Prekogranični smještaj djeteta uključujući udomiteljsku obitelj

Luksemburg
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 S kojim se tijelom treba savjetovati i koje tijelo treba dati prethodni pristanak prije prekograničnog smještaja djeteta na području vaše države?

Središnje tijelo određeno u skladu s člankom 103. Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111 od 25. lipnja 2019. isto je tako nadležno tijelo za prethodno odobrenje smještaja djeteta u Luksemburgu:

Državni javni tužitelj (Procureur Général d’Etat)

Cité judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Telefon: (+352) 47 59 81 – 2335

Telefaks: (+352) 47 05 50

E-adresa: parquet.general@justice.etat.lu

2 Ukratko opišite postupak savjetovanja i dobivanja pristanka (uključujući potrebne dokumente, rokove, modalitete postupka i druge relevantne pojedinosti) za prekogranični smještaj djece na području vaše države.

Primjenjuje se postupak utvrđen u članku 82. Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111 od 25. lipnja 2019.

Središnje tijelo države članice koja podnosi zahtjev mora luksemburškom središnjem tijelu proslijediti zahtjev za pristanak koji uključuje izvješće o djetetu zajedno s razlozima predloženog smještaja u Luksemburgu i sve druge informacije koje smatra relevantnima, kao što je očekivano trajanje smještaja.

Uz zahtjev i sve dodatne dokumente potrebno je priložiti njihov prijevod na francuski, njemački ili engleski jezik.

3 Je li vaša država članica odlučila da nije potreban pristanak za prekogranični smještaj djece na području vaše države ako dijete dobiva smještaj kod određenih kategorija bliskih srodnika? Ako jest, koje su kategorije bliskih srodnika?

Ne.

U provedbi Uredbe (EU) 2019/1111 isti se sustav primjenjuje na smještaj djeteta u Luksemburgu u udomiteljsku skrb (famille d’accueil) ili u dom osobe od povjerenja (personne digne de confiance) te je potrebno prethodno savjetovanje s luksemburškim središnjim tijelom i njegovo odobrenje.

4 Ima li vaša država članica sporazume ili aranžmane za pojednostavnjenje postupka savjetovanja za dobivanje pristanka za prekogranični smještaj djece?

Ne.

Posljednji put ažurirano: 11/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.