Izvorna jezična inačica ove stranice portugalski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.
Swipe to change

Prekogranični smještaj djeteta uključujući udomiteljsku obitelj

Portugal
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 S kojim se tijelom treba savjetovati i koje tijelo treba dati prethodni pristanak prije prekograničnog smještaja djeteta na području vaše države?

Središnje portugalsko tijelo odgovorno za primjenu Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111 jest:

DGRSP – Uprava za zatvorski sustav i društvenu reintegraciju (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais – DGRSP)

Odjel za pravnu pomoć i sporove (Gabinete Jurídico e Contencioso, GJC)

Travessa da Cruz do Torel 1

1150-122 Lisabon

Telefon: +351 218 812 200

Telefaks: (+351) 218 853 653

E-adresa: gjc@dgrsp.mj.pt

Internetske stranice

2 Ukratko opišite postupak savjetovanja i dobivanja pristanka (uključujući potrebne dokumente, rokove, modalitete postupka i druge relevantne pojedinosti) za prekogranični smještaj djece na području vaše države.

Faze za smještaj mlade osobe u Portugalu:

Prva faza – prethodno odobrenje za mjeru smještaja, koje izdaje središnje portugalsko tijelo (Autoridade Central Portuguesa, ACP)

  • zahtjev za prethodno odobrenje koji podnosi središnje tijelo zemlje podnositeljice zahtjeva
  • pregled dostavljene dokumentacije i ocjena na temelju kriterija i uvjeta za smještaj
  • izdavanje ili odbijanje prethodnog odobrenja središnjeg portugalskog tijela
  • okvirni rokovi: od jednog do tri mjeseca od primitka svih potrebnih dokumenata kojima se potkrjepljuje zahtjev, ovisno o složenosti predmeta.

Druga faza – proglašenje izvršivosti na sudu

  • Udomiteljska obitelj, institucija koja preuzima cjelokupnu odgovornost ili institucija kojoj je dijete povjereno podnosi zahtjev za priznavanje i izvršivost sudu (Odjelu za obitelj i maloljetnike (Juízo de Família e Menores) na području na kojem živi udomiteljska obitelj ili na kojem se nalazi institucija). Zahtjevu je potrebno priložiti dokumentaciju kojom se potvrđuje prethodno odobrenje središnjeg portugalskog tijela i popratne dokumente u kojima su navedene pojedinosti o mjeri smještaja: trajanje, plan intervencije i izjava udomiteljske obitelji da se može financijski uzdržavati.

Druga je mogućnost sljedeća:

Odluka/rješenje o smještaju koje je izdalo upravno ili pravosudno tijelo matične zemlje šalje se središnjem portugalskom tijelu s dodatnom dokumentacijom u kojoj su navedene pojedinosti o mjeri smještaja: trajanje, plan intervencije i izjava udomiteljske obitelji da se može financijski uzdržavati.

ACP prosljeđuje zahtjev za proglašenje izvršnosti mjere uredu javnog tužitelja (Ministério Público) pri nadležnom sudu te se na taj način on službeno podnosi u ime djeteta.

  • Sud donosi odluku. Ako se proglasi izvršivost, sud može imenovati Zavod za socijalno osiguranje (Instituto da Segurança Social (ISS, IP)) kao tijelo odgovorno za praćenje provedbe mjere u Portugalu.

Treća faza – provedba mjere smještaja u Portugalu

  • Nakon izdavanja odluke o izvršivosti, dijete ili mlada osoba može doći u Portugal i započeti s mjerom smještaja.
  • Ako je zahtjev za proglašenje izvršnosti poslan uz posredstvo ACP-a (i u svakom slučaju u kojem sud o svojoj odluci obavješćuje ACP), to bi tijelo trebalo proslijediti odluku suda središnjem tijelu druge uključene države.
  • Institut za socijalnu sigurnost prati provedbu mjere i redovito sastavlja izvješća o provedbi koja se šalju sudu i ACP-u, ako je sud tako odredio.
  • U slučaju produljenja mjere mora se dobiti novo prethodno odobrenje ACP-a, nakon čega se ponovno provodi prethodno opisani postupak.

Informativni popis dokumenata koje zahtijeva središnje portugalsko tijelo prije odobravanja smještaja djeteta u udomiteljsku obitelj ili instituciju u Portugalu možete pronaći na engleskom jeziku na sljedećoj poveznici.

3 Je li vaša država članica odlučila da nije potreban pristanak za prekogranični smještaj djece na području vaše države ako dijete dobiva smještaj kod određenih kategorija bliskih srodnika? Ako jest, koje su kategorije bliskih srodnika?

Savjetovanje i prethodni pristanak nisu potrebni ako se skrb o djetetu povjerava osobi s kojom je dijete u krvnom srodstvu, npr. djedu ili baki, ujaku, stricu ili tetki ili starijem bratu ili sestri. U takvim je slučajevima dovoljno da tijelo nadležno za odlučivanje o smještaju jednostavno obavijesti središnje tijelo Portugala.

4 Ima li vaša država članica sporazume ili aranžmane za pojednostavnjenje postupka savjetovanja za dobivanje pristanka za prekogranični smještaj djece?

Portugal ima postupak opisan u odgovoru na 2. pitanje za pojednostavnjenje postupka savjetovanja za dobivanje pristanka za prekogranični smještaj djece.

Relevantno zakonodavstvo:

Uredba Vijeća (EU) 2019/1111 od 25. lipnja 2019.

 

Upozorenje:

informacije iz ovog informativnog članka nisu obvezujuće za kontaktnu točku Europske pravosudne mreže u građanskim stvarima, sudove, druge ustanove ni tijela. Potrebno je pročitati i važeće zakonodavstvo. Ono podliježe redovnim ažuriranjima i promjenama u tumačenju na temelju sudske prakse.

Posljednji put ažurirano: 20/09/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.