Prekogranični smještaj djeteta uključujući udomiteljsku obitelj

Poljska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 S kojim se tijelom treba savjetovati i koje tijelo treba dati prethodni pristanak prije prekograničnog smještaja djeteta na području vaše države?

Zahtjev za suglasnost mora se podnijeti središnjem tijelu koje ga prosljeđuje nadležnom sudu.

Za smještaj djeteta na temelju odluke koju je donio sud ili drugo tijelo strane zemlje suglasnost daje sud koji odlučuje o skrbništvu nadležan za buduće mjesto smještaja, nakon što se utvrdi sljedeće:

  • smještaj je u najboljem interesu djeteta te
  • postoji bitna veza djeteta i Poljske ili
  • dijete je poljski državljanin.

Ako je sud ili drugo tijelo strane zemlje navelo kandidate za udomiteljsku obitelj ili za vođenje obiteljskog doma za djecu, posebnu ustanovu za obrazovanje i skrb, regionalnu medicinsko-terapijsku ustanovu ili ustanovu za intervenciju prije posvojenja u koju će dijete biti smješteno, sud koji odlučuje o skrbništvu može odobriti smještaj djeteta nakon savjetovanja s predsjednikom okružnog izvršnog odbora (starosta) koji je nadležan za buduće mjesto smještaja. Ako sud ili drugo tijelo strane zemlje nije navelo kandidate za udomiteljsku obitelj ili za vođenje obiteljskog doma za djecu, posebnu ustanovu za obrazovanje i skrb, regionalnu medicinsko-terapijsku ustanovu ili ustanovu za intervenciju prije posvojenja, sud koji odlučuje o skrbništvu može odobriti smještaj djeteta nakon savjetovanja s gradonačelnikom Glavnog grada Varšave.

2 Ukratko opišite postupak savjetovanja i dobivanja pristanka (uključujući potrebne dokumente, rokove, modalitete postupka i druge relevantne pojedinosti) za prekogranični smještaj djece na području vaše države.

Zahtjev mora sadržavati dokumente, mišljenja i informacije o djetetu, posebno u pogledu djetetove obiteljske situacije, zdravstvenog stanja i posebnih potreba. Ako se u podnesku suda ili drugog tijela strane zemlje ne navodi kako će se dijete dovesti u Poljsku i kako će se pokriti povezani troškovi te, ako je smještaj privremen, ni kako će se dijete vratiti i kako će se pokriti troškovi povratka, sud koji odlučuje o skrbništvu traži da mu se dostave te informacije.

Sud donosi odluku o zahtjevu u roku od mjesec dana od datuma njegova zaprimanja.

Smještaj djeteta u udomiteljsku obitelj ili obiteljski dom za djecu provodi se nakon dobivanja pristanka udomitelja ili osobe koja vodi obiteljski dom za djecu.

3 Je li vaša država članica odlučila da nije potreban pristanak za prekogranični smještaj djece na području vaše države ako dijete dobiva smještaj kod određenih kategorija bliskih srodnika? Ako jest, koje su kategorije bliskih srodnika?

Kad je riječ o bliskim srodnicima iz članka 82. Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111, Poljska se nije odrekla zahtjeva za prethodnu suglasnost za smještaj djeteta kod određenih kategorija bliskih srodnika, održavajući postojeću pravnu situaciju i zadržavajući izuzeće od obveze dobivanja suglasnosti nadležnog središnjeg tijela za smještaj djeteta u drugoj državi članici samo ako je riječ o roditeljima.

4 Ima li vaša država članica sporazume ili aranžmane za pojednostavnjenje postupka savjetovanja za dobivanje pristanka za prekogranični smještaj djece?

U Poljskoj nisu sklopljeni sporazumi ili aranžmani za pojednostavnjenje postupka savjetovanja za dobivanje pristanka za prekogranični smještaj djece.

Posljednji put ažurirano: 29/12/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.