim se tijelom treba savjetovati i koje tijelo treba dati prethodni pristanak prije prekograničnog smještaja djeteta na području vaše države?

Prije nego što se naloži prekogranični smještaj, nužno je savjetovati se s nadležnim obiteljskim sudom (bāriņtiesa) koji ima nadležnost na području na kojem se dijete smješta te dobiti pristanak tog suda.

2 Ukratko opišite postupak savjetovanja i dobivanja pristanka (uključujući potrebne dokumente, rokove, modalitete postupka i druge relevantne pojedinosti) za prekogranični smještaj djece na području vaše države.

Ministarstvo pravosuđa Latvije središnja je kontaktna točka za rješavanje naloga za smještaj i za njihovo prosljeđivanje nadležnom tijelu u Latviji koje izdaje odluke o smještaju.

Popis traženih dokumenata:

1. informacije o djetetovu pravnom statusu i preslike svih relevantnih sudskih odluka te njihovi prijevodi na latvijski jezik

2. informacije o razlozima djetetova izdvajanja iz obitelji i njihov prijevod na latvijski jezik

3. preslika djetetova rodnog lista

4. informacije o djetetovim potrebama (zdravstveno stanje, obrazovanje, emocionalne potrebe i jezici na kojima se može razgovarati s djetetom) te njihov prijevod na latvijski jezik

5. potvrda o školovanju ili pohađanju predškolske ustanove i medicinska dokumentacija (liječnički pregledi, cjepiva i dijagnoze) te njihovi prijevodi na latvijski jezik

6. informacije o osobi ili obitelji kod koje se dijete smješta.

7. kad je riječ o smještaju na određeno vrijeme u svrhu socijalne rehabilitacije ili prilagodbe, potreban je dokaz da će država koja je podnijela zahtjev snositi troškove, uz pristanak zakonskog skrbnika na smještaj i sažetak slučaja (povijest slučaja, trenutna socijalna i obiteljska situacija, opis problema i sredstava, zaključci i predviđanja socijalnog radnika, postignuti ciljevi i kratka ocjena)

8. ako osoba kod koje se dijete treba smjestiti nema status udomiteljske obitelji, skrbnika ili privremene udomiteljske obitelji koji mu je dodijelilo latvijsko nadležno tijelo, država članica koja upućuje zahtjev mora dostaviti ocjenu prikladnosti te osobe za skrb o djetetu i izjavu u kojoj se potvrđuje da osoba nije pod nadzorom tijela kaznenog progona zbog mogućih kršenja prava djece ili kaznenih djela, što bi moglo utjecati na njezinu sposobnost da se brine o djetetu

9. informacije o aranžmanima za kontakt s roditeljima, drugim srodnicima ili osobama s kojima je dijete u bliskom odnosu ili o razlozima zbog kojih takav kontakt nije predviđen

10. latvijsko nadležno tijelo zadržava pravo zatražiti dodatne informacije u slučaju potrebe.

*Ako inozemno tijelo ne imenuje konkretnog pojedinca u Latviji kod kojeg bi se dijete smjestilo, obiteljski će sud s obzirom na čvrstoću povezanosti djeteta s Latvijom pomoći u pronalaženju odgovarajućeg skrbnika ili udomiteljske obitelji u Latviji.

3 Je li vaša država članica odlučila da nije potreban pristanak za prekogranični smještaj djece na području vaše države ako dijete dobiva smještaj kod određenih kategorija bliskih srodnika? Ako jest, koje su kategorije bliskih srodnika?

Latvijskim regulatornim okvirom u pravilu je određeno da je za smještaj djeteta kod njegovih srodnika ili osoba s kojima je dijete u bliskom odnosu potreban pristanak. Međutim, predviđen je izuzetak u pogledu trajanja smještaja. U skladu s člankom 45.1 Zakona o zaštiti prava djece roditelji mogu dijete povjeriti skrbi druge osobe u Latviji na razdoblje do tri mjeseca. U takvom slučaju jedan od roditelja mora sastaviti punomoć u kojoj navodi u kojoj mjeri roditelji drugu osobu ovlašćuju za zastupanje najboljih interesa svojeg djeteta.

Taj se uvjet primjenjuje samo na djecu pod roditeljskom skrbi te na slučajeve u kojima je dijete povjereno skrbi druge osobe na razdoblje do tri mjeseca.

4 Ima li vaša država članica sporazume ili aranžmane za pojednostavnjenje postupka savjetovanja za dobivanje pristanka za prekogranični smještaj djece?

Nisu sklopljeni sporazumi ili aranžmani za pojednostavnjenje postupka savjetovanja.

Posljednji put ažurirano: 05/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.